המחאת זכות - הסכם המחאה ניתן לפרשנות ולהשלמה מתוך נסיבות כריתתו

ככל חוזה, גם הסכם ההמחאה ניתן לפרשנות ולהשלמה מתוך נסיבות כריתתו המחאת זכות ביסודה איננה חוזה מורכב. בדרך-כלל היא תהיה קצרה ותמציתית ותלבש נוסח של הודעה מאת הממחה לחייב לפיה על החייב להעביר לנמחה ישירות את הסכום שהוא חב לממחה [שלום " גמורה להמחאה בדרך של שעבוד" משפטים יב 281, 282 ו-287 (1982); להלן לרנר]. על ההמחאה לגלם גמירות דעת ומסוימות מבחינה זו שניתן יהיה להיוודע מתוכה את זהותם של הצדדים הרלוונטיים (הם הממחה, הנמחה והחייב), ואת מושא ההמחאה.חוזהשיקיםהמחאת חיובים