הסכם שיתוף במושע - פטור מהיטל השבחה

אין זכאות לפטור לכל אחד מהעוררים בנפרד, היות ובכל תת-חלקה ישנם כמה בעלים בהסכם שיתוף, היינו מדובר על בעלות במושע. כמו כן נטען, כי ניתן פטור בעבר לבעלי הזכויות במקרקעין. לאחר שעיינו בכתבי הטענות ולאחר ששמענו את הצדדים בדיון בפנינו, אנו מחליטים כלהלן: עיון במסמכים הרלבנטים מעלה, כי מדובר בבעלות במושע של כמה עוררים על כל תת-חלקה, ומכח הסכם שיתוף ביניהם. בנסיבות אלה, כפי שגם קבענו בהחלטות קודמות, הזכאות לפטור היא פעם אחת בלבד ואין לראות את כל אחד מהבעלים כמחזיק נפרד כאשר אין לו חלק מסוים במקרקעין. נוכח דברי ב"כ המשיבה כי כבר ניתן פטור בעבר בחלקות, הרי שהפטור איננו חל. לאחר שבדיון בפנינו התברר לשמאי העוררים כי הפטור איננו חל, הוא ביקש להעלות טענה חדשה בדיון בפנינו לפיה, אם לא חל הפטור כדבריו, הרי שיש לבטל את דרישת היטל ההשבחה מנימוק אחר - יש לבטל את היטל ההשבחה לגבי תכניות שנכנסו לתוקף טרם רכישת הזכויות במקרקעין ע"י העוררים. ב"כ המשיבה התנגד להעלאת טענה חדשה זו בדיון. טענה זו, טענה חדשה היא. היא לא נטענה בעררים ולא נזכרה כלל באף אחד מהמסמכים שצורפו לעררים. גם אין מדובר בנסיבות חדשות או בטענה שלא היתה ידועה לעוררים בעת הגשת הערר. בנסיבות אלה, כאשר מדובר בטענה מסוג זה, אשר היה על העוררים להעלותה עובר להגשת הערר, הרי שלא ניתן להעלות טענה מסוג זה רק לאחר שהתברר להם בדיון כי הפטור לא חל, כאשר זו היתה טענתם העיקרית והיחידה בערר. לא בכדי נקבע בחוק מועד להגשת ערר, תוך 45 יום מיום שהובאה השומה לידיעת החייב, ואשר ניתן להאריכו אך ורק מטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף 198 (ד) לחוק התכנון והבניה). עד למועד זה היה על העוררים להעלות את כל טענותיהם כנגד שומת היטל ההשבחה בערר שהגישו. גם אם אנו נוהגים גמישות מסוימת ומאפשרים השלמת טענות ומסמכים בדיונים בפנינו, הרי שאין מדובר בטענות חדשות מסוג זה אשר היה צריך להעלותן בערר, וגם לא ניתן שום נימוק מדוע לא נעשה כן במועד. אשר על כן, איננו מאפשרים העלאת טענה זו בשלב זה של הדיון בערר. סוף דבר, העררים נדחים. בשים לב לעובדה כי העררים הוגשו על ידי שמאי מקרקעין, למרות שהטענה היחידה המועלית בהם היא טענה משפטית בדבר חלות פטור, ובשים לב לכך שבא כח המשיבה בהגינותו לא עמד על הוצאות, אנו מחליטים ולו לפנים משורת הדין, שלא ליתן צו להוצאות בנסיבות ספציפיות אלה. חוזהקרקעותהיטל השבחההסכם שיתוףמושע