זיכוי מחמת הספק מעבירות של אי ציות לאור אדום ברמזור ונהיגה בקלות ראש

מזוכה, מחמת הספק, מעבירות של אי ציות לאור אדום ברמזור ונהיגה בקלות ראש, ומורשע, עפ"י הודאתו, בעבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף וללא ביטוח בתוקף. כלפי הנאשם הוגש כתב אישום בעקבות אירוע תאונתי שהתרחש בצומת מרומזר ברח' סוקולוב ברמת השרון. בכתב האישום אשר הוגש נגד הנאשם נטען כי בעת שהנאשם נהג ברכב מתוצרת "רובר" לא ציית הוא לאור אדום ברמזור בצומת, החל לבצע פניה שמאלה בצומת, לא איפשר לרכב מעורב מתוצרת "טיוטה" שנע עפ"י הטענה בחסות האור הירוק ברמזור בכיוון הנגדי לסיים את חציית הצומת בבטחה, ושני כלי הרכב התנגשו. עוד נטען בכתב האישום כי כתוצאה מהתאונה נחבל הנאשם בגופו, וכן ניזוקו שני כלי הרכב המעורבים. כמו כן נטען כי בעת האירוע נהג הנאשם כאשר רשיון הנהיגה שלו פג תוקפו קרוב ל-7 חודשים וכן ללא פוליסת ביטוח בתוקף. בישיבת ההקראה כפר הנאשם, באמצעות בא כוחו, בכניסה לצומת בניגוד לאור האדום ברמזור וכפר באחריות לתאונה. הנאשם הודה בתוצאת התאונה. הנאשם כפר בכך שרשיונו לא היה בתוקף ובכך שנהג בהעדר ביטוח. בשלב הסיכומים עם זאת, ציין בא כוחו של הנאשם כי למעשה הנאשם מודה בעבירות של נהיגה ללא רשיון בתוקף וביטוח בתוקף כנטען בכתב האישום. לנוכח הכפירה נקבע התיק להוכחות והוצגו ראיות. כמפורט וכמוסבר בפרוטוקול הדיונים, העידו בסופו של יום מטעם התביעה בתיק זה העדים הבאים: מר אורן שטרן (ע.ת.1) שהינו נהג הרכב המעורב (הרכב מתוצרת "טויטה"). הגב' תמר שטרן (ע.ת.2) שהינה רעייתו של הנהג המעורב מר אורן שטרן, ואשר ישבה ברכב הטויוטה כנוסעת בליל האירוע. כמו כן הוגשו מטעם התביעה המסמכים הבאים: דו"ח בוחן (ת/1), תע"צ רשיון נהיגה ע"ש הנאשם (ת/2), תוכנית רמזורים (ת/3), לוח תצלומים (ת/4), דו"ח פעולה (ת/5), דו"ח פעולה נוסף (ת/6), תעודה רפואית ע"ש הנאשם (ת/7), תע"צ משרד הרישוי (ת/8), הודעת נאשם במשטרה (ת/9) וכן הודעת עד ראיה מר בן זאב אילן (ת/10). מטעם ההגנה העיד הנאשם. ראשית דבר מוסבר כי מכח ההודאה שנמסרה בסופו של יום ע"י ההגנה (ראה נא עמ' 19 שורות 21-22 לפרוטוקול) מורשע הנאשם בעבירות שיוחסו לו בסעיפים 3 ו-4 לפרק הוראות החיקוק אשר בכתב האישום והן העבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף וללא ביטוח. באשר לעבירות הנוספות, של אי ציות לאור אדום ברמזור ונהיגה בקלות ראש, מצאתי כאמור לזכות את הנאשם מחמת הספק. להלן נימוקיה המפורטים של ההחלטה בדבר זיכוי הנאשם מחמת הספק מן העבירות הקשורות לתאונה: שתי גרסאות מנוגדות בפני מפי המעורבים לענין מצב האור ברמזור בכיוון נסיעת כל אחד מהנהגים המעורבים. מחד גיסא טוען הנהג המעורב (ע.ת.1 מר אורן שטרן) כי הוא נכנס לצומת באור ירוק. כך גם טוענת רעייתו (ע.