נחתם הסכם לפיו היה אמור התובע לבצע עבודות איטום בדירת הנתבעים

נחתם הסכם לפיו היה אמור התובע לבצע עבודות איטום בדירת הנתבעים העבודות היו אמורות להתבצע בהתאם לחוות דעת שניתנה בענין העבודות הדרושות, ולפי הצעת מחיר שהגיש התובע, לפי אותה חוות דעת. הצעת המחיר שנתן התובע היתה על סך 56,570 ₪ + מע"מ. לטענת התובע יומיים לאחר שהחל בעבודות, בהתאם לחווה"ד ולהצעת המחיר, הוא נדרש להפסיק את העבודות כדי שהאדריכלית ששכרו הנתבעים תתייעץ, עם המומחה שנתן את חווה"ד לפיה בוצעו העבודות, על הצורך בביצוע שיפועים, שעליהם לא הוסכם מראש ודורשים תוספת תשלום, במרפסת הגדולה של דירת הנתבעים. המומחה קבע כי אין צורך בשיפועים אך למרות זאת האדריכלית הורתה לו להפסיק לעבוד לפיכך התובע הגיש תביעה בה תבע את מלוא התמורה המוסכמת בסך 65,621 ₪ (כולל מע"מ). התובע טען כי הוא עשה את כל מה שנדרש ממנו ואף רכש כבר את הריצוף למרפסת וכל שנותר לו הוא מספר שעות עבודה. הנתבעים טוענים כי העבודות שביצע התובע לא היה ברמה הנדרשת ונעשו בניגוד להנחיות שנתנה לו האדריכלית שלהם. לטענתם, לפי הוראות ההסכם התובע היה אמור לבצע את העבודות בהתאם להנחיות האדריכלית. הנתבעים טוענים כי התובע היה אמור לנקות היטב את המרפסת לפני ביצוע האיטום והוא לא עשה זאת וכתוצאה מכך נגרמו להם נזקים, שכן, הקבלן המחליף שלקחו היה צריך להרוס מה שביצע התובע ולהתחיל הכל מחדש. לטענת הנתבעים, התובע עצמו לא הגיע כלל לדירתם ושלח פועלים לא מקצועיים בניגוד לחובתו לפי ההסכם. הנתבעים טוענים עוד כי שילמו לתובע סך של 20,000 ₪ מתוך התמורה המוסכמת וסכום זה עולה על ערך העבודות שביצע התובע עד המועד שעבודתו הופסקה. לטענתם, תביעה של כל הסכום המוסכם מבלי להתייחס לסכום ששולם מלמדת על חוסר תום ליבו של התובע, הנתבעים טענו גם שכתוצאה מכך שהתובע ועובדיו השתמשו במעלית שלהם, בניגוד להסכם, הם גרמו נזק למעלית. העידו בפני התובע, הנתבעת, האדריכלית של הנתבעים והקבלן שהשלים עבור הנתבעים את העבודות. התובע הסכים שהוא קיבל 20,000 ₪ מתוך התמורה. לדבריו, סוכם כי העבודות יבוצעו לפי חוו"ד של המומחה והוא אשר יקבע לענין העבודות הנדרשות. לדבריו, הוא השלים כמעט את כל העבודות לפי ההסכם. לדבריו, לפי חוות הדעת והצעת המחיר לא היה צורך בביצוע שיפועים במרפסת. כיוון שהאדריכלית של הנתבעים סברה שיש צורך בשיפועים נעשתה שיחה עם המומחה שהורה שאין צורך בשיפועים. הקבלן של הנתבעים, שביצע את העבודה לאחר שעבודת התובע הופסקה, העיד כי הוא חלק על האמור בחוו"ד המומחה. הוא סבר שיש צורך בשיפועים. מדובר בקבלן שאינו קבלן רשום ואין לו תעודה של קבלן איטום. לדבריו, הוא ביצע עבודות שכללו הסרת יריעות שהניח הקבלן הקודם - התובע - שיפועים ואיטום חדש. לדבריו, הוא קיבל על העבודות 30,000 ₪, מתוכם 25,000 ₪ על המרפסת הגדולה והיתרה על שאר העבודות. האדריכלית של הנתבעים העידה שהיא לא יודעת האם הסכום שהציע התובע כולל מע"מ או לא כולל, הדבר סוכם בין התובע לבין הנתבעים עצמם. לדבריה, היא לא היתה שלימה עם חוו"ד המומחה לענין האיטום והפחיתה חלק מהעבודות שהוא הציע והוסיפה אחרים. לדבריה, סוכם עם התובע כי לפני שהוא יבצע את האיטום הוא ישלח לה תמונה