תיקון רישום על ידי הצמדה של רכוש משותף

דורשים את תיקון הרישום על ידי הצמדה של רכוש משותף ולכך נדרשת הסכמת בעלי הדירות. זכותה של הנתבעת לא להסכים לחלוקת הרכוש המשותף. תביעות הנוגעות לרכוש המשותף הינן בסמכותו הבלעדית של המפקח על רישום מקרקעין. התקנון הוא המסדיר את הזכויות ברכוש המשותף ועל כן, סכסוך ביחס לזכויות ברכוש המשותף הינו בסמכות בלעדית של המפקח. עסקינן בחלוקת הרכוש המשותף על דרך רישומית בין הצדדים, על ידי תיקון צו רישום הבית המשותף. 3. הנתבעת טוענת ,כי גם אם יזכו התובעים בעתירתם, יהיה עליהם להגיש תביעה נוספת למפקח ולפיכך, אין להטריד את הנתבעת פעמיים באותו עניין. הבקשה לצו הצהרתי הינה ניסיון לעקוף את דרך המלך. לטענתה, את התביעה כמו שהיא לא ניתן להעביר בפני המפקח. הצו ההצהרתי שמבוקש מכוון כלפי המפקח על בתים משותפים. לא יעלה על הדעת, כי המפקח על בתים משותפים ידון בעצמו בתביעה וייתן צו הצהרתי כלפי עצמו לתקן את צו רישום הבית המשותף. החוק הקנה למפקח סמכויות מהותיות לדון בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון. 4. עוד טוענת הנתבעת, כי לא ניתן לתבוע צו הצהרתי בדבר פירוק של הרכוש המשותף בהיעדר הסכמה. וכן, לא ניתן יהיה לתקן צו רישום בית משותף, כאשר אין היתר בניה לחלק מהבית של התובעים. על כן, יש להורות על דחיית התביעה על הסף בהיעדר סמכות. טענות התובעים 5. התובעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, פסק הדין ההצהרתי שנתבקש, עניינו חלוקת המקרקעין וחלוקת השימוש בהם והסמכות נתונה לערכאה זו. המפקח על רישום המקרקעין עוסק בתיקון הצו עצמו, אולם הסעד ההצהרתי יכול להינתן על ידי בית המשפט. 6. התובעים טוענים ,כי לאחר מתן הסעד לא יהיה עוד צורך להגיש תביעה נוספת למפקח, והמפקח יעסוק רק בצד הטכני של ביצוע התיקון ולא יהיה צורך במשפט נוסף לקבלת ההליך האופרטיבי. 7. התובעים מוסיפים וטוענים ,כי לא יעלה על הדעת שסמכות שיפוטית שניתנה למפקח לא תהיה גם לבית המשפט. הפסיקה לא תהיה נגד המפקח, אלא נגד הנתבעת והמפקח הוא זה שיישם על פי סמכותו. דיון והכרעה 8. הסעד של סילוק על הסף הינו דרסטי שאין בית המשפט נוקט בו אלא לעיתים נדירות. זאת, משום שדחייתה של תביעה על הסף מונעת מתובע את זכותו להביא עניינו לפני בית המשפט. מתדיין זכאי, כי יהיה לו יומו בבית המשפט ועל בית המשפט לנהוג במשנה זהירות בהפעלת סעד זה (ראה: ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, לו (2), 151, 155 - 156 (1981). 9. חלוקת הרכוש המשותף על ידי תיקון צו רישום הבית המשותף, הינה בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. סעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט- 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע, כי סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון, יכריע בו המפקח: "(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח. (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח. (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות. (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר". 10. למפקח על רישום מקרקעין נתונה הסמכות, לתקן את צו רישום הבית המשותף. סעיף 145 לחוק המקרקעין קובע: "(א) המפקח רשאי, על פי בקשת בעל דירה או בעל זכות בדירה, לתקן צו רישום בפנקס, ובלבד שנתן לכל בעל דירה או לבעל זכות בדירה שלא הגיש את הבקשה הודעה מוקדמת והזדמנות לטעון טענותיו. (ב) צו המתקן צו רישום, דינו לכל דבר כדין צו רישום". 11. בנידון דידן ולאחר עיון בבקשה, בתגובת ובתשובה ובשים לב למסגרת הנורמטיבית כאמור דלעיל, קל להיווכח ,כי בקשה זו בדין יסודה. הסכסוך נשוא ההליך האמיתי נסב סביב זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון הרשום. סכסוך זה הוא בסמכותו העניינית של המפקח על בתים משותפים ולא לבית משפט זה. הסעד המבוקש הוא בסמכותו העניינית של המפקח על הבתים המשותפים. 12. מעל לכל צורך אוסיף ,כי במקרה דנן קיים סעד חלופי לתובעים. במקרים מעין דא, בית המשפט ,מתוקף שיקול דעתו ובשים לב למהות הסעד המבוקש, אינו דן בהליך ואינו נעתר לסעד המבוקש. סוף דבר 13. הנני מורה על מחיקת התביעה על הסף.. 14. התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך 2,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. בתים משותפיםהצמדת רכושרכוש משותףתיקון רישום מקרקעין