אם הוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בוועדת הערר

אם הוגש ערר לא יינתן היתר עד למתן החלטה בוועדת הערר סעיף 152 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, קובע, כדלקמן: 152. (א) (1) הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר לפי פרק זה או לדחות התנגדות לפי סעיף 149(3) רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה בדבר הסירוב או הדחיה. (ב) משהוגש ערר כאמור, לא יינתן היתר עד למתן החלטה בועדת הערר. (ג) ועדת הערר תחליט בערר תוך שלושים ימים מיום הגשתו. (ד) החלטת ועדת הערר תבוא במקום החלטת הועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי הענין." הנה כי כן, המחוקק קבע נחרצות, וחד משמעית, כי משהוגש הערר לא יינתן ההיתר עד למתן החלטה בוועדת הערר. מדובר, אפוא, בצווי חד משמעי וברור של המחוקק.עררועדת ערר