הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפה של אותה מדינה

אם העותר אינו דובר את שפת המדינה לה הוא טוען, הרי שיקשה עליו מאוד להוכיח כי הוא נתין של אותה מדינה, ויהיה עליו לתת הסברים טובים לחוסר ידיעתו את השפה הרשמית של המדינה. לא ניתן לקבוע מסמרות בעניין זה, וליתן רשימה סגורה של שאלות שעל המשיב לשאול את המרואיין. כל מקרה צריך להיבחן לגופו, אך אמות המידה הכלליות בקביעת נתינותו של אדם או בקביעת המדינה אליה יש לו את מירב הזיקות, הן כפי שפורט לעיל. הדגש צריך להיות על איכות השאלות והתשובות ולא על כמות התשובות הנכונות שנותן המרואיין. יש לזכור שככל שחולף הזמן מרגע כניסתו של המרואיין לישראל ועד לעריכת הראיון, יש בידי המרואיין הזמן, האמצעים והמקורות להכין עצמו לראיון, להיעזר באזרחי אותה מדינה לצורך לימוד ושינון וכן להיעזר במקורות מידע אחרים כמו ספרים והאינטרנט. לאור כל האמור, אני סבור שעל המשיב להתחדש מעת לעת ולצבור עוד ועוד ידע על המדינות השונות שאזרחיהן נהנים ממדיניות אי ההרחקה, וזאת כדי למנוע אפשרות של התחזות ולימוד על בסיס ראיונות קודמים שנערכו לאנשים אחרים. ככלל, ברור שמדובר במשימה לא קלה המוטלת על המשיב, אך בשקלול שבין האינטרסים המנוגדים הקיימים במקרים כגון זה, אני סבור שרמת ההוכחה ואופן ההוכחה, כפי שציינתי לעיל, יש בהם כדי לאזן נכונה בין אינטרסים מנוגדים אלה. 4. על פי דברי העותרת בראיון שנערך לה ביום 17/07/12 ביחידת התשאול וזיהוי המסתננים, היא לא התגוררה מעולם באריתריאה ובמהלך 20 שנות חייה הראשונות חייתה ולמדה באתיופיה. יצוין כי כל הראיונות נערכו לעותרת באמהרית שהיא השפה המדוברת באתיופיה. לטענת העותרת, זיקתה לאריתריאה נובעת מאזרחותם של הוריה אולם העותרת לא הציגה כל מסמך המלמד על אזרחות הוריה. יודגש, כפי שנאמר לעיל, כי מבחן מירב הזיקות אינו קובע את נתינותו של אדם אלא את המדינה אליה יש לו את מירב הזיקות ושניתן להרחיק אותו אליה. 5. כאמור, העותרת לא הצליחה להראות כל זיקה לאריתריאה ותחת זאת, כל הזיקות שלה הן לאתיופיה, שם נולדה, גדלה והתחנכה. העותרת טענה כי לא ניתן להרחיק אותה לאתיופיה מכיוון שצפויה לה שם סכנה. העותרת לא הוכיחה טענה זו, לא במסמך ולא בכל דרך אחרת אלא טענה את הטענה בעלמא. 6. לאור האמור אני סבור שהחלטת המשיב לפיה מירב הזיקות של העותרת הן לאתיופיה היא החלטה סבירה. היה והעותרת תרצה להתנגד להרחקתה לאתיופיה, יהיה עליה להוכיח כי נשקפת לה סכנה שם. כאמור, העותרת לא הצליחה להראות כי נשקפת לה סכנה באתיופיה. 7. סיכומו של דבר, אני דוחה את העתירה.משרד הפניםמסתננים