תחולת חוק זכות יוצרים

תחולת חוק זכות יוצרים בסעיף 77 לחוק זכות יוצרים שפורסם ביום 25.11.07 נקבע כי תחילתו שישה חדשים לאחר פרסומו. בסעיף 78(ג) לחוק זכות יוצרים נקבע כי: "על כל פעולה ביצירה שנעשתה לפני יום התחילה לא יחלו ההוראות לעניין הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית ולענין תרופות, וימשיכו לחול לגביה לעניינים אלה הוראות הדין הקודם" עם זאת חשוב לציין כי הזכות המוסרית של היוצר זכתה להכרה סטטוטורית גם בחקיקה שקדמה לחוק זכות יוצרים, שכן בפקודת זכות יוצרים 1924 (להלן: "הפקודה") כפי שתוקנה בשנת 1981 הוסף סעיף 4א' אשר פסקאות (2) (1) שבו זהים בתוכנם להוראות סעיף 46 לחוק זכות יוצרים. זכויות יוצרים (הפרת)