הגדרת חלקה

שאלה של פרשנות המונח "חלקה", התעוררה במסגרת עתירה מנהלית אחרת שהתבררה בבית המשפט (עת"מ (מחוזי - ת"א) 273/05, 287/06, 289/06 סימה גורנת נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הדרים ואח' (22.9.08)) שם נקבע מפי כב' השופט מודריק: "אני סבור שוועדת הערר נקטה פרשנות מתקבלת על הדעת. מכל מקום, זו הדרך היחידה שהתבררה כמיישבת בין הוראותיה הסותרות של התוכנית... טול את שתי הפסקאות הסותרות לכאורה שבתקנון תוכנית המתאר המקורית, התבונן בהן ותראה מיד שאחת מהן עניינה "חלקה" ("מותרת בהקמת בניין מגורים שני על חלקה בתנאי גודל החלקה לש פחות מ-1750 מ"ר"), היינו, אותן יחידות קרקע רשומות שבהכרח היו קיימות בעת שנתכנה ופורסמה תוכנית המתאר. עניינה של ההוראה השנייה הוא בהכרח ב"מגרש" ולא ב"חלקה...". משמע, ניתן אולי לפרש את התוכנית כמקנה זכויות בנייה לחלקות קיימות על פי תשריט התוכנית, גם אם שטחן קטן מ-2000 מ"ר או מ-1750 מ"ר. המגבלה היחידה לפי פרשנות זו כי לא ניתן לבנות שתי יחידות נפרדות בחלקות אלו ושאלת קיומה של פסיקה כגון זו, תצטרך להילקח בחשבון על ידי הועדה המקומית או המחוזית ככל שתובא לפניהן בקשה לביטולה. הגדרות משפטיות