אחריות בעלים של רכב רק מעצם בעלותו

ראו דברי בית המשפט בת.א. 3746/96 אי.אס.אמ בית ספר הישראלי לנהיגה בע"מ נ' אבו יאסין עאהד, שם הפנה בית המשפט לסעיף 10 לפקודת התעבורה הקובע כי: "10.(א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג שניתן עפ"י פקודה זו... " (ב). בעל רכב ומי שהשליטה ברכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן א' לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה ברכב בידו, אחראי בעד נהיגתו של אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג בו" ובית המשפט קבע שם: "משכך הדבר הרי כפי שצוין, אחריות בעל רכב עפ"י החוק היא, לוודא שהוא נותן רשות לנהוג ברכבו רק למי שמורשה לנהוג עפ"י דין - דהיינו לבעל רישיון נהיגה תקף לנהיגת אותו סוג רכב שנאסר לנהיגה".היתר נהיגהבעלותרכב