בקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנה

להלן החלטה בנושא בקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנה: החלטה בפני בקשת התובעת "ריסורסס חברה לייעוץ וניהול חקלאי ומזון בע"מ" (להלן: "המבקשת"), למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הנתבעת 1 - "מגדל חברה לביטוח בע"מ" (להלן: "המשיבה"). אבהיר כי החלטה זו ניתנת על סמך הבקשה מיום 19.12.06, התגובה לה - מיום 16.4.07 והתשובה לתגובה - מיום 23.4.07. טענות הצדדים בתמצית: ביום 18.6.06 שלחה המשיבה למבקשת מכתב הדוחה את התביעה (נספח א' לבקשה). המבקשת הפנתה לרע"א 10641/05, הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חביב אסולין, תק-על 2006(2), 1259 וטענה כי הלכה היא שחברת ביטוח השולחת מכתב דחייה למבוטח, כבולה לנימוקים המופיעים בו ולהם בלבד ומשכך, כל טענה המופיעה בכתב ההגנה שאינה מופיעה במכתב הדחייה- דינה להימחק ופרטה את הסעיפים שלדעתה צריכים להימחק מכתב ההגנה מטעם המשיבה (להלן: "כתב ההגנה") . המשיבה הגיבה לטענות אלה, וביקשה מביהמ"ש לדחות את הבקשה מהנימוק כי הסעיפים אותם מבקשת המבקשת למחוק, אינם מהווים טענות חדשות . באשר לסעיף 30ה' לכתב ההגנה, המכחיש את הנזק מפאת אריזה לקויה, המשיבה הודיעה כי אינה מתנגדת למחיקתו. המבקשת בתשובתה לתגובת המשיבה, טענה כי בהתייחס לסעיפים 17, 18, 23ב', 30א' ו-30ו' לכתב ההגנה - לאור האמור בתגובת המשיבה כי סעיפים אלה מתייחסים רק לנטען בסעיפים 3 ו-4 למכתב הדחייה, מתבקש ביהמ"ש לצוות כי כתב ההגנה יתוקן בהתאם. באשר לסעיף 23ג' טענה המבקשת כי בניגוד לנטען במכתב הדחייה - אין המדובר על נזק מטבע הבריאה ומכאן שיש למחוק את הסעיף מכתב ההגנה . בהתייחס לסעיפים 23א' ו-30ח' החולקים על גובה הנזק, הרי שמשהתנערה המשיבה מהתחייבויותיה כמבטחת- נטשה את האינטרסים שלה בסחורה וכעת אינה רשאית לטעון באופן כללי וסתמי שהנזק הינו מופרז. מכאן שגם סעיף 30ז' הגורס כי לאחר שליחת מכתב הדחייה, המבקשת לא פעלה כפי שמבוטח סביר היה פועל ולא עשתה די להקטנת הנזק כאשר מכרה את המטען לצד שלישי, מעלה כי יש סתירה ואי בהירות בטענותיה של המשיבה ועל כן יש למחוק את הסעיף הנ"ל מכתב ההגנה. דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בדברי הצדדים, הגעתי לכלל דיעה כי הבקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנתה של המשיבה מתקבלת חלקית בלבד, זאת מן הנימוקים הבאים: 1. בסעיפים 17-18, 23א'-23ב', 30א' לכתב ההגנה, לא מצאתי טענה חדשה שלא הועלתה במכתב דחיית התביעה ששלחה המשיבה למבקשת ביום 18.6.06 ולכן אין מקום למחוק אותם מכתב התביעה. 2. סעיף 23ג' וסעיף 30ה' (שהמשיבה בתגובתה לא התנגדה למחקו מכתב הגנתה), לטעמי אינם מופיעים במכתב הדחייה (אפילו לא במשתמע) ועל כן אני מורה למחקם מכתב ההגנה. 3. באשר לסעיפים 30ו'-30ח', לטעמי, הנחיות המפקח על הביטוח המשקפות את המדיניות המשפטית בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות. הנחיות אלה מובילות לכך שזכותו של מבוטח היא שתיפרש בפניו עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, כך שיוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט. מכאן, שחברת הביטוח יכולה לטעון כל טענה ובלבד שתפרטה במועד בפני המבוטח (ראה רע"א 10641/05 לעיל). בחנתי את הסעיפים הללו ואת תכלית הפסיקה ולא ראיתי טעם של ממש בטענת המבקשת כי המשיבה, בניסוח סעיפים אלה, העלתה טענות שיפגעו ביכולת המבקשת להעריך כדאיות הגשת התביעה. מה גם, שמצאתי טעם בדברי המשיבה שטענה כי נסיבות שהתרחשו לאחר הגשת כתב הדחייה (מכירת המטען), הצריכו העלאת טענה שנטענה בסעיפים אלו, וראוי כי המבקשת בראיותיה תתגונן באמצעות הנימוקים שהעלתה בתשובתה לתגובה. לסיכום, הבקשה נתקבלה חלקית, ואני מורה על מחיקת סעיפים 23ג' ו-30ה' מכתב ההגנה של המשיבה. לאור התוצאה, כל צד יישא בהוצאותיו.כתב הגנהמחיקת סעיפיםמסמכים