ערבות בנקאית להבטחת הוצאות משפט

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא ערבות בנקאית להבטחת הוצאות משפט: .1 המבקש הגיש ערעור על פסק-דינו של בית-משפט השלום, ואף המשיב החרה החזיק אחריו והגיש ערעור שכנגד. המבקש הפקיד ערבות בנקאית להבטחת הוצאותיו של המשיב בערעור, הכל כאמור וכמפורט בתקנות סדר הדין. .2 לימים החליט המבקש לחזור בו מערעורו ומבוקשו ניתן לו ואף הערבות הבנקאית הוחזרה לו. עתה, משנשאר תלוי ועומד רק ערעורו שכנגד של המשיב, החליט המבקש וגמר בדעתו שדינו של ערעור שכנגד זה (שנשאר לבדו) כדין ערעור (מקורי) לכל ענין ודבר; ואם כך הם הדברים כי אז יש לחייב את המשיב בהפקדת ערבות בנקאית (או אחרת) להבטחת הוצאותיו של המבקש, אם ידחה הערעור שכנגד של המשיב. .3המעט שאוכל לומר הוא שאין כל יסוד לבקשה זו ואין למצוא לה אחיזה בתקנות סדר הדין. הבטוחה להוצאות נדרשת רק ממי שהגיש ערעור, ולא ממי שהגיש ערעור שכנגד. העובדה, שהערעור המקורי נמחק אינה מעלה ואינה מורידה ואין לה השפעה על הערעור שכנגד בכל הנוגע להפקדת פקדון מצדו של המשיב, דרישה - שכאמור - אינה קיימת לגביו על פי הוראות התקנות. .4הבקשה נדחית והמבקש ישלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך של 750ש"ח בצרוף מע"מ וסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום תשלומו. ערובה להבטחת הוצאותערבות בנקאיתהוצאות משפטבנקערבות