"מגרש ריק" מכוח חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים)

##שימוש במגרשים ריקים:## חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז 1987 מאפשר לרשות המקומית לעשות שימוש במגרשים ריקים לצרכים מוגדרים, של גינון זמני או לצורך מגרש חניה ציבורי. מטרת חוק המגרשים הריקים היא שמירה על איכות הסביבה והקטנת מצוקת החנייה הקיימת באזורים המאוכלסים בצפיפות, וכן מציאת פתרון לבעיות העולות כתוצאה מקיומם של מגרשים ריקים, כמו: הצטברות פסולת, פלישות ובנייה בלתי חוקית (הצעת חוק 1819, י"ב בשבט התשמ"ז, 11.2.87). סעיף 2 לחוק המגרשים הריקים קובע: "סבורה הרשות כי מגרש ריק שבתחומה המאוכלס דרוש לציבור, כל עוד הוא ריק, רשאית היא לצוות, כי על אותו מגרש יינקטו פעולות לגינון זמני של המגרש, הכל כפי שתפרש בצו". סעיף 5 לחוק הדן בשימוש זמני במגרש הריק כמגרש חניה קובע: "הרשות רשאית במקום לתת צו לפי סעיף 2, לצוות על השימוש הזמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי; ציוותה הרשות כך, ירשה בעל המגרש לציבור להחנות כלי רכב במגרש ללא תשלום, אולם הוצאות הכשרת המגרש לצרכי חניה והחזקתו התקינה יחולו על הרשות". ##מטרת החוק העוסק במגרשים ריקים:## חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרים ריקים), נחקק לשם הגשמת שתי תכליות עיקריות, כאשר הראשונה מצויה בסעיף 2 לחוק, כאמור, בדבר גינון המגרשים הריקים, ואילו התכלית השנייה, עניינה שימוש זמני במגרשים ריקים לצורכי חניה, כאמור בסעיף 5. עיון בדברי ההסבר להצעת החוק מעלה: "רבים בערים ובעיירות של המדינה המגרשים הריקים המהווים מקור למטרדים לסביבה והמזמינים שפיכת אשפה עליהם, ואף פלישות ובנייה בחלתי חוקית. הניסיון מראה שגינון שטח ריק הוא הדרך הטובה ביותר למניעת תפיסת שטח ושימוש בו למטרות הפוגעות בחוק ובאיכות הסביבה. לכן מוצע להסמיך את הערים והמועצות המקומיות לצוות על גינונים של מגרשים כאלה, כאשר כל מטרתו של הגינון לשמור על שלמות המגרש ומניעת מטרדים ואין בגינון כדי להקנות לציבור זכויות כלשהם במגרש או למנוע בניה או פיתוח המגרש לפי היתר כדין לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965. לחילופין – תוכל הרשות לצוות על שימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה, כדי להקטין את מצוקת החניה הקיימת באזורים המאוכלסים בצפיפות". בשים לב לדברים האמורים, עולה כי כוונת המחוקק הינה מניעת מפגעים והקלת מצוקת החניה באזורים המאוכלסים. סעיף 10 (א) לחוק קובע: "אין במתן צו לשימוש ארעי כדי למנוע מבעל מגרש ריק להשתמש במגרש לשימוש המותר על פי חוק התכנון והבניה, לרבות כל בניה או עבודה טעונת היתר, ובלבד שניתן לכך היתר כדין (להלן – עבודה מותרת) ורשות התכנון לא תימנע ממתן היתר כאמור או מאישור תכנית בשל סיבה הקשורה בשימוש הארעי במגרש". ##פסיקה בנושא מגרשים ריקים:## בג"צ 183/95 גלים כפר נוער חיפה נ' ראש עירית טירת הכרמל, פ"ד נה (1) 481, 483 ׁ(להלן: "בג"צ גלים") נקבע: "צווי גינון וצווי מגרש חניה הינם, להלכה ולמעשה, הפקעת השימוש במגרשים ריקים; הפקעה- לשעה היא, אמנם – א הכינוי " שעה" יפה לחמש שנים – ובכל זאת הפקעה היא. אותה הפקעה-לשעה נעשית לטובת הכלל והפרט, ובנסיבות שבה מוחזק בעל- המגרש כי הסכים להוצאת הצו, או, למצער, כי הינו אדיש לו. אכן, אם אין נעשה כל שימוש במגרש- בין שהמגרש ריק אין-בו-דבר ובין שמשמש הוא כמזבלה-לשעה- מה מן הבעלים יהלוך אם יהפוך לגינה פורחת או למגרש חניה? בייחוד כך, שעה שהבעלים יכול בנקל להחזיר את המגרש להחזקתו אם אך יקבל על עצמו לנהוג כראוי. עם זאת, וגם אם הכל נעשה לטובה, שומה עלינו לפרש את החוק – ואת סמכויותיהם של הרשות בנות הסמך על-פיו – כראוי לו: החוק ייעד עצמו לפגוע בקניינו של הפרט, ועל דרך זו יפורש: בצמצום, בקפידה ועל דרך שמירת קניינו של הפרט. עם זאת נוסיף ונאמר, כי בהשקיפנו ממעוף הציפור דומה בענינינו כי נמצא בו בחוק, לכאורה, איזון ראוי והולם בין זכויות הקניין של הפרט לבין טובת הציבור והפרט". בבג"צ גלים לעיל נקבע עוד כי: "כולנו ראינו וידענו כי רבים הם בערים ובכפרים מגרשים ריקים ההופכים מקור למטרדים. פירצה הקוראת לגנב, כך לימדונו חז"ל (סוכה כו, א [א]). ומגרש ריק קורא למפרי-חוק להופכו מקור למטרד-הציבור. קבלנים ישליכו עליו פסולת בנייה, תושבים יניחו בו מקרר ישן, ארון שזמנו חלף ואשפת-שיגרה של יומיום. וכך הופכות ערינו לערים ומזבלות בתוכן. אותם מגרשים ריקים אף קוראים לפולשים ולמפרי-חוק לתפוס חזקה בהם."רשויות מקומיותמגרשים ריקיםחוק הרשויות המקומיותקרקעות