של המרפסת כשהיא נקיה מכל לכלוך ורק לאחר שהיא תאשר, יבוצע האיטום. בפועל, בוצע איטום מבלי שנשלחו לה תמונות ומבלי שבוצע ניקוי מוחלט של המרפסת לכן היא הפסיקה את העבודות. לדבריה בהסכם אם התובע אכן לא ניזכר שיש לבצע שיפועים, כמו גם בחווה"ד, אבל זו "פשלה". לדבריה, סוכם בעל פה שהתובע יעשה שיפועים (עמוד 10 שורה 5). הנתבעת העידה כי היא לא יודעת מה מתוך העבודות המוסכמות נעשה ומה לא נעשה לצורך כך היא שכרה את האדריכלית. הנתבעת העידה עוד כי התובע החל כבר לרצף את המרפסת לאחר ביצוע האיטום, ועבודתו הופסקה משום שהאדריכלית לא היתה מרוצה מכך שלא נעשו שיפועים והעבודה לא היתה טובה. בתום העדויות הוגשו סיכומים ולאחר עיון בעדויות ובסיכומים באתי למסקנה כי על הנתבעים לשלם לתובע סכום נוסף כפי שיפורט להלן אך לא את כל הסכום המוסכם. באשר לסכום העבודה, בהתאם למסמכים שהוחלפו בין הצדדים ניתן לראות כי הסכמת הצדדים היתה לסכום שאינו כולל מע"מ היינו לסכום ההצעה יש לצרף מע"מ כעולה במפורש מהצעות המחיר שהוחלפו בין הצדדים. אמנם במסמך האחרון לא הוזכר ענין המע"מ אך מתוך הצעת המחיר עולה במפורש שהסכומים לא כוללים מע"מ. התובע תבע את כל הסכום המוסכם אך אין ספק שהוא קיבל סך של 20,000 ₪ שאותם יש להפחית מהסכום המוסכם. התובע ביצע חלק ניכר מהעבודות לפי ההסכם. עובדה היא שהקבלן הנוסף היה צריך להשלים עבודות, שאינם במרפסת הגדולה, שבשלה נפלה המחלוקת בין הצדדים, בסכום של 5,000 ₪ בלבד. לפי הצעת המחיר של התובע מתוך העלות כולה עלות העבודות במרפסת הגדולה היתה כ- 15,000 ₪ + מע"מ , התובע קיבל 20,000 ₪ לפיכך ברור שמגיע לו סכום נוסף של כ- 24,000 ₪ ואם יופחת מסכום זה הסכום הנוסף שקיבל הקבלן שהשלים את העבודות בסך 5,000 ₪ נשאר סכום של 19,000 ₪ שיש להשלים לתובע. בענין המרפסת שבמחלוקת אין ספק שהעבודות שהיה על התובע לבצע לא כללו ביצוע שיפוצים. אמנם יש טענה שהוסכם בעל פה על ביצוע שיפוצים אך טענה זו סותרת מסמך בכתב וסותרת גם את חווה"ד, שלפיה בוצעו העבודות, אשר לא דרשה ביצוע שיפועים. אין ספק שהתובע ביצע עבודות במרפסת זו, ומאידך, אין ספק שהוא לא השלים את העבודות. לפיכך, ברור שלא מגיע לתובע מלוא הסכום המוסכם על מרפסת זו. נראה איפוא כי יש לפסוק לתובע סכום בגין מרפסת זו בשל עבודות הפירוק שביצע וכן בשל חלק מעבודות ההרכבה שביצע עד שהופסקה עבודתו. על פי ההסכם התובע היה אמור להישמע להוראות האדריכלית, בנוסף לביצוע העבודות לפי הצעת המחיר וחווה"ד, משהתברר שהתובע לא פעל בהתאם להנחיות, אף שאלה חרגו מהמוסכם, אין מקום לקבוע תשלום של מלוא המחיר המוסכם. בהתחשב בכל האמור יש להוסיף עוד סכום של 6,000 ₪ בגין העבודות שבוצעו במרפסת. יש לציין שברור שהעבודות שנדרש הקבלן המשלים לבצע היו גדולות מהעבודות שנדרש התובע לבצע, והם כללו ביצוע שיפועים, שכאמור לא נכללו בהסכם של התובע. לפיכך, ברור שאין להפחית את כל עלות העבודות של הקבלן המשלים מעבודתו של התובע. לאור כל האמור אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע עוד סך של 25,000 ₪ (בנוסף ל- 20,000 ₪ ששולמו) וכן אני מחייבם לשלם לתובע את הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪.חוזהאיטום