פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

להלן פסק דין הנושא פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה: לטענת החייב מלחמת לבנון השנייה ולאחר מכן משבר עולמי בשווקי העולם הביאו לקריסת עסקיו החייב מודה כי גם ניהול כושל של עסקיו תרם לקריסת עסקיו ובמהלך בדיקת אופן ניהולם התברר לו כי צבר חובות מס רבים. 3. נטען כי החייב ואשתו עובדים למחייתם, אם כי אשת החייב משתכרת משכורת נמוכה מאוד. אין מחלוקת כי החייב מתנהל כראוי בהליכים, מגיש דוחות ומשלם תשלומים כסדרם לקופת הכינוס. זאת מלבד דיווח לא נכון לטענת בעלי התפקיד בנוגע לרכב בו עושה החייב שימוש, לטענת בעלי התפקיד החייב דיווח כי אין ברשותו רכב ואולם בדוחות הדו חודשיים דיווח על הוצאות גדולות עבור אחזקת רכב. בבירורים מאוחרים ובתגובתו לדוחות בעלי התפקיד הבהיר החייב כי מדובר ברכב ישן שנמסר לשימושו על ידי הורי אשתו לאחר הולדת בנו. ג. עמדת בעלי התפקיד 1. בעלי התפקיד מתנגדים נמרצות למתן הכרזה בתיק זה. לטענתם גרסת החייב בנוגע לאופן היווצרות חובותיו אינה נכונה ולא אומתה בראיות. לטענת בעלי התפקיד חובות החייב נוצרו לאחר שנטל על עצמו עסקים משפחתיים של אביו ודודו שכשלו. זאת משום שאלו לא יכולים היו יותר לנהלם לאור קריסתם הכלכלית והגבלות שהוטלו על התנהלותם הכספית. 2. בעלי התפקיד טענו כי החייב מסר גרסה לא נכונה ובפועל הסכים ביודעין ומתוך זלזול וחוסר אכפתיות לנושיו ולאפשרות כי ייווצרו לו חובות נוספים, ליטול על שמו ניהול עסקים כושלים אשר בפועל המשיכו ונוהלו על ידי בני משפחתו. בני משפחת החייב שבו ויצרו חובות נוספים בגינם כעת מנהל החייב הליך זה. 3. המנהל המיוחד טען כי בחקירתו סתר החייב כל שנאמר בתצהיר התומך בבקשתו והודה כי חלק מעסקיו נפתחו על ידי אביו ודודו אך נרשמו על שמו מתוך מטרה להבריח נכסי בני המשפחה מהנושים. נטען כי החייב הודה בחקירתו שכלל לא התערב בניהול העסקים ואלו נוהלו על ידי אביו ודודיו ורק בעקבות קריסתם גילה כי עסקיו אלו נוהלו ללא רואה חשבון וכי לא שולמו חובות לרשויות המס. 4. המנהל המיוחד טען עוד כי מבדיקתו עולה שחלק מחובות החייב (כמו לנושה בני מועטי חברה בע"מ) נוצרו בגין משיכת שיקים מחשבון החייב עוד בטרם החל החייב מנהל עסקים עצמאיים. 5. עוד נטען כי לא הובאו ראיות של ממש ומסמכים המעידים כי אכן סיבות חיצוניות כמו משבר עולמי ומלחמת לבנון השנייה גרמו להאטה בעסקי החייב ולא גורמים אחרים. 6. בעלי התפקיד גם הזכירו כי לחייב חובות בדין קדימה וחלק מחובותיו נוצרו בגין הפרת חובתו לשלם מיסים, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם הטענה כי חובותיו נוצרו בתום לב. עוד נטען כי החייב לא פעל להסדרת חובותיו בדין קדימה. 