סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד הרשמת (הגב' מיכל ברלינר – לוי) מיום 25/4/13 בתיק הוצאה לפועל 02-13393-13-5. תיק ההוצאה לפועל דנן נפתח לצורך ביצוע פסק דין אשר ניתן בת.א. 5866/08 ביום 25/10/12 כנגד המבקשים והמחייב אותם בתשלום הסכומים הנקובים בפסק הדין, לזוכה בתיק ההוצאה לפועל. המבקשים הגישו בקשתם בפני רשמת ההוצאה לפועל, לסגירת תיק ההוצאה לפועל וטענו כי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל נפטרה במהלכם של הדיונים בפני בית המשפט ולפיכך יש לסגור את תיק ההוצאה לפועל אשר נפתח בשמה כזוכה. רשמת ההוצאה לפועל, בהחלטתה נשוא בקשת רשות ערעור זו מיום 25/4/13 דחתה את בקשת המבקשים וקבעה כי על פי פסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל, הזוכה בתיק ההוצאה לפועל הינה עדה גלילי וכי העובדה שזוכה נפטר אין פירושה כי לא ניתן לאכוף את פסק הדין באמצעות עזבונו. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור אשר בפני, בה טענו המבקשים כי ההחלטה שגויה ועומדת בניגוד להלכות יסוד במשפט הנוהג בארצנו וכי אף לו הייתה החלטה זו נכונה כי אז אמור היה להיות שם הזוכה בתיק ההוצאה לפועל "עזבון המנוחה עדה גלילי ז"ל" ולא כפי שנפתח תיק ההוצאה לפועל. לטענת המבקשים, אכן זוכה רשאי ויכול לנקוט בהליכי הוצאה לפועל בידי חליפיו אך הדבר לא נעשה בתיק זה ולפיכך פתיחתו נעשתה בניגוד לחוק. עוד טוענים המבקשים כי לא המנוחה ואף לא חליפיה יכולים לפעול לביצוע פסק הדין, שכן על אף שהבת - הגב' נאוה גלילי הפכה להיות התובעת בתיק, פסק הדין אינו מבטא זאת עקב טעות והצדדים הנכונים לא פורטו בפסק הדין ומשכך לא ניתן יהא לבצעו. המשיבה טענה כי כל תכלית בקשת המבקשים הינה לחמוק מתשלום חובם כפי שנקבע בידי בית משפט השלום בת.א. 5866/08 מפי כבוד השופט רמזי חדיד, אושר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בע"א 22993-11-12 מפי כבוד השופט יצחק כהן ובפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 1577/13 מפי כבוד השופטת דפנה ברק ארז. לטענת המשיבה, המבקשים פנו לכל אותן ערכאות כאשר הם מציינים בכותרת בקשתם את ה"ה עדה גלילי המנוחה כמשיבה, ללמדך שאין מהות טיעוני המבקשים "זהות הזוכה" כי אם עצם תשלום החוב הפסוק. עוד טענה המשיבה כי משעשו המבקשים כן, הרי הם מושתקים לטעון כיום אחרת. המשיבה טענה, כי כבר במהלכם של ההליכים בפני בית משפט השלום, הלכה לעולמה הגב' עדה גלילי ז"ל ובתה- הגב' נאוה גלילי באה בנעליה, בהתאם להסכמת המשיבים ועל פי החלטת כבוד השופט רמזי חדיד אשר דן בתיק. לתיק בית משפט השלום הוגשו צוואת המנוחה - הגב' עדה גלילי וצו קיום צוואה המעידים על כך כי הגב' נאוה גלילי באה בנעליה של אמה המנוחה. לטענת המשיבה, הגדרת הזוכה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967 קובעת כי הזוכה הינו מי שפסק הדין ניתן לזכותו לרבות חליפיו. מאחר ואין חולק על כך שהגב' נאוה גלילי הינה חליפתה של אמה המנוחה, הרי שהינה בגדר זוכה ורשאית לגבות את פסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל מעם המבקשים ויש לדחות בקשתם. הצדדים השלימו טיעוניהם בפני היום, 5/6/13. המבקשים שבו וטענו כי תיק ההוצאה לפועל נפתח באמצעות ייפוי כוח מעם המנוחה לבאי כוחה, אשר פקע עם מותה ולפיכך נפתח שלא כדין ואף לו יפתח כדין, בידי עזבון המנוחה, יטענו כנגדו כי פסק הדין אינו אכיף משאינו מציין את הצדדים הנכונים. המשיבה טענה כי אין כל משמעות מבחינתה לשם בו מוכתר הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ובלבד שיפרעו המבקשים את החיוב בו חויבו בפסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל ותכלית המבקשים הינה ככל הנראה להלאות את המשיבה עד אין קץ, במטרה לחמוק מתשלום חובותיהם הפסוקים. דיון : סעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז 1967 מכיל את הגדרת ה"זוכה". בסעיף זה נקבע כי הזוכה הינו מי שפסק הדין ניתן לזכותו או חליפיו. כלומר הגדרת ה"זוכה" בחוק ההוצאה לפועל כוללת בחובה לא רק את הזוכה עצמו בפסק הדין אלא אף