החובה לפרט בכתב התביעה את כל העובדות בכדי להקים עילת תביעה

על התובע לפרט בכתב התביעה את כל העובדות הדרושות בכדי להקים עילת תביעה שלמה תביעה אינה מגלה עילה אם התובע לא יהא זכאי לקבלת הסעד המבוקש על ידו אפילו הוכיח את כל העובדות המפורטות בה (ד"ר יואל זוסמן, "סדרי הדין האזרחי" ,מהדורה שביעית, תשנ"ה, עמ' 140העדר עילת תביעה הוא, על כן, פגם המתגלה על פני התביעה עצמה וללא חקירה ודרישה בעובדות (זוסמן, עמ' 383-384). 14. מעיון בכתב התביעה עולה כי הסעד האופרטיבי המבוקש הינו כי ביהמ"ש יורה על מתן צו המורה לנתבעת 1 לפנות המושכר. אף בסיכום כתב התביעה לא מוזכרים המבקשים ככאלה שחבים בסעד כלשהו כלפי התובעת אלא נאמר: "אשר על כן ולאור האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פינויה של הנתבעת מהנכס ולחייב את הנתבעת בהוצאותיה של התובעת ובשכר טרחת עו"ד". 15. יצוין כי נקבע בהלכה הפסוקה כי אין לנקוט צעד קיצוני של מחיקת תביעה מחמת העדר עילה אם ניתן להצילה על ידי תיקון כתב התביעה (ע"א 831/79 ראובן וקסלמן ושות' חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' חברת חלקה, פ"ד לה(2) 533, 543; ע"א 796/89 עיזבון המנוח שמואל חסיד נ' עיזבון המנוח ברוך וכט, פ"ד מה(5) 558, 562. אולם, כאשר התובע אינו טורח להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, ואינו מפרט כיצד ביכולתו לתקן את כתב התביעה באופן שזה יגלה עילה, עשוי הדבר להצדיק את מחיקת התובענה אף בלא שיותר תיקון כאמור (ראו ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מא(1) 577, 581-580). אף כי התובע ציין שהנתבעים 2 ו-3 יהיו בעלי עניין בתוצאות ההליך הרי שלא פירט הכיצד, וערבים אינם מצורפים כדבר שבשגרה לתביעות פינוי. 16. באשר לתנאי אותו הציבה התובעת למחיקת הנתבעים 2 - 3, מכיוון שתנאי שכזה ימנע מהנתבעים 2 - 3 את יומם בביהמ"ש וכידוע בית המשפט העמיד את זכות הגישה לערכאות כמעט במעמד של זכות חוקתית עא 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ [60 עמ'] , נא (3) 577 הרי שאין בידי או ברצוני להסכים לתנאי שכזה הפוגע בזכות זו. 17. לאור האמור לעיל: אני מורה על מחיקת התובענה בת"ע 54786-02-13 כנגד הנתבעים 2 ו-3, ואני מחייבת את התובעת לשלם למבקשים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,000 ₪ כולל מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. עניינם של התובעת והנתבעת 1 יועבר לבוררות כפי שכבר נקבע על ידי. כתב תביעהמסמכים