7. בתגובה שהגיש החייב הוא הודה חייב כי אכן עסקיו היו קשורים לעסקי אביו ודודיו וכי פעל כמנהג המגזר אליו הוא משתייך ומתוך מחויבות משפחתית. החייב בתגובתו טען כי למרות הכל היה זה החייב שעמד בראש הפירמידה העסקית. לבא לחייב לא הייתה תשובה כיצד יתכן הדבר כאשר החייב פתח עסקיו בהיותו בן 20 בלבד, כאשר אביו ודודיו כבר היו פעילים בעסקים אלו שנים רבות קודם לכן והוסיפו להפעיל עסקים אלו גם לאחר שאלו נרשמו על שם החייב. החייב גם לא התמודד בתגובה עם הסתירות שהתגלו בין האמור בתצהיר התומך בבקשה ובפרוטוקול חקירת החייב בפני המנהל המיוחד. החייב גם לא צירף לתגובתו מסמכים כלשהם בנוגע לעסקיו של החייב. בא כח החייב גם לא הכחיש כי אבי החייב ובני משפחתו הוסיפו ופעלו בעסקים אשר נטען לכאורה כי החייב הפעיל לבדו. לא הובאה גם כל תשובה כיצד זה נוצרו בעסקי החייב חובות לרשויות המס בעוד שהוא אינו יודע דבר על כך וכיצד ייתכן הדבר באם החייב היה זה הוא שעמד בראש הפירמידה וניהל עסקיו. ד. המסקנה 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני סבורה כי דין הבקשה להידחות. עסקינן בחייב אשר הציג גרסה שאינה נכונה ואינה מוכחת בבקשתו באשר לאופן היווצרות חובותיו ובחקירתו סתר גרסתו והודה כי היה נכון, מתוך מחויבות משפחתית, ליטול על שמו עסקי המשפחה בהיותו נער צעיר והכל כדי להותיר ניהול העסקים בידי בני משפחתו שעסקיהם קרסו ונאסר עליהם לנהל עסקים. החייב עשה כן תוך שהוא נותן יד חופשית לבני משפחתו לפעול בעסקיו, בחשבונותיו ובכספיו ותוך שהוא אדיש להיווצרות חובות נוספים. 2. עסקינן ביצירת חובות על ידי חייב שלא בתום לב. זה היה נכון לפתוח הליך זה המבוסס על מתן אמון ומועד לחייבים היכולים ונכונים לפתוח דף חדש בחייו הם וראויים להגנת ההליך כאשר בקשתו מבוססת על תצהיר שאינו אמת. 3. מעיון בכל המסמכים הרלוונטיים עולה כי שוב נדרש בימ"ש זה לחוות דעתו בעיקר בסוגית טענות חייבים כי הסתבכו בחובות בשל הצורך לנהוג כמנהג משפחותיהם ולהסכים עם דרישת אבי המשפחה או דודי החייב, להפקיד בידיו שיקים חתומים, ערבויות חתומות ולהסכים לחיובים כספיים או לניהול עסקים על שמם ללא מעורבות, כדי לאפשר לבני משפחתם לנהוג בכספי בני משפחתו כרצונם, מבלי לבדוק התנהלות זו. כבר נאמר על ידי בית משפט זה כי אין להסכין עם מצב זה בו יהיה זה לגיטימי בכל מקרה להניח כי חייב היוצר חובות מתוך מחויבות משפחתית יחשב כחייב שיצר חובות בתום לב. במקרה דנן לא הוכח כי החייב הפעיל פיקוח מינימלי על התנהלות בני משפחתו או פעל בצורה שאינה מהווה עצימת עיניים להתנהלות קלוקלת של בני משפחתו שאיפשרה יצירת חובות. לא הוכח כי החייב היה נתון ללחצים בלתי אפשריים, איומים וכיוצא באלה שלא אפשרו לו להתנגד לדרישת בני משפחתו. 4. לטעמי לא הרים החייב נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הסתבכותו בחובותיו נשוא ההליך הייתה בתום לב וגם התנהלותו בהליך אינה התנהלות מצופה מחייב בהליך. לטעמי אין בפני חייב שמוצדק בעניינו להעדיף התכלית השנייה של הליכי הפש"ר, קרי, מתן הזדמנות לחייב לפתוח דף חדש בחייו תוך שמיטת חובותיו. 