טענת החייב כי הסתבכותו הכלכלית נבעה מהחלטה לנהל עסק עצמאי

החייב טען בבקשה כי הסתבכותו הכלכלית נבעה מהחלטתו לנהל עסק עצמאי למתן שירותי ניקיון בין השנים 2001-2009 לאחר שקודם לכן עבד כשכיר בחברת ויטה. החייב טען כי עסקו שגשג בתחילה ואולם שנת 2008 כאשר שתים מהחברות שהיו לקוחותיו העיקריים נקלעו לחדלות פרעון ולא שילמו לו כספים והוא נאלץ לטול הלוואות בבנקים, נקלע לקשיים, חשבונו הוגבל והוא נותר עם חובות. 4. לאחר חקירתו על ידי המנהל המיוחד הגיש זה האחרון דוח ובו הובעה התנגדות להכרזת החייב פושט רגל. ההתנגדות נבעה מן העובדה שלטענת בעלי התפקיד לא הצהיר החייב על כל נושיו ובמיוחד לא על נושים מוסדיים שלהם גם תביעות חוב בדין קדימה דוגמת מע"מ , המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. נטען עוד כי חובותיו לגופים אלו גבוהים מהרגיל ואין להם הסבר בהתחשב בהיקף פעילותו העסקית של החייב לפני שנת 2008 ובהתחשב בטענתו כי עד שנת 2008 שגשג עסקו וקרס רק בשנת 2008 עת שקרסו שניים מלקוחותיו ולא שילמו לו המגיע מהם. עוד נטען כי החייב לא סיפר על הליכים פלילים המתנהלים נגדו על ידי אגף המכס והמע"מ. 5. התנגדות להכרזת החייב פושט רגל נבעה גם מאופן התנהלותו בהליך. נטען שעובר להגשת דוח המנהל המיוחד לא הגיש החייב דוחות חודשים, לא המציא תלושי שכר ולא המציא דוחות כספיים של עסקו. 6. ב"כ הכונ"ר בדוח מטעמו ציין בהתנגדותו עוד כי החייב צבר חובות בגין אי תשלום קנסות בגין 13 עבירות תנועה. עוד נטען שבנו של החייב לומד רפואה באיטליה. נטען שהחייב לא המציא אסמכתאות שמימון הלימודים נעשה על ידי אביו ולא על ידו. 7. במענה להתנגדות בעלי התפקיד הגיש החייב תצהירים אליו צורפו דוחות דו חודשיים ודוחות עסק. תצהיר זה הוגש רק ביום 5.4.2012 בסמוך למועד הדיון שנקבע בעניינו של החייב. 8. בדיון מיום 19.4.2012 ביקש החייב וקיבל ארכה להגשת תצהיר משלים וזה הוגש ביום 10.11.2012. 9. גם לאחר הגשת תצהיר משלים נותרו בעלי התפקיד איתנים בהתנגדותם למתן הכרזה בתיק זה ונטען כי החייב לא דיווח על כל חובותיו לנושים מוסדיים בדין קדימה ואף לא המציא מסמכים המאמתים טענותיו כי חובו לאגף מכס ומע"מ הוסדר או שבוצע תשלום. כן נטען שלא הומצאו הסברים לטענות אחרות של בעלי התפקיד, לקיומם של חובות בגין עבירות תעבורה, לאי הצהרה על הליכים פלילים המתנהלים נגד החייב ולעובדה כי אין הסבר להווצרות חובות גדולים לנושים מוסדיים כדוגמת מל"ל, מכס ומע"מ ומס הכנסה. 10. במסמך האחרון שהוגש בתיק זה ביום 10.6.2013 מטעם ב"כ הכונ"ר אף נטען כי לחייב 4 פיגורים לקופת הכינוס. נטען שהחייב לא הגיש דוחות מאז חודש יולי אוגוסט 2013 וכי החייב אינו עובד במשרה מלאה ומאידך הוצאותיו גבוהות. ב. מסקנה לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני סבורה כי במקרה דנן הבקשה להדחות לפיה החייב לא הרים נטל ההוכחה להוכיח כי חובותיו נוצרו שלא בתום לב בוודאי לא השכיל החייב להראות כי הוא מתנהל כראוי בהליך וכי ידע לנצל התקופות הארוכות בהם שהה בהליך כדי להוכיח נכונותו לפתוח דף חדש בחייו ולמלא אחר חובותיו בהליך כדי ללמוד כיצד לא לחזור על טעות העבר, למצות פוטנציאל השתכרותו, להקטין הוצאותיו ולעשות מאמץ להחזיר חובותיו או להסדירם במיוחד אלו בדין קדימה. ג. דיון I דיון משפטי 1. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם- 1980 (להלן: "הפקודה") קובע: "בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשו לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה: (1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42; (2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו:...." 2. השאלה העיקרית העומדת בפני בית המשפט בדונו בבקשת החייב להכריזו פושט רגל, היא האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו, עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. ראה לעניין זה: שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית בעמוד 173 5503/92 עדה קריצמן ואח' נ' הכונ"ר, פד"י מט(1) עמוד 479 בעמוד 576 6021/06 דגנית פיג'ון נ' כונס הנכסים הרשמי, תק' - על 2009 (3) 1913 שאלת תום ליבו של החייב נבחנת בשתי תקופות שונות, האחת לפני הגשת הבקשה, בעת יצירת החובות, והשנייה, לאחר הגשתה, לרבות לאחר מתן צו הכינוס. 3. להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה והיעילה והשווה ביותר, והשנייה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. ראה לעניין זה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז (4), 197, 205-205 בעקבות תיקון מס' 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") אנו מצווים יותר מבעבר להדגיש התכלית השנייה שעניינה החייב זאת משום שקיים אינטרס ציבורי מהותי לנצל הליכי פשיטת רגל צורך שיקומו של חייב המתאים לכך ובכף תצא החברה כולה נשכרת כאשר אדם שהיווה נטל על החברה משתקם והופך לאדם פעיל, יצרני ומשוקם בכל הנוגע להתנהלותו הכלכלית. 4. על רקע התכלית השנייה שתורה יש לעשות מאמץ ולאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו ואולם זאת רק לאחר שבית המשפט בחן התנהלות החייב עובר להליך דנן, ובמהלכו יקבע האם כל אלו מצדיקים מתן הגנת הפקודה לו ומתן הכרזה על פשיטת רגל או לא. ראה לעניין זה: שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית עמוד 173 ואילך. 5. הנטל להוכיח כי לא הסתבך בחובותיו בחוסר תום לב מוטל על החייב. כך גם הנטל להוכיח התאמת החייב להליך לאור התנהלותו בהליך. בעניין זה יבדוק בית המשפט עמידת החייב במטלות ההליך, מיצוי כושר השתכרותו, העדר יצירת חובות חדשים ושיתוף הפעולה עם בעלי התפקיד. II המקרה הספציפי 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני בדעה כאמור כי יש להעדיף במקרה דנן טיעוני המנהל המיוחד וב"כ הכונ"ר ואין להעתר לבקשת החייב. בהתאמה יש לדחות את הבקשה העיקרית לבטל צו הכינוס ולבטל ההגבלות שהוטלו על החייב מכוח צו הכינוס. 2. במקרה דנן עסקינן בחייב אשר לא הוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב. לא זו בלבד שהחייב לא הציג אסמכתאות המבהירות הווצרות כלל חובותיו ואיחר בהגשת דוחות עסקים של עסקו שנכשל החייב לא הבהיר מדוע נוצרו לו חובות רבים לשלטונות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי באם שגשג עסקו עד שנת 2008. 3. לא ניתן להסביר חובות החייב לנושים מוסדיים אלו בעובדה שבשנת 2008 שניים מלקוחותיו הרבים הפכו חדלי פרעון ולא שילמו לו את המגיע לו. מתביעת החוב שהגיש החייב נגד לקוחות אלו עולה כי גם לו שילמו לקוחות אלו לחייב כל המגיע מהם עדיין היה נותר זה חייב חובות למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. 4. לאמור לעיל יש להוסיף העובדה כי החייב לא התנהל בשקיפות מלאה, לא דיווח על ההליכים הפלילים המתנהלים נגדו, לא הבהיר מדוע יצר חובות בשל עבירות תעבורה ומדוע לא פרע חובות אלו. החייב לא הוכיח כי עשה מאמץ כלשהו שנשא פרי להסדיר חובותיו בדין קדימה. החייב טען כי הגיע להסדר עם שלטונות מע"מ ואולם לא סיפק מסמכים נדרשים לעניין זה ולא הוכיח כי שילם תשלומים בגין השגת הסדר זה. גם לא הוגש מסמך המבהיר כי תביעות החוב שהגישו שלטונות מע"מ קטנה, משום ששולמו תשלומים על ידי החייב. 5. גם התנהלות החייב בהליך אינה מלמדת כי יש מקום בעניינו להתעלם ממחדליו ולקבוע כי מדובר בחייב המתאים להליך. החייב לא מילא מלכתחילה חובותיו להליך ונכון לחודש יוני 2013 חייב תשלומים לקופת הכינוס ולא הגיש דוחות כנדרש. גם קודם לכן במהלך ההליך מילא החייב חובותיו להליך באיחור לאחר שנדרש לעשות כן ולא הציג כל המידע הרלוונטי בעניינו. 6. החייב לא סיפק הסברים גם לטענה כי אינו ממצה פוטנציאל השתכרותו וכי הוצאות התא המשפחתי גבוהות. החייב גם לא המציא מסמכים שיאמתו הטענה כי שכר הלימוד של בנו אינו משולם על ידי התא המשפחתי הגרעיני של החייב. ד. סיכום לאור כל האמור לעיל אני דוחה הבקשה. בהתאמה אני מבטלת צו הכינוס בעניינו של החייב והמגבלות שהוטלו במסגרתו. צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל בתוך 90 יום ממועד המצאת פסק הדין כדי לאפשר הערכות מתאימה. בנוסף אני מתירה לנושים לפעול בכל דרך חוקית לגביית חובותיהם מהחייב. כספים שהצטברו בקופת הכינוס ישמשו לתשלום הוצאות ההליך והיתרה תועבר לתיקי ההוצאה לפועל כפוף לכל צו תקף.עצמאים