החלוה בנושא כללי פרסום מרפאות שיניים

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא כללי פרסום מרפאות שיניים: .1לפני בקשה שהוגשה במעמד צד אחד. ביום 10.3.87הוצאתי צו ביניים, עד לשמיעת הבקשה בנוכחות כל הצדדים, בו צויתי, על המשיבים, בין בעצמם ובין ע"י אחרים או ע"י שליחים או מורשים, וכל מי שבא מכחם, להמנע מלפרסם בעתונות, ברדיו, בטלביזיה ובכל כלי תקשורת אחר, ובכל דרך אחרת, את דבר יכולתם ו/או כשירותם ו/או עיסוקם שלהם ו/או של אחרים, בריפוי שיניים. .2המשיבה מס' 1, לפי המודעה שצורפה לבקשה, הינה "רשת מרפאות שיניים". משיבה זו לא הגישה כל התנגדות וגם לא היתה כל הופעה מטעמה. המשיבה מס' 2מתוארת בפרסומים שצורפו לבקשה בתור "רשת המכונים הגדולה בארץ המתמחית בהענקת רפואת שיניים לציבורים גדולים". המשיב מס' 3לא הגיש כל התנגדות וגם לא היתה כל הופעה מצידו. בישיבה מיום 20.3.87הודיע ב"כ המבקשים כי סוכם עם משיב מס' 3שהוא ימנע מפרסום וימלא כל צו. המבקשים הגיעו לידי הסכם בכתב עם המשיב מס' 4וההסכם החתום צורף לטיעוני הסיכום של המבקשים, הם בקשו ליתן לו תוקף של פס"ד. ההסכם סומן על ידי ביום 7.4.87פ/ 1ואני נותן לו בזה תוקף של פס"ד. משיב מס' 5לא הגיש כל התנגדות. בפתיחת הדיון הופיע עו"ד ארנון גל ומדבריו הבינותי כי הפרסומים שנעשו ע"י המשיב מס' 5נעשו מטעם החברה "ברום קרמיקס דנטללאבור ג.מ.ב.ה.". לאור דברים אלה החלטתי על צרופה של חברה זו כמשיבה מס' 12, אולם גם היא לא מיוצגת, לאור דבריו של עו"ד ארנון ש"בשלב זה" אין הוא מייצג אותה וגם לא את משיב מס' .5 עם משיב מס' 6הגיעו המבקשים לידי הסכם דומה לזה שהגיעו עם משיב מס' 4, ואף הוא סומן על ידי ביום 7.4.87פ/ 2ואני נותן לו בזה תוקף של פס"ד. משיבים מס' 7ומס' 8הינם עתונים מקומיים המופיעים בקריות במפרץ חיפה. משיב מס' 8הודיע במכתב לב"כ המבקשים שלא יתגונן וכי ימלא אחר הצו הזמני ואחרי כל צו סופי של ביהמ"ש. ב"כ המבקשים הודיע לביהמ"ש כי סיכם עם עוה"ד של משיב מס' 7ברוח הדברים שסוכמו עם משיב מס' .8על כל פנים לא היתה כל התנגדות מטעם משיב מס' 7וגם לא הופיע לדיון. המשיבות מס' 9, 10ו- 11הן קופות החולים הגדולות הפועלות בארץ ("מכבי" "הכללית של ההסתדרות" "מאוחדת"). רואים אנו איפוא שהמתנגדים הממשיים הם המשיבות מס' 2, 9, 10ו .11הן גם שהגישו טענותיהן בכתב. .9 המבקשים מסתמכים על הוראות הסעיפים 40א - 38לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט- 1979[1] שזו לשונן: "38(א) מורשה לריפוי שיניים לא יפרסם, בעתונות או בכל דרך אחרת, שהוא עוסק בריפוי שיניים, אולם רשאי הוא לקבוע, מחוץ למרפאתו ובצורה שתיקבע, הודעה שמצויינים בה שמו, מקצועו וכשירותו בריפוי