5. לטעמי לא הוכח במקרה דנן כי החייב ראוי, רוצה, יכול או מתכוון לנצל הגנה הניתנת הליך זה לצורך פתיחת דף חדש ונקי בחייו שלאחריו ישתלב במעגל העבודה היצרני והסתבכותו בחובות לא תישנה. במיוחד לא שוכנעתי כי ההעתרות לבקשת החייב תמנע הישנות האירועים שהובילו להסתבכותו הכלכלית הנוכחית של החייב ובעתיד ימנע המצב בו החייב ימשיך ליטול ההתחייבויות על עצמו או לבצע מעשים אסורים כדי לשרוד כלכלית. זאת במיוחד כשמדובר בחייב הבוחר לחיות במחיצת אותם בני משפחה שסיבכו אותו בחובות. עוד לא הוכח בפני כי החייב עשה השינוי הנדרש או עשה שינוי כלשהו בחייו אשר יאפשר להניח כי יסתבך בעתיד באופן דומה. ה. דיון 1. להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פירעון חובותיו אליהם: ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו. ראה לעניין זה: ע"א 6021/06 דגנית פיג'ון נ' כונס הנכסים הרשמי, תק' (2009 (3) 1913 (2009)). ע"א 7113/06 ג'נח נ' הכונ"ר, פס"ד מיום 20.11.08. רע"א 2282/03 גרינברג נ' הכונ"ר, פ"ד נח (2) 810, 814; ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (מהדורה שלישית, 2010) עמ' 23- 24. 2. בעקבות תיקון מס' 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התשם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל") משנת תשנ"ו, מודגשת, יותר מבעבר, התכלית השנייה של ההליך העוסקת בחייב. בעת הזו, לאור הפסיקה המרובה בנושא ובעקבות תיקוני החקיקה בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, נדרשים אנו להדגיש יותר מבעבר התכלית השנייה. זאת משום שקיים אינטרס ציבורי מהותי בקיום הליכי פשיטת הרגל לצורך שיקומו של החייב המתאים לכך. זאת גם מכיוון כי החברה בכללותה יוצאת נשכרת מתוצאות הליכי פשיטת רגל מוצלחים בסיומם, אדם שהיווה נטל על החברה, משתקם, לומד התנהלות כלכלית נכונה וראויה ופועל למיצוי כושר השתכרותו וסילוק חובותיו, תחת עינו הפקוחה של בית המשפט ושל הכונ"ר. ואולם האמור לעיל רלוונטי, מאידך, רק לגבי חייבים אשר הוכיחו כי הם מתאימים להליך וראויים להגנתו. חייב אשר הגיש בקשה בהסתמך על תצהיר שאינו נכון וממשיך להתנהל בחייו באותו אופן בו התנהל עובר ליצירת חובותיו מבלי לעשות השינוי המתחייב אינו חייב ראוי שכזה. 3. השאלה העיקרית העומדת בפני בית משפט בדונו בבקשת חייב להכריזו פושט רגל הינה האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו ובמהלך ההליך הנטל להוכחת קיומו של תום לב מוטל תמיד על החייב. בבחנו אם פעל החייב בתום לב, יבדוק בית המשפט את התנהגותו בשתי תקופות שונות: הראשונה, תקופת יצירת החובות, טרם הגשת הבקשה להכריזו פושט רגל ; והשנייה, לאחר הגשת הבקשה במהלך ההליך המשפטי. 4. בחינת תום לבו של החייב תיערך תמיד על פי נסיבותיו הספציפיות של החייב כאשר חלוף זמן רב בין התנהגות חסרת תום לב ומועד הליכי פש"ר יכול לרפא פגמים בהתנהלות החייב ובחוסר תום לב. ראה לעניין זה: ע"א 3224/07 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי, פס"ד מיום 3.5.09. במקרה דנן לא ניתן לטעון כי הוכח שחלף זמן רב ממועד היווצרות החוב ועד מועד כתיבת פסק דין זה במהלכו חל שינוי משמעותי בהתנהלות החייב. 