מתי עוברת הבעלות לקונה ?

בע"א 6529/96 טקסטיל ריינס בע"מ נ' רייך, פ"ד נג(2) 218,בעמ' 231 ליד האותיות א' - ו', נקבע אימתי יש לראות בזכויות כמועברות באופן מושלם: "לפי סעיף 33 לחוק המכר, תשכ"ח-1968, "הבעלות בממכר עוברת לקונה במסירתו, אם לא הסכימו הצדדים על מועד אחר או על דרך אחרת להעברת הבעלות". אם הנכס הנמכר הוא זכות, הרי שמדובר בהסכם המחאה, כפי שהסביר זאת המלומד פרופ' לרנר: "...המחאה היא העברה, ואנו עוסקים איפוא בהעברת זכות, הווי אומר, נושה מעביר לצד שלישי זכות שיש לו כלפי חייב פלוני. המחאה היא עיסקה של העברת בעלות, ברם הנכס נשוא ההעברה איננו נכס פיזי אלא זכות ערטילאית. כמו ביחס לנכסים פיזיים, העברת הבעלות בזכות עשויה להיות במסגרת הסכם מכר או חוזה מתנה. כאשר המחאת הזכות נעשית בתמורה, ההמחאה היא מכר..." (לרנר, בחיבורו הנ"ל [17], בעמ' 23-25). כאשר מדובר בעיסקת מכר של זכויות - שבמהותה היא המחאת זכויות כלפי צד שלישי - חלים על העיסקה הן חוק המכר, המסדיר את יחסי המוכר-הממחה והקונה-הנמחה, והן חוק המחאת חיובים, המסדיר את יחסי הנמחה והחייב (שהוא, בענייננו, המינהל). בעיסקה כזאת לא קיים שלב של מסירה פיזית של הממכר, אלא הסכם ההמחאה גופו הוא המעביר את הזכות מהמוכר-הממחה לקונה-הנמחה (ראו: ע"א 471/73 מקבלי נכסים זמניים של אלקטרוג'ניקס בע"מ נ' אלסינט בע"מ [11], בעמ' 126; ע"א 330/75 גרבוב נ' רשות הנמלים בישראל [12], בעמ' 149-150). עוד אומר על כך פרופ' לרנר: "לפי סעיף 33 לחוק המכר, הבעלות עוברת לקונה (הנמחה) בעת מסירת הממכר, זולת אם הצדדים הסכימו על מועד אחר. סעיף זה, כמרבית הוראות החוק, חל גם על זכויות, והמחוקק אף בחר במונח מסירה, במקום 'החזקה', כדי שהוראות החוק יתאימו לזכויות. לפי סעיף 8(א) לחוק, מסירה היא העמדת הממכר לרשותו של הקונה, ודומה שלענין זכויות, ההעמדה לרשות הנמחה שלמה בעת כריתת הסכם ההמחאה" (לרנר, בחיבורו הנ"ל [17], בעמ' 62). כאמור, הבעלות בממכר עוברת לקונה במסירתו, "אם לא הסכימו הצדדים על מועד אחר או על דרך אחרת להעברת הבעלות". בעיסקת מכר שבמהותה היא המחאת זכויות, מעביר את הזכות, בדרך-כלל, הסכם ההמחאה גופו עם החתימה עליו, אולם המתקשרים רשאים להסכים על "מועד אחר... להעברת הבעלות" בזכות. כלומר, הסכם ההמחאה יכול להעביר את הזכות מיד או ליצור התחייבות להעבירה בעתיד, וההבחנה בין שתי האפשרויות תלויה בכוונת הצדדים לעיסקה (לרנר, בחיבורו הנ"ל [17]. בעלותשאלות משפטיותעסקת מכר