שיניים. (ב)... .39בכפוף לאמור בסעיף 38, מורשה לריפוי שיניים (1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו, כדי לרכוש מתרפאים או להשיג לעצמו יתרון מקצועי; (2) לא ייזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או מציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו וכשירויותיו המקצועיים, או המזלזל בשם זולתו, ולא ישלים עמם; (3) לא יעסוק עם יוזם פרסומים כאמור ולא יעבוד בשבילו; (4) לא ינהל תעמולה לעצמו כדי להשיג מתרפאים לא יעסיק לשם כך סוכן או תעמלן, לא יעסוק עמם ולא יעבוד בשבילם. .40לא ימסור אדם לפרסום - ולא יפרסם אדם ולא יניח לפרסם בעתון או בכתב עת אחר שבשליטתו - הודעה בדבר סגולותיו, יכולתו או כשירותו של פלוני העוסק בריפוי שיניים ...כדי להסב את תשומת לב הציבור לאותו פלוני... 40א. הוראות סעיפים 38עד 40יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי תאגידים כאמור בסעיף 3א המחזיקים או מנהלים מרפאת שיניים". .4 המשיבות טוענות שהמבקשת מס' 1איננה תאגיד רשום ולפיכך אין לה כל מעמד ואפילו מטעם זה בלבד יש לדחות את הבקשה. לעומתם משיב ב"כ המבקשים כי המבקשת מס' 1פועלת כאישיות משפטית והיא מוכרת ע"י שלטונות מס' ההכנסה ומתחייבת בתשלום המס. כאמור אין המבקשת מס' 1מופיעה בבקשה זו כמבקשת יחידה, אלא שיחד אתה מופיעים גם שני רופאי שיניים פרטיים התובעים בשמם הם. גם אם הייתי מתעלם מהמבקשת מס' 1עדיין היה מקום להמשיך ולדון, מה גם שאם אעתר לבקשה ביחס למעמדה של מבקשת מס' 1אזי תישמט למשיבות טענה נכבדה שיש בידן אודות הפרסומים המיוחסים למבקשת מס' 1עצמה, ועל כך בהמשך הדברים. סבורני שהענין הנדון כאן הינו בעל חשיבות ציבורית החורגת מהתחום הצר של מעמדה של מבקשת מס' 1ומוטב שלא לקטוע את ברור הבעיה בטענה פורמלית נגד מעמדה של מבקשת מס' .1 .5המשיבות הציגו את עמוד ה"מידע" של עתון מעריב מיום 20.3.87ובו הודעה על "מרפאת שיניים לעזרה ראשונה" הפתוחה בתל-אביב, לפי הכתובת הנקובה, "כל יום 21.00- 24.00בסופי שבוע 24שעות ברציפות", ובחיפה, לפי הכתובת הנקובה, "20.00-23.00". אין המבקשת מס' 1מכחישה שמדובר במרפאה שלה. אותו דף מידע הוא דף בו ישנן הודעות מהודעות שונות, כגון תורנויות של בתי מרקחת, מוסדות עזרה ראשונה שונים, תחנות מכבי-אש, תחנות משטרה וכיוצא בזה. בסיכומים שהגישו המבקשים טוענים הם שהפרסום שנעשה בעתון אודות המרפאה לעזרה ראשונה נעשה ע"י משרד הבריאות ולא ע"י המבקשת מס' 1וגם לא תמורת תשלום מצדה. לטענתם, משרד הבריאות מפרסם מודעה זו בתור "שירות לציבור". עוד מוסיפים המבקשים ואומרים בסיכומיהם, "בנוסף ולחליפין", שהמבקשת מס' 1פעלה ופועלת להפסקת פרסום המודעה והיא מסכימה שבמסגרת