צו מניעה נגד עמותה

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא צו מניעה נגד עמותה: 1. ביום 28.6.98 קבעתי בהחלטתי כי אם העמותה אהל מרדכי ויוכבד (להלן - העמותה) לא תשיג קבלן לביצוע הקמת הקירות החיצוניים בקומות היותר גבוהות - תוך 20 יום, שיחל מיד בהקמתם וימשיך בהם במהירות וביעילות הדרושים על מנת לאפשר לאלרוי להמשיך בעבודות הפנים באותן קומות - יישאר צו המניעה הזמני על כנו, ויוטלו על העמותה הוצאות גבוהות בגין בזבוז זמן אלרוי ובית המשפט בגין כל הבקשות הקודמות. 2. ביום 18.7.98 תמו 20 הימים האמורים. ביום 15.7.98 מצאה העמותה לנכון לפנות בבקשה להארכת מועד תחילת בניית הקירות החיצוניים בקומות הגבוהות בנימוק שאלרוי לא פינתה את כל ציודה מן הגג ולא ניקתה אותו מכל פסולת הבנייה. 3. אם אכן ציודה של אלרוי על הגג ופסולת הבניין כה הפריע לעמותה - מדוע לא תבעה מאלרוי מיד לאחר החלטתי מיום 28.6.98 לפנות את הגג ולנקותו, ומדוע המתינה עד לרגע האחרון על מנת שתוכל לבקש ארכה? 4. גם הנימוק שניתן לאי תחילת המשך הבנייה - הוא תרוץ לא רציני בלבד, שכן אף אם קיימים על הגג ציוד או פסולת בנייה - אין בכך עילה שלא לבנות את הקירות החיצוניים, שכן די בהזזת הציוד והפסולת לאמצע הגג, או הורדתם לחצר - כדי לאפשר בניית הקירות החיצוניים. 5. יתרה מזו, אלרוי טוענת כי כבר פינתה את הגג, אולם אף אלמלא עשתה כן, יכל קבלן העמותה לבצע את בניית הקירות החיצוניים כאמור בסעיף 4. 6. מאחר ש20- הימים כבר עברו, למעשה מפרה העמותה את צו בית המשפט, ולא הייתה לה כל הצדקה להימנע מבניית הקירות החיצוניים רק מן הטעם שהגישה בקשה לארכה - שטרם אושרה. 7. אני קובעת, איפוא, כי על העמותה לבנות את הקירות החיצוניים כאמור בהחלטתי מיום 28.6.98, וזאת לא יאוחר מיום 26.7.98, שאם לא תעשה כן - יעמוד צו המניעה הזמני בעינו, והעמותה תשלם לאלרוי הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 70,000 ש"ח + מע"מ. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מיום 26.7.98 ועד יום התשלום בפועל.צוויםצו מניעהעמותות