הגדרת "מרפסת גג"

הגדרת "מרפסת גג" הוגשה בקשה להיתר להקים פרגולה על המרפסת. הועדה המקומית סירבה להתיר את הפרגולה. וזו לשון החלטת הועדה המקומית: "לסרב לבקשה- לא מדובר במרפסת גג" מה היא "מרפסת גג" הועדה המקומית טוענת כי אין המדובר במקרה דנן ב"מרפסת גג" כמשמעות מונח זה בתקנה 4(י) לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב- 1992 ( להלן : "תקנות חישוב שטחים") הקובעת כי: "על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה, ובלבד שהמצללה עומדת בתנאים אלה: (1) היא הוקמה בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים, בחצר בית אבות, בחצר בית ספר או בחצר גן ילדים. (2) שטח המצללה לא עלה על השטחים המפורטים להלן: (א) בגג או במרפסת גג- 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או על פני שטח של 10 מטרים רבועים, הכל לפי הגדול יותר" המונח "מרפסת גג" מוגדר בסעיף 1 לתקנות חישוב שטחים כ: "חלק ממישור גג שטוח המופרד באמצעות קיר משאר הגג והמוקף מעקה אשר רצפתו מחוברת לרצפת דירה או אולם, הנמצאים על הגג האמור ודלת מעבר ביניהם". (ההדגשה שלנו ו.ע.ת.א.) לטענת הועדה המקומית, המונח "גג" המופיע בהגדרה של המונח "מרפסת גג" משמעותו לפי פשוטו של מקרא, המפלס הגבוה ביותר בבניין, ובמילים אחרות- תקרת הקומה הגבוהה ביותר בבניין. לפיכך לטענת הועדה המקומית, כאשר מדובר בבניין מדורג, המפלסים הפתוחים הנוצרים כתוצאה מהמידרוג של הבניין אינן "גגות", וממילא המרפסות הנוצרות כתוצאה ממיזוג זה אינן "מרפסות גג". לטענת הועדה המקומית, גם בבניין מדורג ניתן לקרוא רק למפלס הגבוה ביותר של הבניין "גג" ולפיכך רק המרפסת המצויה במפלס זה, והמהווה חלק מחדרי גג או מדירת גג, הינה בבחינת "מרפסת גג". לפיכך לטענת הועדה המקומית ניתן לאשר מצללה, ללא חישובה במניין שטחי הבנייה לפי סעיף 4(י) לתקנות חישוב שטחים רק במפלס זה ולא בכל המרפסות הפתוחות הנוצרות כתוצאה מדירוג הבניין. הועדה המקומית ביקשה להביא חיזוקים לעמדתה זו מב"ש (רמלה) 2682/05, שם נקבע לעניין התקנת מתקני גישה, אשר מותר להתקינם לפי חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב- 1982 על "גג בניין", כי המדובר בחלק העליון ביותר של הבניין. מכל אלה עולה לטענת הועדה המקומית כי המרפסת של העוררת אינה בבחינת "מרפסת גג" ולכן יש למנות את שטח המצללה המבוקשת במניין שטחי הבנייה העיקריים, ומשכך הדבר, הרי שלא ניתן לאשר את התרת הפרגולה המבוקשת, בהעדר שטחים עיקריים בבניין המאפשרים את הקמתה. העוררת לעומת זאת טוענת כי מרפסת ביתה, אשר נוצרה כאמור מדירוג הבניין, הינה " מרפסת גג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4(י) לתקנות חיישוב שטחים, כאשר ה"גג" הוא גג הקומה השנייה, שנוצר כתוצאה מדירוג הבניין. דיון והכרעה: כידוע, אחד מכלל הפרשנות של דברי חקיקה הוא, כי יש לפרש את סעיפיו מתוך שמירה על הרמוניה בין סעיפיו. כך נקבע בעע"מ 343/05 ועדת ערר מחוז המרכז נ' אילות השקעות בנכסים (רחובות מערב) 1992 בע"מ,: " פרשנותו של סעיף צריך שתיעשה לאור דבר החקיקה כולו ותוך שמירה על הרמוניה בין סעיפיו (ראו רע"א 7172/96 קרית בית הכרם בע"מ נ' הועדה המקומית, פ"ד נב(2) 494, בעמ' 508)" סעיף 4(ח) לתקנות חישוב שטחים קבע עד לביטולו כי: "על אף האמור בתקנות משנה (א) יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו- גזוזטרה) הוראות מיוחדות אלה: (1) ....... (2) גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהן יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לענין תקנה זו". דהיינו, על פי תקנות חישוב שטחים, גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג מכונה אף הוא "גג" באותן תקנות. מובן הדבר כי תקנה זו עסקה באותם גגות המתקבלים כתוצאה מדירוגו של הבניין, והמהווים את הגג של האגף הנמוך יותר והמשמש בדרך כלל כמרפסות פתוחות של הדירות בקומה שמעליה. תקנה 4(ח) אומנם בוטלה לפני תקופה קצרה על ידי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתקנות ובהיתרים) (תיקון) התשס"ה- 2008, אך גם בתקנות אלה מופיע סעיף בנוסח זהה (תקנה 2(ב)(3) . לנוכח האמור עולה כי המונח "גג" המופיע בהגדרת המונח "מרפסת גג", כולל גם את הגגות המתקבלים כתוצאה מהדירוג של בניין בבניין מדורג, ואשר משמשים כמרפסת פתוחה לדירות שמעל לאותו דירוג, וכי אין מדובר רק במרפסת הקיימת במפלס הגבוה ביותר של הבניין. התוצאה היא, כי תקנה 4(י) לתקנות חישוב שטחים, הקובעת כי אין לראות במצללה המוקמת במרפסת גג כשטח מקורה, חלה גם על מצללה אשר נבנית על אחד הגגות אשר נוצרו כתוצאה מדירוגו של בניין מדורג, והמשמש כמרפסת של הקומה שמעליה. כפי שהתברר במהלך הדיון, המידות של הפרגולה המבוקשת עומדות בדרישות תקנה 4(י) לתקנות חישוב שטחים. לפיכך דין הערר להתקבל. מרפסתגגהגדרות משפטיות