תביעה בגין הבטחה כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג'

תביעה: לטענתו, הובטח לו כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג' עוד טען התובע כי הוא חויב ביתר בגין שירותי התקשורת שהוא קיבל מהנתבעת וזאת משום שנגבו ממנו תשלומים מעבר למה שסוכם בינו ובין נציגת הנתבעת וכפי שפורט במסמך בכתב ידה של הנציגה. בהקשר זה טוען התובע כי הוא פנה מספר פעמים אל נציגת הנתבעת ואל הנתבעת במוקד השירות על מנת לקבל הסכם כתוב ומפורט אשר ישקף את תנאי ההתקשרות בינו ובין הנתבע אלא שלא נענה לכך. כל שנותר בידי התובע הוא מסמך בכתב ידה של נציגת הנתבעת ובו פירוט תעריפי העסקה. מנגד, טוענת הנתבעת כי טענותיו של התובע משוללות בסיס עובדתי ומשפטי וכי התובענה הוגשה בחוסר תום לב, על מנת לכפות עליה תנאי התקשרות שלא על פי הסכמתה. הנתבעת טענה כי כל ההבטחות כלפי התובע קוימו במלואן, הסכומים אשר שילם שולמו כדין, וכי התובע מסלף את העובדות במטרה ליצור עילת תביעה יש מאין. לעניין הפיצוי בגין המעבר מחבר אורנג' סומכת הנתבעת על המסמך בחתימתו של התובע שבו צויין כי פיצוי מרבי זה יעמוד על 7,400 ₪ ושלמעשה הוא קיבל פיצוי אף מעבר לסכום זה. 2. במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש התובע ביחס לפסק דין קודם שניתן בתיק בזה על ידי כב' השופט דננברג ביום 25.06.13 ניתן פסק דין על ידי ערכאת הערעור בו נקבע כי העניין נשוא התביעה בתיק זה יוחזר להכרעתו של בית המשפט לתביעות קטנות על מנת שיערך חישוב של הסכומים שנגבו ביתר מהתובע וגם על מנת שיכריע בית המשפט בטענת התובע לפיה הוא לא קיבל מלוא הכספים שהוא נדרש לשלם לחברת אורנג' בגין המעבר לחברת פלאפון. 3. לאחר שבחנתי את אשר בא לפני נראה כי נכון יהא לקבל תביעתו של התובע במלואה ביחס לגביית היתר בגין שירותים שהוא קיבל מהחברה ומנגד יש לדחות תביעתו בנוגע לפיצוי בגין מעברו מחברת אורנג' אל הנתבעת. 4. הוברר שבכל הנוגע לתעריפי השירותים השונים שקיבל התובע מהנתבעת לא נערך עמו הסכם מסודר ואם נערך כזה הרי שעל הנתבעת היה להציגו בפני בית המשפט, דבר שלא נעשה. משלא עלה בידי הנתבעת להציג בפני בית המשפט הסכם מסודר בנוגע לתעריפי השירותים השונים בהתקשרותה עם התובע, הרי שכל שיש לפניי בית המשפט הוא ההסכם לו טוען התובע שעל פי גרסת התובע נערך בכתב ידה של נציגת הנתבעת כשמצורף לדף שבכתב יד הנציגה דף ובו שאלות שהציג התובע בפני נציגת הנתבעת כשלצד השאלות תשובות שעל פי גרסת התובע נתנו לשאלותיו על ידי נציגת הנתבעת. חיזוק לכך שיש לראות את ההסכם שבכתב יד כהסכם המחייב שבין הצדדים אני מוצא גם בכך שהנתבעת לא טרחה להזמין לעדות מטעמה את נציגתה אשר הציעה וערכה את ההתקשרות בין התובע ובין הנתבעת. 5. בהסכם שבכתב יד לא צוין מה יהא התעריף ביחס לחריגה מהיקף מסוים של שיחות או של שיגור הודעות. כיוון שכך, לא עלה בידי הנתבעת להצביע על המחיר שהוסכם בינו ובין התובע בנוגע לאותה חריגה. במצב דברים זה, הרי שלא היה בסיס הסכמי ביחס לתעריף אותו גבתה הנתבעת מהתובע בגין החריגה מהיקף מסוים של שיחות או שיגור הודעות. הנתבעת לא הציגה תחשיב מטעמה לגבי החיובים על בסיס המסמך שנערך בכתב יד מאחר והיא סמכה טענתה על תעריפים אחרים שלא צוינו בהסכם בכתב בינה ובין התובע. כיוון שכך, הרי שלא עלה בידה לסתור את אשר הציג התובע ביחס לכך שנערכה גביית יתר מחשבונו בסך של 19,948 ₪. 6. שונים הם פני הדברים ביחס לתביעת התובע בנוגע לכך שעל פי טענתו הוא לא קיבל פיצוי מלא בגין מה שהוא שילם לחברת אורנג' עת הוא התנתק משירותיה ועבר אל הנתבעת. ביחס למרכיב זה נערך מסמך ביום 07.09.08 ובו צוין כי הסכום המירבי שישולם בגין המעבר אל הנתבעת יעמוד על 7,400 ₪. אין חולק על כך שמסמך זה נושא חתימתו של התובע. טענת התובע לפיה זויף המסמך באופן בו צוין הסך של 7,400 ₪ שלא על פי הסכמתו לא הוכחה על ידו. התובע לא ביקש להעמיד לבדיקה מסמך זה כך שניתן יהיה לקבוע האם "זויף" הסכום הנקוב באותו מסמך. מדובר במסמך המתייחס באופן קונקרטי לפיצוי אשר ישולם לתובע בגין המעבר לחברת אורנג' אל הנתבעת. הסכם זה מחייב את הצדדים ובכלל זה מחייב את התובע. בעוד שביחס לפיצוי בגין המעבר אל הנתבעת נערך הסכם מסודר ומפורט הרי שלא נעשה הדבר ביחס לתעריפי השירות שקיבל התובע מהנתבעת ועל כן בנוגע לעניין האחרון לא ניתן היה אלא לאמץ גרסת התובע בנוגע לפרטי ההתקשרות. אין אלא פני הדברים בנוגע לפיצוי אשר ישולם לתובע בגין המעבר מחברת אורנג' אל הנתבעת שהרי ביחס לפיצוי זה נערך מסמך קונקרטי. אין חולק על כך שהתובע קיבל לפחות את הסך של 7,400 ₪ בגין מעברו מחברת אורנג' אל הנתבעת ובכך עמדה הנתבעת בהתחייבותה כלפי התובע בנוגע למרכיב זה. 7. נוכח האמור לעיל אני מוצא לקבל את התביעה ביחס לגביית היתר כמפורט לעיל ומוצא לדחות את התביעה ביחס לסכום הפיצוי בגין המעבר מחברת אורנג' אל הנתבעת. בקביעת ההוצאות יובא בחשבון דבר קבלת חלק מהתביעה ודחיית חלקה. 8. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 19,948 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאותיו בסך 500 ₪ . סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. פלאפוןסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)