בקשת היתר לכניסה למגרש פינתי

בקשה הכוללת בין היתר כניסה למגרש פינתי (29) מדרום מכיוון שביל משותף לעורר ולמשיבה. למגרש כניסה ממזרח מדרך קיימת והכניסה הנוספת מבוקשת לצורך יחידה נוספת במקרקעין. נוכח סכסוך שכנים קשה, המליצה הועדה המקומית על שינוי יעוד השביל למגורים, וסיפוחו למגרשם על מנת למנוע מגע בין השכנים המסוכסכים, תכנית כזו הומלצה להפקדה ואף הוחלט להפקידה אולם משלא קודמה במועדים והארכות שניתנו נדחתה. על רקע זה דחתה הועדה המקומית את הבקשה. פתרון ברוח זו הוצע גם ע"י ועדת הערר תוך הצעה לחלוקת הדרך בין המגרשים באופן שיאפשר כניסה נפרדת לכל אחד מהם. יצוין כי מגרשה של המשיבה מצוי במערב, בעורפם של המקרקעין ולו כניסה נוספת דוך דרך משולבת ממערב. הועדה המקומית סירבה לבקשה נוכח התנגדותה של המשיבה, ותמכה בפתרון המוצע. אין חולק כי כיום אותו שביל מיועד למעבר ציבורי, וכי עפ"י התכנית שהופקדה ונדחתה בשעתו הוא מיועד למגורים. העוררים הבהירו כי חידשו הליכי התכנית בוועדה המקומית. בהיבט הדין התקף, לא קיימת היום מגבלה על הוצאות ההיתר מכח סעיף 97 לחוק. יחד עם זאת גם מקום בו מתבקש היתר תואם תכנית רשאית הועדה המקומית במקרים חריגים ונדירים לסרב לו. לעניין זה יש לציין כי העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד זה - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א - שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות - אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית". על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה. "השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"... איננו סבורים כי יש צורך להקצין במקרה דנן עד כדי כך, אולם הואיל והתרשמנו כי מדובר בסכסוך שגלש אף לדיני נפשות בין העוררים והמשיבים ובמחלוקת אשר פתרונה עשוי לבוא בניכוס השביל תוך שינוי ייעודו לעוררים מזה ולמשיבים מזה, אנו קובעים כדלקמן: אנו קוצבים תקופה 6 חודשים לצורך הפקדת תכנית בניין עיר חדשה שתסמן השביל כחלק משני מגרשי המגורים (הן של העורר והן של המשיב), דבר המחייב קבלת הסכמת המינהל והסדרת היחסים עמו על רקע זה. במידה ולא תופקד תכנית כזו או לא תהיה מניעה אחרת עפ"י כל דין להוציא ההיתר בתום תקופה זו הערר יתקבל.קרקעותמגרש פינתי