הסדר גישור להשגת דירה חלופית

לטענתם על אף הסדר גישור אשר בו התחייבו להשיג למבקשים דירה חלופית לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה בעניין זה. 3. לטענת המבקשים , בחודש פברואר 2013 קיבלו המשיבים היתר בניה להרוס את הנכס ולבנות בניין חדש תחתיו. בעקבות כך , החליטו המשיבים לפעול באמצעות "קיצורי דרך" ולעשות דין לעצמם, באמצעות בריונים המאיימים על המבקשים, ולהרוס את הבית על יושביו , ובכך "לפתור" את בעיית הדיירות המוגנת של המבקשים. 4. ביום 6.6.13 הגישו המבקשים בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת (8361-06-13), וזאת בעקבות טענותיהם בדבר איומים מצד המשיבים וניסיונות להרוס את הנכס, שאירעו בימים 10.3.13, 13.3.13 ו - 26.5.13, פעולות שעלולות לדעתם לסכן חיים בנוסף לרכוש. 5. כב' השופטת ענת זינגר כתבה בהחלטתה מיום 6.6.13 בתיק 8361-06-13: "לאחר ששמעתי את טענות הצדדים אני סבורה שההליך לפי חוק הטרדה מאיימת אינו מתאים בנסיבות העניין... על אף האמור , לנוכח החיכוך המתמיד הקיים בשטח, אני מוצאת לקבוע שהצו הארעי שניתן אתמול, טרם נשמעו טענות המשיב, יישאר על כנו לעוד 7 ימים , וזאת כדי לאפשר פניה מתאימה לבימ"ש. האיסור לבצע כל שינוי בנכס יעמוד אפוא בתוקף עד ליום 13.6.13". 6. בעקבות החלטת כב' השופטת זינגר - הוגשה הבקשה שלפנינו , והועברה לכב' השופטת מלכה אביב. 7. כב' השופטת מלכה אביב נענתה לבקשה, וביום 13.6.13 ניתן על ידה צו ארעי האוסר על המשיבים להתחיל בעבודות בניה כלשהן בנכס (להלן - הצו הארעי). הצו הארעי ניתן מבלי שהמבקשים נתבקשו להפקיד ערבות כלשהי , והמשיבים התבקשו להגיש תגובתם לבקשה עד ליום 17.6.13 . כב' השופטת מלכה אביב הוסיפה כי מפאת יציאתה לחופשת שבתון - יועבר התיק לשופט תורן. 8. התיק הועבר לידי מותב זה, וביום 18.6.13 ניתנה למשיבים ארכה, לפנים משורת הדין, להגיש את תגובתם עד ליום 25.6.13. כמו כן נקבע, כי הצו הארעי נותר על כנו עד להחלטה אחרת. 9. ביום 17.6.13 הגישו המשיבים מסמך שכותרתו "כתב הגנה", אולם עיון בו העלה כי על אף הכותרת - מדובר למעשה בתגובה לבקשת המבקשים. בתגובתם טוענים המשיבים , כי דין הבקשה וכן דין התביעה העיקרית להידחות על הסף שכן המשיבים לא ביצעו ולא מבקשים לבצע, לעת עתה, כל עבודות בניה ו/או הריסה בתוך דירת המבקשים. 10. המשיבים מודים בזכויות המבקש 1 כדייר מוגן בקומה הראשונה של הבניין, אך טוענים כי זכותם של המבקשים למדור, שאינה שנויה במחלוקת, אינה נפגעת בשלב זה מהפעולות שמהמשיבים מבקשם לבצע במבנה. המשיבים מצהירים כי הם מודעים להוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב - 1972, בו מפורטות העילות לפינוי דייר מוגן, וכי הם מתחייבים כי יפעלו אך ורק על פי החוק. 11. לטענת המשיבים, מדובר במבנה מגורים בו קומה אחת מעל קומת מרתף + גג רעפים, והם טרם קיבלו החלטה כיצד יתבצע הבינוי בהתאם להיתר הבניה - האם תחילה על דרך הריסת הבניין כולו ובנייתו מחדש, או על דרך הוספת הבינוי מעל המבנה הקיים תחילה. המשיבים מציינים , כי כל העבודות שנעשו עד כה הן בדיקות הנדסיות והעמדת עמודים עבור תכנון וביצוע עבודות הבניה, וכי פעולות אלה מבוצעות בשטח של המשיבים בלבד, ואין בהן כדי פלישה ו/או כניסה למקרקעי המבקשים, המזכות אותם בזכות העמידה לקבלת צו מניעה זמני. 12. עוד טוענים המשיבים, כי הליך הגישור נעשה כחלק מהניסיון לרצות את המבקשים ולקדם את הליכי היתר הבניה, אך המבקשים שמו להם כמטרה לסחוט את המשיבים בכל דרך, ואין להם להלין אלא על עצמם בקשר לעיכוב ההסכמה על פי הסכם הגישור. לטענת המשיבים, התנהלות המבקשים עד כה הינה שלא בתום לב, במודע ובחוסר ניקיון כפיים, התנהלות המחייבת את דחיית הבקשה על הסף. 13. ביום 3.7.13 ניתנה החלטה לפיה על המבקשים להגיש תשובה לתגובת המשיבים לבקשה עד ליום 10.7.13, אולם הם לא מצאו לנכון להגיש את התשובה עד היום. 14. בהעדר תשובה מטעם המבקשים, ולאחר עיון בטענות הצדדים - אני קובעת כי דין הבקשה להידחות על הסף. לא שוכנעתי כי הפעולות המבוצעות כיום על ידי המשיבים, המתמקדות לטענתם מסביב למבנה ובחצר, טענה אשר לא נסתרה על ידי המבקשים, פוגעות במבקשים באופן המצדיק מתן סעד זמני כלשהו. כאשר אין, בשלב זה, הליך בינוי בדירת המבקשים עצמם, וכאשר קיימת, כאמור, הצהרה מטעם המשיבים כי אין בדעתם לפגוע בזכות הדיירות המוגנת של המבקשים - אין יסוד ותשתית לפגיעה במבקשים המצדיקה מתן סעד זמני. נראה כי בשלב זה יהיה במתן הסעד הזמני כדי לפגוע דווקא בזכויות המשיבים , והנזק שייגרם למשיבים בהליך זה, אם יינתן הסעד הזמני, עולה עלה נזק שייגרם למבקשים אם לא יינתן להם הצו הזמני המבוקש. 15. לפיכך, הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחית על הסף. הצו הארעי שניתן ביום 13.6.13 - מבוטל. המבקשים, ביחד ולחוד, ישלמו למשיבים תוך 30 ימים, הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסכום של 8,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. גישוריישוב סכסוכיםמקרקעין