טענה כנגד השמאי המכריע, על כי התעלם מאינפורמציה בעיתון

טענה העוררת כנגד השמאי המכריע, על כי התעלם מאינפורמציה בעיתון על עסקת ענק של חברת גינדי המשקפת ערכים גבוהים בהרבה מאלה אליהם הגיע השמאי המכריע, וכי נוכח הפרסום בעתון אף היה עליו להסביר פער בלתי סביר זה . בדיון בפנינו, העוררת לא הציגה ולו ראיה אחת או ביסוס כלשהו לידיעות שהתפרסמו ב"עיתון". למותר לציין כי העוררת עצמה, בדיונים אחרים בפנינו, למשל בעניין סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התנגדה לא פעם ולא פעמיים - ובצדק - להצגת קטעי עיתונות כראיה לפגיעה במקרקעין. לא ברור לנו כיצד ומדוע העוררת מתייחסת לידיעה בעיתון כאל "עיסקה" שהיה על השמאי המכריע לקחת בחשבון, ואף ליתן "הסברים" לגבי נתונים שפורסמו ב-"עיתון". טענה זו תמוהה היא ונדחית על הסף, וטוב עשה השמאי המכריע שלא נדרש לה כלל. כתב הערר גם רצוף תחשיבים מפורטים ונתונים, אשר כל שעולה מהם הוא כי לעוררת מחלוקות מקצועיות עם השמאי המכריע. בין אם המחלוקות הן אכן מחלוקות שמאיות ובין אם הן מחלוקות לשם שמים, הרי שלא די בכל אלו כאמור, כדי להצדיק את התערבותנו. בהחלטות קודמות הבענו את מורת רוחנו מכתבי ערר המלאים טענות כרימון, מן הגורן ומן היקב, כנגד שומה מכרעת, אין לכן מקום, נוכח היקף התערבותנו המצומצם, ובפרט לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 84 לחוק, אשר ביסס עוד יותר את מעמדו המיוחד של שמאי מכריע. על מעמדו המיוחד של שמאי מכריע לאחר תיקון 84 ועל היקף התערבותה המצומצם עוד יותר של ועדת הערר, עמדנו בהרחבה, בין היתר, בערר 8005/10 דיור ב.פ בע"מ ואח' נגד ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות. על מנת שלא להאריך נסתפק בהפניה להחלטה זו. סיכומו של דבר, אנו רואים את הבהרות השמאי המכריע מיום 8.3.11, כחלק בלתי נפרד משומתו המכרעת. לאחר קבלת הבהרותיו, לא מצאנו מקום להתערבותנו בשומה המכרעת. כך גם לגבי יתר הטענות בערר, אשר לא נמצא כי היה בהם משום טענה לטעות חמורה או פגם מהותי בשומה המכרעת כמפורט לעיל, ולא נמצאה כל עילה להתערבותנו בה. אשר על כן, אנו דוחים את הערר. בנסיבות העניין ונוכח סבב ההבהרות הנוסף בעקבות הדיון שנערך בפנינו, החלטנו כי העוררת תישא בהוצאות המשיבות גם יחד, בסכום מופחת של 6000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ההוצאות ישולמו תוך 60 יום, לאחר מכן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.שמאותעיתונותשמאי מכריע