5. באשר לשלב יצירת החובות, בית המשפט העליון קבע, לדוגמא, כי קיים חוסר תום לב במצב שבו חובות החייב נוצרו תוך זלזול בנושים או אדישות למצבם. ראה לעניין זה: ע"א 143/90 קלאר נ' הכונ"ר, פ"ד מה (3) 261 פש"ר (חי) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכונ"ר, תק' מח 2004 (3) 2871. כמו כן באם ימצא בית המשפט במהלך בדיקתו כי חובות החייב נוצרו כתוצאה ממעשים בלתי חוקיים וכי חובותיו הם תוצאה ישירה של מעשים בלתי חוקיים אלו לא ייעתר בית המשפט לבקשת החייב. ראה לעניין זה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' כונס הנכסים הרשמי, פסק דין מיום 4.5.03. כך הדבר גם כאשר החייב לא פירט חובותיו לרשויות המס או התגלה כי הוא ניהל עסקיו בניגוד לחוק בכל הנוגע לתשלום מיסים. 6. במקרה הספציפי שוכנעתי, כאמור לעיל בפתיח לפסק דין זה, כי החייב לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב. לטעמי אין די בעובדה כי החייב מתנהל כראוי בהליך כדי לפגוע במסקנה כי עסקינן בחייב שלא יצר חוב בתום לב ולא ביצע שינוי המתחייב בחייו שימנע הישנות המקרה. 7. במקרה דנן עסקינן בחייב אשר יצר חובות לאחר שהתבקש לנהל עסקיו על שמו בעבור אחרים תוך שהוא נותן לאלה יד חופשית בניהול עסקיו ואינו מתערב גם לאחר שהוא יודע כי עסקים אלו מתנהלים שלא כראוי ללא רואה חשבון וללא דיווח לרשות המס. החייב אף בוחר, בעודו בהליך, להמשיך ולעבוד באותם עסקים. 8. החייב לא סיפק כל המידע הנדרש ממנו, נמנע מלפרט ולצרף דוחות עסקים ואף מסר מידע לא מדויק בנוגע לשימוש ברכב. כמו כן, הכנסת התא המשפחתי אינו ממצה פוטנציאל השתכרות. 9. מדובר בחייב שצירף תצהיר לא נכון לבקשתו ורק בחקירתו ובתגובה מאוחרת שהגיש בא כוחו התבררה התמונה העובדתית לאשורה והסיבה להסתבכות החייב בחובות. כמו כן החייב המשיך וטען טענות לא סבירות במטרה לסייע לגרסאות העובדתיות כאשר לא הכחיש כי אכן ניהל עסקים בהם היו מעורבים בני משפחה אבל טען כי היה זה הוא שעמד בראש הפירמידה העסקית כשהיה אך בן 20. 10. מכל האמור לעיל אני קובעת כי במקרה דנן עסקינן בחייב אשר לא הרים נטל ההוכחה להוכיח שחובותיו נוצרו בתום לב ודי בכך כדי לקבוע שדין בקשתו להידחות. ו. סיכום לאור כל האמור לעיל, אי הוכחת תום לב ביצירת החובות, אני מורה על דחיית הבקשה. בהתאמה, אני מבטלת את צו הכינוס שניתן בעניינו של החייב, מבטלת את המגבלות שנקבעו במסגרתו, לרבות ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ אשר יבוטל בתוך 90 יום ממועד פסק הדין כדי לאפשר בערבות מתאימה. בנוסף אני מתירה לנושים לפעול בכל דרך חוקית לגביית חובותיהם מהחייב. הוצאות ההליך ישולמו מהכספים שהצטברו בקופת הכינוס, ויתרת הכספים תועבר לתיקי ההוצאה לפעול, לחלוקה בין הנושים. פסק דין זה ניתן על ידי כרשמת. פשיטת רגל