ההלכה היא כי טענת קיזוז יש לפרט לפרטי פרטים

שההלכה היא כי: "טענת קיזוז יש לפרט לפרטי פרטים וסכומים, עד לרמה של כתב תביעה עצמאי: "טענת קיזוז, בתחומיה של תביעה בסדר דין מקוצר, חייבת לפרט את הסכום הנתבע לפי טענת הקיזוז ואף להציג במדוייק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת. יש להעלות אותה בצורה מפורשת וברורה כדרך שמנסחים כתב תביעה. דרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסתם, אין בה כדי ליצור תשתית מספקת, שעליה ניתן לבסס תביעת קיזוז המצדיקה דיון לגופה או הענקת רשות להתגונן" (ד. בר אופיר, שם, עמ' 213 וראה גם ע"א 579/85 אריאן נ' לאומי, פ"ד מ(2) 765).". (מתוך תאק 19670/07 עידן-דוד נכסים בע"מ נ' בנק לאומי סניף הכרמל (חיפה) אין גם ספק כי המדובר בטענה שהיא "עניין המצריך עריכת חשבון". אלא שהמבקש לא ערך כל תחשיב נגדי לתחשיבה של המשיבה, המפורט בכתב התביעה ונספחיו. " הלכה למעשה נודעה חשיבות מרובה לצורך לפרט את טענת ההגנה בתצהיר הנתבע, כאשר נתבע חפץ להתגונן מפני תביעת שטר או שיק בטענה שהמסמך כולל ריבית מופרזת, ובכל עניין דומה המצריך עריכת חשבון. לא ניתן לברר את הטענה אלא אם גילה הנתבע , מה סכום קרן לווה, מה סכום ריבית התחייב לשלם, מתי לווה את הכסף, וכיצד מורכב סכום השטר, קרן לחוב וריבית לחוד. באין פירוט כזה, לא הרשו לנתבע להתגונן. כיוצא בזה חייב נתבע המעלה טענת קיזוז לפרט את טענותיו במידה הדרושה לניסוח כתב תביעה". (מתוך ספרו של ד"ר יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 674 - ההדגשה שלי - י.ב.). טענתו המאוחרת של המבקש, שהועלתה רק בחקירתו הנגדית, בדבר התחייבות של המשיבה לשלם קנס יציאה שבו חויב בגין סיום ההתקשרות עם חברת פלאפון, אינה מתיישבת עם אמירתו, מספר שורות קודם לכן בפרוטוקול, לפיה: "אני לא זוכר כלום מהעיסקה הזו מי שעשה אותה זה הדוד שלי", ומכל מקום אין לה כל אזכור בתצהירים שצורפו להתנגדות. (ההדגשה שלי - י.ב.). אם לא די בכך, הרי שגם גרסתו של המבקש הנוגעת לאי-קבלת ציוד קצה כלשהו מאת המשיבה התמוטטה בחקירתו הנגדית של הדוד, שהודה, לבסוף, כי אכן קיבל ציוד קצה כלשהו, הנמצא ברשותו עד היום. לאור כל האמור לעיל, בהעדר טענות הגנה מפורטות ולו בצורה מינימלית ולאור קריסת הגירסה העובדתית בנוגע לקבלת הציוד, ההתנגדות נדחית. ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 1406895128 - ישופעלו. המבקש ישלם למשיבה את הוצאות הדיון בבקשתו ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪.טענת קיזוזקיזוז