בדיקת סוכן ביטוח בבדיקת פוליגרף

להלן החלטה בנושא ערעור בעניין בדיקת סוכן ביטוח בבדיקת פוליגרף: החלטה בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו (כב' השופט צ' כספי) מיום 09.03.2005 בת"א 127083/01. הרקע העובדתי המשיבה הינה המוטבת על-פי פוליסת ביטוח שהוצאה למאיר הבר ז"ל (להלן: "המנוח") על-ידי איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשת"). מבקש 2 הינו סוכן ביטוח אשר באמצעותו התקשר המנוח בהסכם הביטוח עם המבקשת (להלן: "סוכן הביטוח"). פוליסת הביטוח שנרכשה כאמור לעיל על-ידי המנוח כללה, בין היתר, ביטוח תאונות אישיות והעניקה כיסוי ביטוחי למקרי מוות. בתאריך 23.01.2000, בעת עבודתו כטייס, נהרג המנוח בתאונת טיס. בעקבות התאונה, פנתה המשיבה אל המבקשת לקבלת הפיצוי על-פי הפוליסה, ותביעתה נדחתה, בטענה שהפוליסה אינה כוללת כיסוי ביטוחי למקרי מוות כתוצאה מתאונת טיס. המשיבה חלקה על טענה זו, מאחר שלגרסתה הובטח לה ולמנוח על-ידי סוכן הביטוח, כי הפוליסה תכלול כיסוי כאמור, ולנוכח דחיית תביעתה לפיצוי הוגשה על-ידה התביעה אשר בגדרה ניתנה ההחלטה נשוא הבקשה שבפני. בטרם הוחל בבירור התביעה, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שניתן לה תוקף של החלטה, לפיה סוכן הביטוח והמשיבה יעמדו לבדיקת פוליגרף בשאלה האם סוכם כי הפוליסה תכלול כיסוי למקרה מוות כתוצאה מתאונת טיס. אם תהיינה תוצאותיה של הבדיקה חד משמעיות, תהווה התוצאה ראיה יחידה ומכרעת לעניין הנדון. הקביעה בדבר הקונקלוסיביות של הבדיקה הושארה לשיקול דעתו של בית המשפט. אלא, שבשלב כלשהו, בטרם מונה בודק פוליגרף, עבר סוכן הביטוח בדיקת פוליגרף אצל מר גיורא נדיב, עובדה שלא גולתה על ידו לבית המשפט בטרם ניתן להסכמת הצדדים תוקף של החלטה. יתרה מכך, בית המשפט מינה בתחילה את מר גיורא נדיב כבודק בתיק, אולם הלה הודיע, מטעמים מובנים, לבית המשפט כי מסיבות השמורות עמו הוא מבקש לשחררו מתפקידו, כך שגם בשלב זה לא הובאה לידיעת בית המשפט והצד שכנגד העובדה שסוכן הביטוח עבר בדיקת פוליגרף קודמת באותו עניין. לאחר קבלת הודעתו של מר גיורא נדיב, מינה בית המשפט את מר מרדכי גזית לבודק. בחוות דעתו שהוגשה לבית המשפט קבע מר גזית כי בתשובות המשיבה לא אובחנו תגובות מחשידות לאמירת שקר ואילו בתשובות סוכן הביטוח לשאלות הרלוונטיות אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר. את קביעתו זו סייג הבודק באמרו: "הובא לידיעתי כי מר גופר עבר כבר בדיקה קודמת בנושא הנדון במכון אחר, בשל כך, למען הזהירות המקצועית, אני נאלץ להסתייג במידת מה, מקביעת ממצאים ודאיים". לנוכח תוצאות הבדיקה, ביקשה המשיבה מבית המשפט לקבוע ממצא בסוגיה שבמחלוקת ואילו המבקשת וסוכן הביטוח ביקשו לקבוע כי אין מדובר בממצאים חד משמעיים. את טענתם בדבר חוסר הקונקלוסיביות של הבדיקה מבססים המבקשים על שתי טענות עיקריות. האחת - מתייחסת לשאלות שנשאלה המשיבה אשר, לכאורה, לא כללו שאלה מהותית וחשובה. הטענה השנייה מופנית כלפי אופן ניתוח תשובותיו ותגובותיו של סוכן הביטוח לצורך קביעת הממצאים. בית המשפט זימן את מר גזית לחקירה על חוות דעתו. בסיום החקירה, שכללה התייחסות לספרות מקצועית ומאמרים הדנים בפרמטרים השונים של הבדיקה ואופן שיקלול התגובות, הציע בית המשפט הסדר דיוני נוסף לפיו תיבדק המשיבה פעם נוספת על ידי מר גזית ותוצג לה שאלה מסויימת, שנראה כי היא דרושה. בתחילה דחתה המבקשת את הצעת בית המשפט ורק "לאחר מחשבה נוספת" הביעה את הסכמתה. בשלב זה דחתה המשיבה את ההצעה לנוכח התנהלות המבקשים. בהחלטתו המפורטת והמנומקת התייחס כב' השופט כספי לכל היבטי המחלוקת וקבע כי למרות שמקובלת עליו עמדת ב"כ המבקשים, לפיה אין משמעות של ממש לבדיקתה של המשיבה בשל חסרונה של שאלה מהותית; תוצאות הבדיקה קונקלוסיביות לאור תוצאות בדיקתו של סוכן הביטוח שביחס אליהן קיבל את עמדת מר גזית שאכן מדובר בתוצאה המצביעה על אמירת שקר. בבקשה שבפני נטען, כי לנוכח הקביעה לפיה תוצאות בדיקתה של המשיבה "נייטרלית" ולאור הספקות ביחס לתוצאות בדיקתו של סוכן הביטוח, לא ניתן לראות במסקנות הבדיקות תוצאות חד-משמעיות ולפיכך אין להתחשב בהן. דיון בע.