את חליפיו. לא רק יורשיו לאחר פטירתו, אלא גם כל מי שקיבל את זכויותיו בכל דרך חוקית. במקרה שבפני, כאשר נרשם בבקשה לביצועו של פסק הדין, שמה של המנוחה עדה גלילי, הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, הרשאי לפעול לביצועו של פסק הדין הינו חליפיה של המנוחה ובכלל זאת לא רק יורשיה עם פטירתה, אלא כל מי אשר קיבל את זכויותיה באופן חוקי. בדין איפוא, נרשם בבקשת ביצוע פסק הדין שמה של הזוכה שפסק הדין ניתן לזכותה והרשאים לפעול לביצועו של פסק הדין הינם כאמור חליפיה וכל מי שקיבל זכויותיה בכל דרך חוקית. אין חולק על כך שהגב' נאוה גלילי באה בנעליה של עדה גלילי המנוחה והדבר נקבע כבר בהחלטתו של כבוד השופט רמזי חדיד בת.א. 5866/08 מיום 15/4/11 , בהתאם לתקנה 36 ואילך לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984. הדבר נעשה מכוחה של צוואת התובעת המנוחה, צו קיום צוואה ובהסכמתם של המבקשים דכאן. שתי ערכאות נוספות שבו ואישרו זאת- הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון, בהליכים אשר פורטו לעיל ומכאן שלא יכול להיות ספק בדבר היותה של הגב' נאוה גלילי חליפתה של המנוחה עדה גלילי ז"ל ומי שקיבלה לידיה את זכויות עדה גלילי המפורטות בפסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל ועומדות כעת לביצוע. המבקשים ביקשו לסמוך טיעוניהם על האמור ברע"א 3402/08 אלמליח ז"ל ואח' נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (ניתן ביום 22/1/09), לפיו תפקיד רשם ההוצאה לפועל הינו לוודא כי ביצוע פסק הדין הינו לידי ה"זוכה" בלבד ואין זה מסמכותו להורות על ביצוע פסק הדין מקום שאין מדובר ב"זוכה" כאמור. אלא שהמקרה שבפני שונה הוא ממקרה אלמליח האמור לעיל. בעוד שבמקרה אלמליח התבקש רשם ההוצאה לפועל להורות על ביצוע פסק דין לידי מבקשים שלא הייתה בידם אסמכתא בדבר זכותם , הרי שכאן אין חולק כי בתיק ההוצאה לפועל צוינה "זוכה" על פי פסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל ואותו פסק דין ממש, מצהיר על זכותה הישירה של הגב' נאוה גלילי לבוא בנעליה של ה"זוכה". אכן, רשם ההוצאה לפועל, אין תפקידו לדרוש ולחפש אחר החליפים ואף לא אחר מי אשר זכויות הזוכה הועברו לידיהם, ברם כאשר כבר הוכרע עניין זה בפסק דין נשוא תיק ההוצאה לפועל, בדין קבעה רשמת ההוצאה לפועל כי אין מקום לסגירת תיק ההוצאה לפועל מטעמיהם של המבקשים. בקשת המבקשים אשר בפני, שלא בא זכרה בפני בית המשפט המחוזי ובפני בית המשפט העליון, מעוררת ספק של ממש בתום ליבם של המבקשים. כך אף באשר להצהרתם כי לו יתוקן שם הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ל"עזבון עדה גלילי ז"ל" יטענו שאין עליהם למלא אחר הוראות פסק הדין, שכן היה על בית המשפט בת.א. 5866/08 ליתן את פסק דינו כאשר שם התובעת הינו "נאוה גלילי" או אחר ולא כך נעשה. אמנם אין טענה זו עומדת להכרעה בפני כיום, אך חבותם של המבקשים בסכומים אשר נקבעו בפסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל, הוכרעה בידי שלש ערכאות שונות ונסיונם לטעון כי אין הם חבים דבר ל"זוכה", הוא בבחינת ניסיון נואל שהרי בהתאם להחלטת כבוד השופט רמזי חדיד מיום 15/4/11 כל אימת שנרשם בפסק הדין "עדה גלילי", יש לקרוא זאת "נאוה גלילי" הבאה בנעליה. משכך, איני מקבלת את הטענה כי הזוכה המנוחה פתחה את התיק במעשה מרמה. הזוכה המנוחה מסרה את יפוי הכוח לבאי כוחה, לצורך מימוש זכויותיה, כאמור באותה "הרשאה" אשר הוצגה לעיוני. חליפתה, הגב' נאוה גלילי, היא זו הפועלת למימוש זכויות שהועברו אליה מעם המנוחה במסגרת תיק ההוצאה לפועל. אין המדובר ב"תקשור עם המתים" אלא במימושן של זכויות על פי דין בידי מי שזכאי לכך על פי דין , מצוי בין החיים ויבדל"א. בדין קבעה איפוא הרשמת הנכבדה בהחלטתה נשוא בקשת רשות הערעור כי הזוכה היא "עדה גלילי" ולמימוש זכויותיה רשאית לפעול חליפתה ואיני מוצאת כי יש מקום להתערבותי בהחלטתה זו. סוף דבר, בקשת רשות הערעור נדחית. המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך 1500 ₪. סגירת תיק הוצאה לפועלהוצאה לפועל