הדלפת שאלוני בחינות בגרות - עבירת הוצאת מסמך ממשמורת לפי סעיף 267(ב) לחוק העונשין

בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן, הנאשמת הינה מורה למתמטיקה, והיא מונתה על ידי המנהל הפדגוגי של משרד החינוך, כחברה בוועדה לעריכת שאלונים לבחינת הבגרות במתמטיקה במועד קיץ תש"ע - וועדה שבאחריותה חיבור השאלונים של בחינת הבגרות במתמטיקה, בכל רמות הלימוד, במועדים א' ו-ב' (להלן: " בחינת הבגרות"). הודע לנאשמת מיד עם מינויה, שהיא מחויבת לשמור בסודיות מרבית את דבר מינויה לוועדה ואת כל פרטי עבודתה הקשורים במינוי זה, לרבות סודיות השאלונים, והיא חתמה על התחייבות שלא לפעול לפרסום כל חומר שהוא הנוגע לשאלונים שהשתתפה בהכנתם, וכן חתמה על הצהרה לשמירת סודיות, ובין היתר התחייבה לפעול בהתאם להוראות שמירת הסודיות הקבועות בסעיף 117 לחוק. במסגרת תפקידה, הוטל על הנאשמת לחבר שאלות לבחינות הבגרות במתמטיקה, לשני שאלונים. בית המשפט פסק כי המורה מופקד על חינוך הדורות הבאים, ועליו לשמש כאות ודוגמא למקצועיות, למחויבות ולמסירות, ולעמוד באמות מידה גבוהות של ערכיות, יושר ותרבות. הדלפת שאלוני בחינות הבגרות למכרה של הנאשמת, ארז כהן, יצרה גלגל שלג, שהתגלגל וגדל לממדים גדולים, עד לביטול השאלונים והחלפתם באחרים, דבר שגרם לעלויות ניכרות למשרד החינוך. נפסק כי יהיה נכון וצודק לבטל את הרשעת הנאשמת, ובכך לאמץ את המלצת שירות המבחן.משפט פליליהוצאת מסמכיםדיני חינוךמסמכיםחוק העונשיןבחינות בגרות