צו המניעה האוסר פרסום יוצא צו נגדה. היה מקום לצפות שהטענות שהפרסום נעשה ע"י משרד הבריאות, ועל שהמבקשת מס' 1פועלת להפסקתו, מובאות היו בתצהיר ולאחר בקשת רשות לכך, ולא כפי שהובאו בטענות הסיכום בלבד. מה גם שלא פורט מה הם הצעדים שנוקטת המבקשת מס' 1להפסקת הפרסום ונראה שהוא עדיין נמשך. אף על פי כן מסכים אני שאותו פרסום אודות מרפאת השיניים לעזרה ראשונה, אכן על פניו מתייחס לעזרה ראשונה בלבד ולשעות בהן מרפאות אחרות סגורות, ואין לראות בפרסום זה תחרות בלתי הוגנת כלפי מרפאי השיניים האחרים שהחוק אוסר עליהם פרסום מודעות בעיתונים. מסכים אני שבמודעה אודות מרפאת השיניים לעזרה ראשונה יש משום שרות רב לציבור, אבל לכל פרסום, ולאו דווקא פרסום הנוגע לעזרה ראשונה, יש משום שרות לציבור, לכאורה חזקה עלינו מצוות המחוקק שבעסקי ריפוי שיניים אין להתיר פרסום, ולא עלינו לבחון את מכלול ההיבטים והשיקולים בעד ונגד הפרסום. יחד עם זאת, מאחר שאותם פרסומים מתייחסים רק לעזרה ראשונה ולגבי שעות בלתי מקובלות, וגם לאור הסכמת המבקשת מס' 1למתן צו איסור פרסום גם לגבי פרסומים אלה, אני רואה לנכון להמנע מדחיית הבקשה מטעמים של חוסר נקיון כפיים. מאידך, יהיה מקום להתנות כל צו שינתן בהפסקת הפרסום לגבי אותה מרפאת שיניים לעזרה ראשונה של המבקשת מס' .1 .6אינני מקבל את טענות המשיבות שלא הוכח שנגרם נזק למבקשים. כל בר-דעת מבין שע"י פרסום מודעות אודות קיומן של מרפאות שיניים של המשיבות, או פרסום אחר אודותן, יש משום הסטת לקוחות אפשריים. מה גם שאותם פרסומים מלאים שבח עצמי והתייחסות להנחות גדולות, בעוד שהמבקשים מנועים עפ"י מצוות החוק מלהשיב בדברי פרסום משלהם. .7המשיבות טוענות שהוראות פקודת רופאי השיניים הינן הוראות עונשיות ואין לבקש בגינן תרופה אזרחית. לטענתן אין מקום לעשות שימוש בצנור של סעיף 63לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] [2], כיוון שאותם סעיפים שבפקודת רופאי השיניים לא נועדו לטובת ציבור רופאי השיניים אלא דווקא לטובת ציבור הלקוחות. מבלי לזלזל בטענה זו של המשיבות, עדיין סבור אני שיש בהוראות האוסרות פרסום גם כדי להסדיר את היחסים שבין רופאי השיניים לבין עצמם, ומכאן שההוראות הן גם לטובת ציבור רופאי השיניים. המשיבות ביקשו לעשות גזירה שווה עם הוראות בחוקים אחרים שגם הן עוסקות באיסור פרסום, כגון, אלה הנוגעות לרופאים כלליים ולעורכי-דין. אכן נראה לי שגם לגבי בעלי מקצועות חפשיים אלה ראה המחוקק שאין זה נאה להם שינהגו כתגרנים בשוק המכריזים על מרכולתם, ומכיוון שאיסור הפרסום חל על כל בעלי אותו מקצוע הרי שיש בו גם כדי להטיב אתם הם ולא רק עם ציבור הלקוחות שלהם. .8משיבה מס' 2טוענת בסיכומים שלה שהפרסומים