א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי פ"ד מב(1) 446, 475 נאמר על ידי כב' השופט גולדברג: "כל אחד מהצדדים להסכם (הפוליגרף, ש.ד.) נטל מרצון סיכון מחושב, כי ההכרעה בדרך המוסכמת לא תיפול לטובתו, ואל לו להתנער באופן חד-צדדי מהסכמתו ולבקש לשוב ולחסות תחת כנפיה של אלת הצדק, שאותה זנח קודם לכן, כשההכרעה לרעתו". ויפים דברים אלה מקל וחומר בענייננו מאחר שהמבקשים לא הסתפקו בהסכמה הדיונית והכינו לעצמם "פוליסת ביטוח" בדמות חוות דעת מוקדמת שתוכל להושיעם אם תוצאות הבדיקה לא יעלו בקנה אחד עם ציפיותיהם; בין אם לצורך הפרכת ממצאי הבודק שמונה בהסכמה על ידי בית המשפט ואם בקעקוע יסודותיה של חוות דעתו על ידי העלאת טענה לפיה הבדיקה המוקדמת פוגמת בתוצאות הבדיקה השנייה, ויש לזכור לעניין זה כי עסקינן בסוכן ביטוח שנושא בדיקות הפוליגרף משמעותן ואופן ביצוען אינו זר לו. המודעות לנושא בדיקת הפוליגרף הינה משמעותית בניתוח ההסכמה, תוצאותיה והדיון בבקשה להימנע מהשימוש במסקנותיה, כפי שנקבע בע"א 4027/97 סולפרד בע"מ ואח' נ' עמישי, חברה לשיווק בע"מ ואח' פ"ד נג(1) 522, 525: "המערער הוא שהציע את בדיקת הפוליגרף והוא זה שביקש שתוצאותיה יכריעו בגורל הבוררות כולה. להבדיל מהמשיב, שלא היה לו כל נסיון בבדיקת הפוליגרף, המערער נבדק בעבר בדיקה כזו, הוא ידע איפוא על אופן הבדיקה, וכפי שציין בית המשפט המחוזי, הוא ידע שמדובר במכונה שבודקת בדיקות פיזיולוגיות, כאשר הבודק מפרש את התגובות הפיזיולוגיות .... הנחה מתבקשת היא שהמערער ידע מה שבוודאי ידעה עורכת דינו, דהיינו, שבדיקת פוליגרף אינה ראיה קבילה בהליכים משפטיים, אך עם זאת נעשה בה שימוש לצרכי חקירה וכן להכרעה במחלוקות על יסוד הסכמה בין הצדדים, כן ידע את מה שבוודאי ידעה עורכת דינו, שבתי המשפט קבעו בעבר כי הסכם, שעל פיו בדיקת פוליגרף תכריע בגורל מחלוקת בין צדדים לה, מחייב את הצדדים". לענייננו, לא זו בלבד שסוכן הביטוח היה מודע לכל העובדות המהותיות גם חברת הביטוח - המבקשת - סברה שתוצאת "ההימור" ידועה לה מראש לאור תוצאות הבדיקה הראשונה. לנוכח התנהגותם חסרת תום הלב של המבקשים כמתואר לעיל, לא ייפלא כי המשיבה סירבה לקבל עליה הסכמה דיונית נוספת. סבורה אני כי יש לנהוג בזהירות רבה בטרם יוענק למבקשים פרי התנהלותם הפסולה שמטרתה כרסום במשקלה של חוות הדעת השנייה. ולגופו של עניין, מר גזית נחקר ארוכות על ידי באי כוח המבקשת אך לא עלה בידם לקעקע את גרסתו. בהחלטתו המנומקת דן כב' השופט כספי בכל ההשגות שהועלו על ידי המבקשת ודחה את מרביתן בקבעו כי הבדיקה נערכה במיומנות, על פי כללי המקצוע ולאחר שנלקחו בחשבון כל מקדמי הבטיחות. מקובלת עלי מסקנתו של בית המשפט קמא לפיה תוצאות בדיקתו של המשיב הינן חד-משמעיות ויש לקבלן כראיה על פי ההסכמה הדיונית. ברם, נשאלת השאלה - האם העובדה שהמשיבה לא נשאלה שאלה ישירה בדבר נוכחותה במעמד המשא ומתן בין המנוח לסוכן הביטוח מפחיתה מחד משמעיות התוצאה. בבחינת סוגיה זו אין להתעלם מהעובדה שהמשיבה נמצאה דוברת אמת בתשובותיה לשאלות שהופנו אליה שגם הן רלוונטיות לנושא המחלוקת: "1. במעמד עשיית ביטוח החיים האם נאמר לך כי הביטוח של מאיר אינו כולל טיסה. 2. האם שמעת ממאיר שהוא עשה ביטוח חיים שאינו כולל טיסה. 3. לפני התאונה האם נמסר לך בדרך כלשהי שהביטוח של מאיר אינו מכסה טיסה". כב' השופט קמא נקט בגישה מחמירה וקפדנית בבחינת השאלות תוך שהוא מייחס חשיבות לחסרונה של השאלה הישירה ולמרות זאת העדיף בסופו של יום את עמדת המשיבה ומסקנתו מקובלת עלי. אשר על כן, החלטתי לדחות הבקשה. המבקשים ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ בתוך 30 יום מהיום ממועד זה ואילך יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.פוליגרף (מכונת אמת)סוכן ביטוח