ערר לאשר באופן חלקי בקשה לתוספת בניה בקומת קרקע הכוללת ממ"ד ופרגולה בחצר

ערר לאשר באופן חלקי בקשה לתוספת בניה בקומת קרקע הכוללת ממ"ד ופרגולה בחצר, במקרקעין הידועים כחלקה 388, בגוש 6579 ברחוב מגדל 36 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). בבקשה התבקשה תוספת בקומת קרקע בשטח של כ - 23 מ"ר וממ"ד בשטח של כ - 20 מ"ר. כן התבקשה פרגולה בשטח של כ - 19 מ"ר. עסקינן בבית משותף כאשר כל החצר רשומה כרכוש משותף. המתנגד הוא העורר הינו בעל הזכויות ביחידה הצמודה למקרקעין בהן מתבקשת ההרחבה מצפון. בין הצדדים נטוש סכסוך ממושך הכולל הליכים בערכאות רבות ושונות, תלונות הדדיות על אלימות וכיו"ב. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לאחר שמיעת דברי המתנגד, דברי המבקשים והסבריה של עורכת הבקשה, ודיון בהתנגדות וועד הבית מרח' החיל 40 (שהוזמנו ולא הופיעו לדיון) מחליטה הועדה לקבל את ההתנגדות של מר זאבי בחלקה ולא לאשר את תוספת הבניה המבוקשת החורגת מהקו הצפוני, דהיינו הקטנת החדר שגבול הצפוני בהתאמה עד לגבול קיר הממ"ד המוצע כך שיוותר מסדרון אויר פתוח לבית המתנגד זאבי ולא יחול שינוי במצב הקיים כיום. כמו כן מחליטה הועדה לא לאשר את הפרגולה המבוקשת הואיל והיא נמצאת מול דירת המתנגד, לא לאשר שינוי ו/או הגדלת החלון בפינת האוכל של המבקשים, כלפי בית המתנגד, ולהותיר את הפתח כפי שהיה עד היום. יחד עם זאת סבורה הועדה כי לא ניתן לסרב לאישור הבניה המבוקשת למשפחת חשפאי, כולל הממ"ד המבוקש, שכן הם זכאים על פי הדין למימוש תוספות הבניה וזכויות הבניה המוקנות להם באופן יחסי לשטח החלקה שבבעלותם. הועדה סבורה כי יש באישור הבקשה במתכונת זו משום איזון ראוי בין המבקשים למתנגדים, שכן יש להביא בחשבון שמדובר בבית משותף שמטבע הדברים קיימים חלוקי דעות וסכסוכים שונים בין בעלי הזכויות בבית המשותף שאינם נוגעים להליכי התכנון, כפי שלמרבה הצער שמעה הועדה במקרה זה. חברי הועדה פה אחד סבורים שיש מקום לשים סוף למערכת היחסים העכורה בין המבקשים למתנגד זאבי וכי הגיע העת שכל משפחה תחיה ותעשה שימוש בביתה ובחצרה מבלי לפגוע בשכניה. לפיכך מחלטים לאשר תוספת בניה בקומת קרקע בתנאי הקטנת החדר שבגול הצפוני בהתאמה עד לגבול קיר הממ"ד הצפוני המוצע, לאשר ממ"ד המבוקש במסגרת הקלה בקו בניין צידי מזרחי 0.6 מ', ובתנאים הבאים:..." בדיון שלפנינו נפרסה מקצת ממערכת היחסים העכורה בין הצדדים, אולם ככל שהדברים נוגעים לבניה שאושרה בסופו של דבר, קרי: בניה בקו המבנה של דירת המשיבים תוך הותרת מרחק של 2.40 מ' מדירת העורר, הוא המתנגד, בחלק מהתוספת, דומה כי הצדדים אינם חלוקים. ברי, כי למשיבים זכות למצות את זכויות הבניה הנתונות להם וההקלה שהתבקשה בשעתו נוגעת לממ"ד אשר בנוי מצד מזרח שלא בסמיכות לדירת העורר. לאור האמור אנו סבורים כי החלטתה של הועדה המקומית מאוזנת ונכונה במקרה דנן, אלא שלמען הסדר הטוב רואים להוסיף עליה כדלקמן: תנאי בהיתר הבניה יהא הסדרת האינסטלציה מדירת המשיבים להנחת דעת הגורמים המקצועיים של הועדה המקומית, תנאי למתן ההיתר יהא פינוי המובלעת בין דירת העורר לדירת המשיבים מכל חפץ (למעט מזגנים); בכפוף לאמור הערר נדחה. בניהפרגולהקומת קרקעתוספת בניהחצרעררמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד