בקשת חסוי לביטול הסכם עם ההורים

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא בקשת חסוי לביטול הסכם עם ההורים: .1זוהי החלטה בעתירת המשיבים 3-4, הורי המבקש (להלן "ההורים") למחוק או לדחות בקשת חסוי (המבקש) למתן הוראות ולנקיטת אמצעים משפטיים על פי הסעיפים 44ו-68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962(להלן "חוק האפוטרופסות") [2], מן הטעם שאין, כביכול, לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה בהתאם לסעד המבוקש וכי אין הסעד המבוקש מתאים לבקשה. בקשת החסוי היא להצהיר על בטלות או אי-תקפות ההסכם שנערך בין ההורים לבין המבקש והמשיבה 2("האשה") באשר לעסקות מקרקעין שונות. (העתק מההסכם צורף לבקשה וסומן באות ג - להלן "ההסכם"). אין חולקים על כך כי ההסכם קבל תוקף של פסק-דין בבית-משפט השלום בנהריה בתיק 864/82(העתק הימנו צורף לבקשה וגם כן סומן באות ג). לכאורה, אין מחלוקת על כך שהמבקש הוא חסוי כמשמעו בס' 80לחוק האפוטרופסות וכי בעת שנערך ההסכם היה עו"ד מוץ, ב"כ המבקש לענין ההסכם אפוטרופוס למבקש לפי לכאורה אין חולקים על כך שמעולם לא אישר בית-המשפט המחוזי את ההסכם. שצורף לבקשה וסומן באות ד). לכאורה אין חולקים על כך שמעולם לא אישר בית המשפט המחוזי את ההסכם. ב"כ ההורים טוען כי בנסיבות כאלה הדרך הדיונית הנכונה לבטול ההסכם היא הגשת תביעה לבטול ההסכם מחמת פגם שבו (אם יש כזה) או אם הבקשה היא לבטול פסק הדין שאישר ההסכם, הדרך הדיונית הנכונה היא להגיש ערעור על פסק הדין. לפיכך, כך טוענים ההורים, יש למחוק או לדחות הבקשה שאיננה תביעה לבטול ההסכם ואיננה ערעור מחמת חוסר סמכות. לדעתי אלו טענות סרק ואין בהן כל ממש. .2ההסכם, לכאורה, ענינו פעולה משפטית של חסוי להעברת יחידה משקית בחקלאות ו/או דירה ועל כל פנים ענינו בפעולה משפטית של חסוי שתוקפה חלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי החוק. לפיכך ועל פי סעיף 47(1) + (3) לחוק האפוטרופסות אין תוקף משפטי להסכם, אלא לאחר שבית המשפט המחוזי אישר מראש ההסכם (סעיפים 78, 80לחוק האפוטרופסות. ד"נ 17/75 נחול נ' לוי ואח' [1] בעמ' 122). עסקות כנ"ל הנוגעות בזכויותיו של קטין או של חסוי לא יוכלו לקום בלי שביהמ"ש המחוזי יתן תחילה אישור לאפוטרופוס לעשותן. ולפיכך גם אם נערך הסכם בטרם הובא הענין לאישור בית המשפט המחוזי וגם אם אישר בית משפט השלום עסקות כנ"ל אין לראות בהן הסכם אלא הצעה בלבד. לכן מה שמתבקש למעשה מבית המשפט בבקשה שבפני הוא להרשות לאפוטרופוס הנוכחי של המבקש לחזור בו מן ההצעה להסכם, שעה שהאפוטרופוס הקודם, עו"ד מוץ, תמך בה. לפי דעתי אכן הדרך הדיונית הנכונה למטרה זו, בנסיבות כאלה, היא פנייה לבית המשפט המחוזי המוסמך על פי הסעיפים 44או 68לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב1962, הדרך בה בחר המבקש. לפיכך אני דוחה העתירה למחיקת בקשה זו, אך אינני פוסק הוצאות לטובת המבקש כי לא נתבקשתי לכך.ביטול חוזהחסוי (אפוטרופסות)חוזה