תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי - לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

1. הבקשה היא לביטול פסק דין שניתן ב-23.1.02 במעמד צד אחד, כנגד המבקשים אמקאן חברה לניהול בע"מ וכנגד ששון אילן. אשר לא התייצבו לדיון ק.מ. בתאריך 23.1.02, לא הגישו כתב הגנה לתביעה המתוקנת וכן משום שלא נענו לבקשות התובע ולהחלטות בית המשפט הנוגעות למתן תשובות לשאלון וגילוי מסמכים כללי וספציפי. לאחר דיון בבקשה שנערך בפני הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב. בסיכומים מפרטים המבקשים באריכות רבה ואף באריכות רבה מדי מדוע יש ליתן בידם את הסעד המבוקש. המבקשים מתנגדים לבקשה. דיון : 2. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 והפסיקה שעסקה בסוגית ביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד העניקו לבית המפשט סמכות רחבה בנדון. בדיון בבקשה לביטול החלטה או פסק דין שניתן על פי צד אחד יש להבחין בין פסק דין שניתן כהלכה שאז ביטולו נתון לשיקול דעתו של בית המשפט שנתן את פסק הדין להבדיל מפסק דין שנפל פגם בדרך קבלתו שאז ניתן הביטול מתוך מחובת הצדק. לענין זה ראה זוסמן " סדרי הדין האזרחי" , מהדורה שביעית וכן גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה ששית. המבקשת 1 : 3. לטענת המבקשת 1 כתב התביעה לא הומצא לה ולפיכך נפל פגם בהליך היות שלא זומנה כדין ועל כן יש לבטלו ביטול מחובת הצדק. 4. לטענת המשיב קיבלה המבקשת 1 את כתב התביעה ואף ידעה על הדיון הקבוע ליום 23.1.02. 5. לענין ביטול מחובת הצדק נאמר בע"א 64/53 יששכר כהן נ' שלום יצחקי, פ"ד ח, 395 בעמ' 397, כך: "פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה כדרך משל מבלי שהנתבע הוזמן כחוק - רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק … שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא ינתן נגדו פסק דין אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה." 6. המשיב לא השכיל להמציא אישור מסירה המלמד על המצאת כתב התביעה למבקשת. זאת ועוד, גם לו סבר המשיב כי עו"ד איבצן הוא "מורשה לקבלת כתבי בי-דין" וזה האחרון ידע ויידע את המבקשת אודות הדיון הקבוע, גם אז היה על המשיב להציג אישור מסירה המעיד על קבלת כתב התביעה אצל המורשה. 7. אשר על כן, יש לבטל את פסק הדין, שניתן כנגד המשיבה 1 משום שלכאורה נפל בו פגם, וכך אני מורה. המבקש 2 : 8. בפסק הדין שניתן כנגד המבקש 2 לא נפל כל פגם והוא ניתן כהלכה ועל כן הביטול המבוקש נתון לשיקולו של בית המשפט. 9. כאן שפסק הדין שניתן כנגד המבקש ניתן כאמור בעטיים של מספר מחדלים יבחנו אלו נוכח הסבריו של המבקש למחדליו. אולם בשלב זה אעיר כי ראוי היה לו למבקש להסיר את מחדליו בטרם יגיש בקשתו זו ולא להותירם כמות שהם. מועדים: 10. כאשר ניתנת החלטה על פי צד אחד רשאי הצד שכנגדו ניתנה ההחלטה לבקש ביטולה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו. לטענת המבקש מיד כשנודע לו על קיומו של פסק דין כנגדו הגיש בקשתו זו. טענתו זו של המבקש לא נסתרה ועל כן אני קובעת כי הבקשה הוגשה במועד. אי הגשת כתב הגנה : 11. אשר לענין אי הגשת כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן טוען המבקש כי בהחלטת בית המשפט בבקשה לתיקון כתב התביעה ניתנה למשיב רשות לתקן כתב תביעתו על ידי מחיקת שמה של נתבעת 4 והוספת המבקשת 1 דנן כנתבעת. על כן לטענתו לא שונה כתב התביעה כנגדו ויש להסתפק בכתב הגנתו הקיים בתיק בית המשפט. מנגד טוען המשיב כי כתב התביעה המתוקן שונה באופן מהותי מכתב התביעה המקורי ועל כן בהעדר כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן יש ליתן פסק דין כנגד המבקש 1 ואין להיסתפק בכתב ההגנה שהוגש. אינני מקבלת את טענתו זו של המשיב. 12. תקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת: "הגיש בעל הדין שכנגד את כתב טענותיו לפני שהומצא לו התיקון, ואינו משיב לתיקון או אינו מתקן את כתב טענותיו תוך הזמן האמור, רואים אותו כאילו הוא מסתמך על כתב טענותיו המקורי כתשובה לתיקון." אשר על כן, ונוכח הוראת תקנה 95 כאשר בוחר בעל דין לא להגיש כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן, יש לראות את כתב ההגנה המקורי אף ככתב הגנה שעליו מסתמך המבקש לענין כתב התביעה המתוקן. אני קובעת כי כתב ההגנה המקורי שהוגש בתאריך 20.3.01 על ידי המבקש ישמש ככתב הגנתו של המבקש 2 אילן ששון כנגד כתב התביעה המתוקן. 13. מאחר שכך, אני מקבלת את טענת המבקש 2 ככל שהן נטענות לענין מתן פסק הדין בהעדר הגנה. אי התייצבות המבקש : 14. בבוא בית המשפט להכריע בבקשה לביטול פסק הדין בהעדר התייצבות עליו לבחון שתי שאלות: האחת : היא הסיבה אשר גרמה לאי ההופעה. השניה : מהם סיכויי ההצלחה של המבקש להתגונן. לענין זה ראה ע"א 64/53, יששכר כהן נ' שלום יצחקי, פ"ד ח, 395. הדעת נותנת כי לשאלה השניה בדבר סיכויי ההצלחה חשיבות רבה ומכרעת על פני חברתה שכן בהעדר סיכויי הצלחה מה טעם יש בביטולו של פסק דין מקום בו לא יוכל המבקש, בסופו של יום לטעון דבר לגופו של עניין. על כן הדעה הרווחת היא כי שאלת אי ההתייצבות משנית בחשיבותה. ברם, הגם שהשאלה הזו משנית בחשיבותה והיא מביעה כמסוכה נמוכה, אין להתעלם ממנה ועל המבקש ליתן טעמים אשר יצדיקו את העדרו ואי התייצבותו על אף שהוזמן בטרם יידרש בית המשפט לשאלת ובדיקת סיכויי הגנתו. כאשר נוכח בית המשפט שבעל דין התעלם מההליך השיפוטי וגילה יחס של זלזול כלפי בית המשפט או כלפי ההליך ידחה את הבקשה ולא יעבור לבחינת השאלה השניה. לענין זה, ראה מ. קשת, "הזכות הדיונית, סדרי דין במשפט האזרחי", בעמ' נ-11. 15. המבקש נכח בדיון שהתקיים בפני בתאריך 16.10.01 ובו נקבע המועד לדיון לתאריך 23.1.02 ועל כן זומן כדין לדיון והיה עליו להתייצב לדיון. 16. אשר לסיבת אי התייצבותו לדיון טוען המבקש כי יצא לנסיעה עסקית לחו"ל ונסיעה זו לטענתו התארכה באופן שלא היה צפוי מראש ולכן ניבצר ממנו להופיע לדיון. לבקשתו לא צרף המבקש אסמכתאות לחיזוק טענותו זו. זאת ועוד, גם לו התקבל הסברו זה של המבקש ששהותו בחו"ל התארכה מעבר למתוכנן, היה עליו לדאוג מבעוד מועד להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט וליטול רשות לדחיה או לאי הופעה לדיון ולא לנהוג כפי שנהג. 17. הסברו של המבקש אינו מספק ויש להצטער על כך שהמבקש, לא טרח לבדוק את תיק בית המשפט אף לאחר הדיון ולבדוק מה הוחלט בישיבה אליה לא הופיע. במקום זאת ישב המבקש בחוסר מעש עד שהליכי ההוצל"פ הפתיעוהו. ברם, השאלה שעל בית המשפט לבחון האם התנהגותו זו של המבקש עולה כדי זלזול בהליך השיפוטי או שמה המדובר הוא בתנהגות רשלנית בלבד. אומנם וכאמור לעיל התנהגותו של המבקש אינה לרוחי אולם סבורני כי אין המדבור בהתנהגות העולה כדי זלזול. על כן אני מקבלת את הסברו של המבקש, הגם שדחוק הוא, לענין אי הופעתו ומחדלו זה, המבקש יוכל לכפר על מחדלו באמצעות פסיקת הוצאות אשר יוכלו לשמש פיצוי מספיק לנזק ולטרחה שנגרמו ליריבו. לענין זה ראה ע"א 625/68, מפעל הבניה של הקיבוץ המאוחד ושות' נ' החברה הדרומית בע"מ, פ"ד כרך כ"ג (2) 721, בע"מ 723. כן ראה א.גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שישית בע"מ 277. 18. אשר לשאלה השניה שעל בית המשפט לבחון בדבר סיכויי ההצלחה של המבקש להתגונן, אני קובעת כי המבקש הרים נטל זה הרובץ לפתחו והצליח להראות כי יש בידו ולו לכאורה טענות הגנה המזכות אותו בסעד המבוקש. לענין זה אעיר שבדיקת סיכוי ההצלחה של המבקש מקום בו הוגש כתב הגנה, נבחנים על פי כתב ההגנה שמצוי כבר בתיק בית המשפט, על כן ים המלל שנלווה לבקשה מיותר ובוודאי שלא ישמש ככתב הגנה נוסף על זה הקיים. שאלונים וגילוי מסמכים : 19. חרף בקשות התובע והחלטות מפורשות לעניין תשובה לשאלונים וגילוי מסמכי כללי וספציפי לא מצא לנכון המבקש להשלים הליכי ביניין אלו. ניתן להגדיר את התנהגותו והתעלמותו של המבקש מהחלטות בית המשפט לענין תשובות לשאלון כהתנהגות המגלה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין, מה גם שהמבקש לא מצא לנכון לתקן את מחדליו גם כעת, עם הגשת בקשתו זו. אמנם ברגיל התנהגות מזלזלת דוגמת זו של המבקש, יש בה כדי להצדיק דחיית בקשתו של מבקש לביטול פסק דין והותרת פסק הדין על כנו ברם, תחושת הצדק והרצון לאפשר למבקש גישה לערכאות תוך מתן הזדמנות למבקש לתת לו את יומו בפני בית המשפט מנחים אותי כי יש להעתר לבקשה. שכן לא על נקלה ניתן לדחות בקשה מקום בו שוכנע בית המשפט כי קיים חשש לעיוות דין או במקום בו ניתן לפצות את הצד הנפגע בהוצאות בגין ביטול פסק הדין. לענין זה ראה זוסמן, שם בעמ' 738, וכן ע"א 32/83, בר"ע 301/81, ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3), 431 20. על כן, חרף מהתנהגותו של המבקש, אני מקבלת בדוחק את בקשתו ומורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגדו. סוף דבר 21. אני מקבלת את הבקשה מהנימוקים שפורטו לעיל ומורה כדלקמן: א. פסק הדין שניתן כנגד המבקשת אמקאין חב' לניהל בע"מ בתאריך23.1.02 בטל בזאת. אני מקבלת את כתב ההגנה שהוגש על ידי המבקשת יחד עם בקשתה זו. המבקשת תמציא עותק ממנו לב"כ המשיב. ב. פסק הדין שניתן כנגד המבקש ששון אילן בתאריך 23.1.02 בטל בזאת. ג. אני מורה על ביטול הליכי ההוצל"פ שננקטו כנגד המבקש בתיק ההוצל"פ שנפתח לביצועו של פסק הדין בתיק זה. ד. המבקש יישא בהוצאות המשיב בסך 3,000 ש"ח בצרוף מע"מ סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. כמו כן ישייב למשיב האגרות אותן שילם בתיק ההוצל"פ עפ"י קבלות כשהן נושאות ריבית והצמדה כחוק מיום הוצאתן ועד ליום התשלום המלא בפועל. ה. כתב ההגנה שהוגש ע"י המבקש בתאריך 20.3.01 ישמש ככתב הגנתו גם בפני כתב התביעה המתוקן. ו. אני מורה למבקש להשלים את כל הליכי הבניים לרבות מענה לשאלונים, גילוי מסמכים, כללי וספציפי כל זאת עד תאריך 15.9.02 שאם לא כן יוכל המשיב לעתור ולבקש פסק דין כנגדו. נוכח התנהגותו של המבקש עד כה בהקשר של תשובות לשאלונים והליכי גילוי מסמכים, אני מוצאת מקום להדגיש כי ארכה נוספת לא תינתן. ז. עותק מהחלטה זו ישלח לב"כ כל הצדדים בתיק העיקרי. ח. ק"מ לצורך השלמת הליכים מקדמיים ליום 27.11.02 שעה 10.30. ניתנה היום כ"ד באלול, תשס"ב (1 בספטמבר 2002) בהעדר הצדדים. אסתר בוהדנה, שופטתלעניני משפחה במעמד צד אחדתקסד"א 1984 (הישנות)ביטול פסק דין