שהמבקשים מצביעים עליהם, שנעשו כביכול על ידה, נעשו למעשה ע"י הלקוחות שלה, שהם ועדי העובדים כגון עובדי "צים" וביה"ח רמב"ם וארגון ההנדסאים בטכניון. ועדים אלה, שהפרסומים לחבריהם, מודיעים על שהתקשרו עם המשיבה מס' 2ועל המחירים הנוחים שגובה המשיבה מס' 2מציבור עובדים זה. סבורני שיש היתממות בהעלאת הטענה הנ"ל ע"י המשיבה מס' .2הרי לא ועדי העובדים הם הלקוחות של משיבה מס' 2ולא ועדים אלה הם שמשלמים למשיבה מס' 2עבור טפול השיניים. לא מדובר כאן במקרה שהועד ביטח את העובדים הנמנים עליו. כל מה שעושים ועדי עובדים אלה שמפיצים הם בין הציבור שלהם פרסומים אודות המשיבה מס' 2ולוח המחירים שלה ובצרוף דברי שבח אודות התמחותה ואודות ציבור לקוחותיה הרחב. המשיבה מס' 2מבקשת שצו המניעה יהיה ברור ויודיע בדיוק מה הוא אוסר. אכן יש לומר ברורות כי כל אותם ועדי עובדים וגופים אחרים המפיצים בין חבריהם מידע אודות המשיבה מס' 2הם בגדר מורשים מטעמה ובאים מכוחה. .9המשיבות מס' 9, 10ו-11, קופות החולים, טוענות שיש להן חובה כלפי חבריהן להודיע על פתיחת המרפאות המיוחדות שלהן לריפוי שיניים. לכאורה השאלה כיום אקדמית, שהרי כבר נעשו הפרסומים והמידע הגיע לציבור חברי הקופות. לי נראה שיותר משבאו הפרסומים לצורך הודעה לחברים הם באו כתגובה לפרסומים של המשיבים האחרים המתחרים בקופות החולים. מכל מקום אין לראות בצו המניעה משום איסור מתן הודעה לחברי קופות החולים בדרך של מודעה בין כתלי המוסדות של קופות החולים עצמן. .10בסיכומו של דבר נראה לי שיש להשאיר את צו המניעה הזמני בעינו תוך מתן שהות למבקשים לנקוט באמצעים להפסקת הפרסומים בעתונים אודות מרפאת השיניים לעזרה ראשונה של המבקשת מס' .1כן מותנה צו המניעה הזמני בהמצאת ערבות טובה להנחת דעתו של ביהמ"ש על סך של 000, 50שקלים להבטחת נזקי המשיבים כתוצאה מהצו, ובכפוף לכך שאף אחד מהמבקשים לא יזכה בתביעה. אני מצווה איפוא על השארת צו המניעה הזמני מיום 10.3.87בעינו עד לסיום המשפט בתביעה העיקרית או עד לשינויו או ביטולו ע"י ביהמ"ש. צו מניעה זמני זה יפקע מעצמו אם לא תומצא הערבות הנ"ל עד ליום 6.5.87או אם ימשכו לאחר יום 6.5.87הפרסומים בעתונים אודות המרפאה לעזרה ראשונה של המבקשת מס' 1(לענין זה פרסום בעתונים הכוונה לעתונים העבריים היומיים וכן הג'רוזלם פוסט, ואילו לגבי פרסום בעיתון אחר שמשום מה נשמט מטיפולם של המבקשים, המועד האחרון להמשך הפרסום יהיה יום 11.5.87). הוצאות בקשה זו בכפוף לתוצאות. יזכו המבקשים בתביעה ישלמו להם כל אחת מהמשיבות 2, 9, 10, 11סך של 500שקלים; תידחה התביעה ישלמו המבקשים (ביחד ולחוד) לכל אחת מהמשיבות 2, 9, 10, 11סך 000, 1שקלים. הסכומים צמודים למדד.פרסוםמרפאת שינייםשיניים