ת.2 הגב' תמר שטרן). מאידך גיסא טוען הנאשם כי הוא נכנס לצומת באור ירוק. דומני כי לא אטעה אם אומר כי כשם שהנאשם איננו עד אובייקטיבי אלא עד מעורב ובעל ענין, כך מטבע הדברים, ובכל הכבוד, גם מר אורן שטרן ורעייתו. בתיק זה הוגשה כאמור בסופו של יום הודעתו של עד ראיה מר אילן בן זאב, אלא שמעיון בהודעתו של עד זה עולה כי הוא מודה בהגינותו כי למעשה לא ראה, בעת הרלוונטית, את האור בכיוון נסיעת רכב הטויטה. אפנה בהקשר זה לאמירות הבאות של מר אילן בן זאב בהודעתו ת/10: "... אני לא זוכר מה היה האור ברמזור בכיוון ישר אולם למיטב זכרוני נסעו כלי רכב ישר..." (ת/10 שורות 8-9). "לא ראיתי את האור ברמזור בסוקולוב לכיוון הרצליה ישר..." (ת/10 שורה 27). "... אני כמעט בטוח שעברו רכבים מצד ימין שלי לכיוון הרצליה..." (ת/10 שורה 29). "לא שמתי לב לפני כן אם עמדו או נסעו כלי רכב בנתיב שממול שפונה שמאלה" (ת/10 שורה 31). (לציין כי ההדגשים בציטוטים הנ"ל אינם במקור). מדובר בעד אובייקטיבי אמנם ואולם, בכל הכבוד, מגירסתו עולה כאמור כי בכנות הוא משיב בדרך זהירה ומסתייגת. מאחר שמדובר בהליך פלילי ובמשפט פלילי, יש אם כך גם לנקוט זהירות טרם הגעה למסקנות על יסוד דברים מסוייגים אלה מפי עד הראיה. התבטאויות כגון "לא ראיתי", "כמעט בטוח", "לא שמתי לב", "לא זוכר", "למיטב זכרוני", אינן מספקות את הבטחון המתבקש כאשר עסקינן בהכרעה בדין פלילי (ויש כמובן להעריך כאמור את העד על כנותו). אלא שבתיק זה גם קיים היבט נוסף המקשה על הרשעה נטולת ספקות: בין גירסת הנהג המעורב מר אורן שטרן לבין גירסת רעייתו הגב' תמר שטרן, התגלה בכל הכבוד שוני בנקודה מהותית למדי , וגם היבט זה אשר בראיות שבפני נותן את משקלו כאשר עסקינן בבחינת השאלה האם עמדה התביעה בנטל ההוכחה ברמה המתבקשת בפלילים. כוונתי לכך שבעוד שע.ת.1 מר אורן שטרן תיאר והעיד למעשה שנסיעתו היתה שוטפת בהגיעו לצומת, ושבעוד שאין למצוא בעדותו כי הוא נעצר בצומת באור אדום אלא דווקא כי ראה לדבריו אור ירוק עוד ממרחק והמשיך ברצף באור ירוק לגירסתו, באה מנגד עדותה של רעייתו (ע.ת.2 הגב' תמר שטרן) לפיה רכב הטויטה בו נסעה עם בעלה מר אורן שטרן דווקא עמד בצומת באור אדום, ולגירסתה רק כשהתחלף האור לירוק החלו בנסיעה. ("עמדנו בצומת ואז הרמזור התחלף לירוק", העידה גב' שטרן בעמ' 6 שורה 32 לפרוטוקול). ועוד העידה גב' שטרן: "... היה אור אדום, ועמדנו, ואז כשהתחלף לירוק התחלנו את הנסיעה..." (דברי הגב' שטרן בעמ' 7 שורה 19 לפרוטוקול). (וראה גם את דבריה אף בחקירה חוזרת). משמצוי היבט מהותי למדי שכזה מן הארוע בסתירה בין מר שטרן לרעייתו, מתווסף ענין זה לגדר הספקות ומקשה אף הוא על הגעה למסקנה בדבר הוכחה נטולת ספק סביר מצד התביעה בתיק זה. כידוע וכזכור, במשפט פלילי, דין הוא כי הנאשם נהנה מספק מקום בו מתעורר ומתקיים ספק. כך הוא הדבר לנוכח כל אלה במקרה דנן, ולפיכך כאמור מזוכה הנאשם מחמת הספק מן העבירות המנויות בסעיפים 1 ו-2 לפרק הוראות החיקוק אשר בכתב האישום. יחד עם זאת, הנאשם מורשע כאמור בעבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף ונהיגה ללא ביטוח בתוקף - כמפורט בסעיפים 3 ו-4 לפרק הוראות החיקוק אשר בכתב האישום. נהיגה בקלות ראשמשפט פלילימשפט תעבורהרמזורזיכוי מחמת הספקנסיעה באור אדוםאי ציות לתמרור