בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין

בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד עורכי דין בערר 5390/08, נדונה בקשה לאישור שימוש מרתף למשרד, כאשר היה מדובר במרתף אשר נבנה על פי תוכנית ע'. תוכנית זו קבעה כי גובה מרתפים לא יעלה על 2.20 מטר. עתה, משבעל המרתף ביקש לעשות בו שימוש לצורכי משרד לפי תוכנית ע' 1, קבעה הועדה המקומית כי הדבר בלתי אפשרי, כל עוד גובה המרתף לא יותאם לגובה הקבוע בתקנות תכנון ובנייה, דהיינו לגובה של 2.50 מטר. משהוגש ערר על החלטה זו של הועדה המקומית, נקבע כי: " חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 קובע בסימן ח', אשר כותרתו "סדר העדיפויות של תוכנית" היררכיה ברורה בתחום התכנון והבנייה. כאמור קובע סעיף 132 לחוק כי "תקנת לפי פרק יא'- כוחן יפה מכוחה של תוכנית, אם לא נאמר אחרת בתקנות: אולם אין בכוחן כדי לפגוע בתוכנית שאושרה כדין לפני התקנתן". תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970 הותקנו מכח סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 המצוי בפרק י"א לחוק ולפיכך, כוחן יפה מכל תוכנית, למעט תוכניות אשר הותקנו לפני התקנות, מצב שאינו מתקיים כאמור במקרה שלנו. מאחר שההוראה הקובעת את הגובה המזערי הדרוש בחלקי בניין שונים הותקנה בשנת 1992, ברי הדבר כי הוראות התקנה האמורה חלה על תוכנית ע' 1, וכי יש לקרוא את תוכנית זו כשהיא כפופה להוראות תקנה 2.03(א)(4) הדורשת כי כל חדר המשמש לשימוש עיקרי יהיה בגובה של 2.50 מ' לפחות." מרתףעורך דין