תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה)

תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה) לפניי תביעה צרכנית במסגרתה טוענים התובעים לזכותם לביטול העסקה, קבלת החזר כספי ופיצוי והכל בשל הנסיבות שלהלן: התובעים רכשו מהנתבעת 1 ביום 27.12.11, באמצעות הנתבעת 2, אשר הציגה עצמה כמנהלת הנתבעת 1, פטריית חימום בגז. לשיטת התובעים, כאשר הדליקו את הפטרייה בפעם הראשונה, צורת הלהבה היתה משונה והפטרייה למעשה לא חיממה את סביבתה. כמו כן, החלה להעלות חלודה כחודשיים מיום אספקתה. לשיטתם, פנו לנתבעת 2 פעמים רבות והלינו על איכותה וחוסר תפקודה של הפטרייה. תגובתה של הנתבעת 2 היתה כי אין כל בעיה לקחת בחזרה את הפטרייה ולהשיב את התשלום לתובעים. למרות תגובתה זו, הפטרייה לא נלקחה והתשלום לא הושב. לדבריהם, נקבעו מספר מועדים לאיסוף הפטרייה, מועדים אלו נדחו ושוב דבר לא נעשה. למעשה, כך טענו, חרף העובדה שהנתבעת 2 אישרה את החזרת הפטרייה והשבת התשלום, הפטרייה נותרה בבית התובעים מיום הרכישה ועד היום. בכתב ההגנה של הנתבעות לא הוכחשה טענת התובעים, והנתבעת 2 אף מודה שאין מניעה לקחת בחזרה את הפטרייה ולהשיב את כספי התובעים, אך הוסיפה כי יתכן והפטרייה לא אוחסנה במקום סגור ויבש לאחר השימוש ולמעשה היתה חשופה למים ורוחות לאורך זמן, ומכאן תופעת החלודה. בדיון אשר התקיים חזרו התובעים על כתב תביעתם והדגישו את הפניות הרבות שנעשו לנתבעת 2 ללא הועיל החל מסמוך למועד גילוי התקלה ובמשך זמן ממושך לאחר מכן כאשר הנתבעתץ 2 חוזרת ומאשרת לשיטתם כי הפטריה אמנם תלקח בחזרה וינתן החזר כספי. בנוסף, אף ניתן הסבר מספק מטעמם בנוגע לשאלה מדוע לא פעלו להשבת הפטרייה בעצמם לידי הנתבעות, תוך עמידה על זכותם לקבלת ההחזר, ככל שמדובר היה בקושי בתיאום. הנתבעת 2 בחקירתה אישרה כי אין מניעה מהחזרת הפטריה ואף הבהירה כי לא ביקשה לשלוח טכנאי לבית התובעים לבדיקת הטענות משום שקיבלה את גירסתם במלואה. יחד עם זאת טענה עתה כי תיקח בחזרה את הפטרייה, ותשיב את הכסף לתובעים אך עומדת על זכות לקזז העלויות שהוצאו בקשר עם שליחת הפטרייה לבית התובעים ועם הגעת הטכנאי להתקנתה. הנתבעת 2 הודתה בנוסף כי אף שאישרה מפורשות ביטול העסקה והשבת הכספים, לא צלח הדבר, ולטענתה מדובר בתקלה בהתנהלות בתיאום הדבר, ולא נמצא לכך כל הסבר מפיה. לאחר ששמעתי את הצדדים מצאתי כי דין התביעה להתקבל בכל הנוגע לזכות התובעים לבטל את העסקה ולדרוש פיצויים. חוק המכר, התשכ"ח-1968, קובע מהם התנאים לכך שרוכש יוכל להסתמך על טענה של אי התאמה במוצר. "11. המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;" יובהר כבר ברישת הדברים כי פטריית חימום שנועדה לחמם במקום שאינו סגור (דוגמת חצר הבית) אשר אינה מחממת כנדרש והחלידה לגמרי לאחר זמן לא רב מיום רכישתה עונה להגדרת "נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם", ולפיכך מדובר באי התאמה. ממילא יובהר כי הנתבעות אף אינן מכחישות הטענות בנוגע לאי ההתאמה, וממילא לא ביקשו לתקן הפגם ולשלוח טכנאי, כך לשיטת הנתבעת 2 עדותה לפניי, לבדיקת הטענות. כאמור, הנתבעת 2 אישרה את החלפת הפטרייה והשבת התשלום, אך בכל זאת לא ראתה לנכון לפעול לשם כך, ובכך גרמה להותרת הפטרייה שלא לצורך בבית התובעים, לחסרון כיס לתובעים באי השבת כספים ולקיומם של הליכים כאן. על הנתבעות היה לתקן, מיד לכשהתקבלו פניותיהם הרבות של התובעים, את אי ההתאמה, ולא להמתין כשנתיים מיום הרכישה ועד היום למעשה, ללא שום הצדק. מיותר לציין שפרק זמן של שנתיים אינו יכול להיחשב בשום אופן כ"זמן סביר", ואין לצפות כי התובעים ימתינו לתיקון ההפרה במשך זמן כה רב. מכל האמור, אני מקבלת את טענות התובעים וקובעת כי התובעים זכאים לתרופות המגיעות לנפגע כתוצאה מהפרת חוזה, כמצוות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970, קרי לביטול העסקה ולהשבה הדדית. כמו כן, מצאתי לנכון לפסוק לתובעים פיצויים במקרה דנן, בהתאם להוראות ס' 11 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א- 1970, אף ללא הוכחת נזק. בהקשר זה אני רואה לנכון לפסוק פיצויים לטובת התובעים, תוך שאני רואה לנכון לקחת בחשבון בעניין זה את ההרתעה שיש ליצור מפני התנהלות דומה כלפי כלל לקוחות הנתבעת 1 מחד, ואת הפסד הזמן והטרחה שנכפו על התובעים מנגד. בשולי הדברים שתי הערות - האחת - מצאתי כי אין מקום לקבל טענת הקיזוז- הן משהועלתה רק בשלב הדיון, והן בשל העובדה ששוכנעתי כאמור כי מדובר בהפרת חיובי הנתבעת בקיום החוזה שבין הצדדים, באופן שביטולו של החוזה על ידי התובעים נעשה כדין על פי זכותם כמי שנפגעו מן ההפרה, ומבלי שתקום לנתבעת זכות לפיצוי, לרבות בגין הוצאותיה בקשר עם קיום החוזה. השניה - משלא טענה הנתבעת 2 להעדר יריבות, לא היה זה חלק מגדר המחלוקת כאן, וממילא לא נדרש ביהמ"ש לבחון האם עומדת לתובעים זכות תביעה כלפי הנתבעת 2 בשל אופן התנהלותה כלפיהם ומצגיה, ואולם נדמה היה מן העדויות כי זו אמנם הציגה עצמה כמי שאחראית על ההתקשרות, כאשר העידה כי רכשה את הפטריה בעצמה מאת צד שלישי כלשהו, וסיפקה אותה לתובעים תוך שהיא לוקחת על עצמה את ההתחייבות לתקינותה של הפטריה ולקיום כל חיובי המוכר בקשר עם מכירתה. מכל האמור, אני מחייבת את הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובעים סך של 4,200 ₪ שהם: שווי פטריית החימום בסך 2,200 ש"ח, וכן פיצוי בסך 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 23/7/2012, ועד יום התשלום בפועל. הנתבעות רשאיות ליטול הפטרייה בחזרה לידיהן, תוך תיאום טלפוני מראש עם התובעים, ובלבד שתעשנה כן בתוך 30 יום מהיום. לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.ביטול עסקה (הגנת הצרכן)