תביעה שכנגד בסדר דין מהיר

תקנה 214ה (א) לתקסד"א, קובעת: "נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש תביעה שכנגד, שאינה כוללת בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה המקורית ואשר נתקיים בהם אחד מאלה: (1) היא מהווה תובענה בסדר דין מהיר. (2) נושאה ונושא התובענה המקורית הוא אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה סכום התביעה שכנגד אשר יהיה. (ב) על תביעה שכנגד המוגשת לפי תקנה זו יחולו הוראות פרק זה, ותקנות 54 עד 56 ו-59 לא יחולו עליה. (ג)... סעיף 214 ו(א) לתקנות, קובע: "נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש בקשת רשות ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216; ....". רואים אנו כי מתקין התקנות התיר להגיש תביעה שכנגד, במועד הגשת כתב ההגנה, אך ורק נגד מי שהיה תובע בתביעה המקורית או בלשון התקנה "שאינה כוללת בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתביעה המקורית". לשון התקנה הינה ברורה ולפיכך מאחר ובמועד הגשת כתב ההגנה, הצד השלישי טרם הפך לבעל דין, ומאחר והצד השלישי הופך להיות בעל דין רק לאחר שניתנה רשות להגיש הודעה לצד שלישי, לא ניתן להגיש תביעה שכנגד נגד הצד השלישי שלא היה צד לתביעה המקורית, במועד הגשת כתב ההגנה. מתן היתר להגיש הודעת צד שלישי אינו הופך את הצד השלישי אותו לבעל דין שהיה בעל דין בתביעה המקורית. ההסדר שקבע מתקין התקנות ביחס להגשת הודעה לצד שלישי וביחס להגשת תביעה שכנגד הינו שונה, בעוד שמחוקק המשנה התיר הגשת תביעה שכנגד רק נגד התובעים המקוריים בתביעה, התיר מחוקק המשנה לנתבע להגיש בקשה להגשת הודעת צד שלישי, נגד כל אדם, בהתאם לכללים המותווים בתקנות, אולם, הוא לא הפך את הצד השלישי, לאחר שהוגשה נגדו הודעה לצד שלישי, לצד מקורי בתביעה. בעניין הגשת תביעה שכנגד בתביעה בסדר דין מהיר, נקבע על ידי כב' השופט מ' סובל בברע"א 586/08 (מחוזי י-ם) דנוק רונית נ' איכותית בע"מ, (מיום 21.9.08). "טענת המבקשת לפיה היה על בית משפט השלום לתת אישור לצירופו של נתבע נוסף כתובע שכנגד מכוח תקנה 214ה(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אינה עולה בקנה אחד עם הוראת התקנה, הדורשת באופן קטיגורי שהתביעה שכנגד לא תכלול "בעלי דין שאינם עדיין בעלי דין בתובענה המקורית", ואינה מקנה לבית המשפט שיקול דעת לאשר הגשת תביעה שכנגד על ידי מי שאינו בעל דין בתביעה המקורית. אדם כזה רשאי להגיש תביעה עצמאית ולבקש במסגרתה כל סעד אותו חפץ לכלול בתביעה שכנגד". פירוש התקנות באופן המאפשר הגשת תביעה שכנגד, נגד צד שלישי, תסכל את כוונת מתקין התקנות ותאפשר את "עקיפת" התקנה הקובעת באופן חד משמעי כי לא ניתן להגיש תביעה שכנגד נגד מי שלא היה צד לתביעה המקורית. אשר על כן, אני מורה על מחיקת התביעה שכנגד, נגד המבקשת [הנתבעת-שכנגד 2] על הסף. המשיבה תשלם למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 3,500 ₪. תביעה שכנגדסדר דין מהיר