שינוי מורשה חתימה - פרוטוקול | עו"ד רונן פרידמן

פרוטוקול מינוי מורשי חתימה: _______________בע"מ ח.פ. _______________ ##פרטיכל## מאסיפה כללית של _______________ בע"מ, ח.פ. _______________ שנערכה והתכנסה כדין ביום_______________ נוכחים: מניין חוקי. כל הנוכחים ויתרו על זכותם להודעה של 21 יום מראש. יו"ר האסיפה: מר_______________ על סדר היום: שינוי זכויות חתימה בחברה. הוחלט פה אחד: 1. לגרוע את מר_______________ 2. חתימת ידו של _______________ 3. לאשר את שינוי זכויות החתימה שיחייבו את החברה לכל דבר ועניין. יו"ר האסיפה (חתימה) מסמכיםפרוטוקולמורשה חתימה