אופציה לקדם תכנית בסמכות הועדה המחוזית, אשר תחלק את רוחב שביל המעבר

אופציה לקדם תכנית בסמכות הועדה המחוזית, אשר תחלק את רוחב שביל המעבר מדרום לשתי חלקותיהם, וקבעה כי בהעדר קידום תכנית כזו בתוך 6 חודשים לא תהא מניעה להוציא היתר המאפשר לעוררים כניסה מדרום (מאותו שביל) לביתם. המשיבה 2 טענה כי בהחלטתנו נזכר כי מגרשה מצוי במערב, בעורפם של המקרקעין, ולא כניסה נוספת דרך דרך משולבת ממערב, ולא היא. לפיכך ביקשה המשיבה 2 להבטיח לעצמה ולחלקתה שימוש ברוחב של 3.5 מ' מרוחב השביל אשר ייוחד לשימושה היא. הועדה המקומית אישרה כי אכן לא מצויה כניסה ממערב לחלקת המשיבה 2. העוררים טענו כי אין בהחלטה כל קיפוח שכן היא מאפשרת הסדר חלוקה של השביל בתקופה נתונה, ובהעדרו שימוש משותף של הצדדים כמתחייב. עוד נטען כי המשיבה מונעת מהעוררים להשתמש בשביל הנ"ל שכן היא מחנה רכב השייך לה ובכך נבצר מהעוררים להשתמש בו. הכרעה עיינו בהחלטתנו שנית ומצאנו כי קביעתו של דרך הכניסה ממערב מבוססת על המצב המאושר המופיע במסגרת תכנית ק / 3442 /2, שהינה התכנית שהוגשה בשעתו על ידי המשיבה 2 עצמה ונסמכת על נתוניה. כך או אחרת, גם אם בפועל אין אפשרות גישה ממערב והשביל המצוי מדרום הינו השביל היחיד המאפשר כניסה למגרש העוררת, עודנו סבורים כי לא ניתן למנוע גישה מדרום לבית העוררים, וזאת מהסיבות המפורטות בהחלטתנו הקודמות בתיק זה ונסמכות על הטופוגרפיה של היחידות המצויות במקרקעי העוררים, המחייבות כניסה גם מדרום. לפיכך אנו חוזרים על המלצתנו לגבש תכנית כאמור בהחלטתנו מיום 11/7/11, תכנית זו יש להגיש בסמכות הועדה המחוזית ובמסגרת זו ניתן לייחד השביל לשימוש כל אחת מהחלקות, כאשר רוחב המעבר המינימאלי הינו 3-3.5 מ' לכל אחד מהמשתמשים. לפנים משורת הדין ונוכח אי הבהירות ככל שחלה אנו מאריכים התקופה להשגת תכנית כאמור בשלושה חודשים נוספים מהיום. בניהועדה מחוזית לתכנון ובניהאופציה