ביטוח הצפה בבית חרושת

להלן פסק דין בנושא ביטוח הצפה בבית חרושת: פסק דין 1. העובדות, הצדדים והמחלוקת: התובעת, איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת"), היתה אחת הנתבעות בכתב התביעה המקורי, שהוגש ע"י "המגן" חברה לביטוח בע"מ ע"ס 1,000,000 ₪, וזאת בגין נזילת מים שארעה בין התאריכים 8.5.96 - 9.5.96 מצינור, שהיה מותקן בבית החרושת של הנתבעת מס' 1, אם החיטה בע"מ (להלן: "המבוטחת"), וגרמה לנזק למבוטחת של המגן חברה לביטוח בע"מ. אין חולק, כי המים פרצו מצינור של מכונת שטיפה, אשר סופקה ביום 19.3.96 ע"י חברת מורן לויט בע"מ למבוטחת. התובעת שלחה הודעת צד ג' נגד מורן לויט בע"מ (להלן: "הנתבעת") וזאת בטענה, כי הנתבעת סיפקה את המכונה לשטיפה ולרבות הצנרת וכי הנתבעת אחראית לאירוע ההצפה ולנזק שנגרם בעטיו בשל רשלנותה ו/או מחדליה, כאשר, בין היתר, התרשלה בייצור ו/או במכירת ו/או בהתקנת המכונה וציוד העזר ובהדרכת המבוטחת ועובדיה. התובעת בתביעה הצריכה הכרעתי, הגיעה להסדר פשרה יחד עם המגן חברה לביטוח בע"מ, לפיו סולקה התביעה העיקרית בסכום של 600,000 ₪ ולאחר שהועבר התיק אלי, עם פרישתו של כב' השופט ד. ארנסט, הסכימו הצדדים, כי יינתן פסק דין של פשרה במחלוקת שנותרה בין הצדדים דכאן, ולצורך כך טענו טיעוניהם בכתב ובעל פה וכעת לי המלאכה לגמור. למען הסדר הטוב יצויין, כי לבקשת הצדדים ינומק פסק הדין בקצרה. 2. כיצד נגרם אירוע ההצפה? אין חולק, כי האירוע קרה לאחר שעובדי המבוטחת שכחו לסגור את ברז המים. הדבר עולה הן מתצהיר התשובות של מר עיסא מנצארה והן מחוות דעתו של השמאי משה נועם ואף מסיכומי הצדדים. 3. האם סופקה המכונה כשהצינור בה פגום? בהודעה לצד שלישי לא טרחה התובעת לפרט כיצד בדיוק נגרם הנזק וטענה באופן סתמי, כי המכונה ו/או הצנרת ו/או ציוד העזר היו פגומים (ראה סעיף 9 להודעה לצד ג'). בתצהיריה טענה התובעת בעניין זה, כי המכונה על כל מרכיביה הובאה למפעל המבוטחת ע"י נציג הנתבעת, שהתקין את המכונה, לרבות צנרת המים, חיבר את הצנרת לברז המים ואת המכונה לחשמל והדגים את אופן פעולתה והפעלתה (ראה סעיף 4 לתצהירו של מר עיסא מנצארה). אותו מצהיר פירט בסעיף 7 לתצהירו, כיצד גילה את נזקי המים ביום גילוי האירוע, אך לא ניתן כל פירוט בתצהירו, מהו הפגם שהתגלה, והאם בכלל זה התגלה, במכונה או באחד הצינורות המחוברים לה. גם בכל הנספחים לתצהירי התובעת, אין כל זכר למידע בדבר כל פגם שנמצא בדיעבד במכונה או בצנרת המחוברת לה. בסיכומיו בעל פה טען ב"כ התובעת, כי הצינור שהיה מחובר למכונה, התבקע (ראה עמ' 21 לפרוטוקול שורות 4 עד 5). מאידך גיסא היפנה ב"כ הנתבעת לחוות דעתו של השמאי משה נועם, אשר הגיע ביום האירוע למפעל המבוטחת וצילם את מכונת השטיפה, כפי שעולה מתצהירו. בצילומים שצורפו לתצהירו אין כל זכר לכל צינור שהתבקע. זאת ועוד, בחוות דעתו של השמאי משה נועם מיום 9.10.96 (נספח ה' לתצהירו של מר יהודה מורן), אשר נשלח לבדוק את נסיבות האירוע ולאמוד את הנזקים בעטיו, נרשם, כי מר משה נועם נפגש עם מר מאיר אלקובי, הממונה על בית הדפוס, אשר סיפר, כי שמע מעובדי המבוטחת, שיום לפני האירוע נשטפו מכונות המפעל המבוטחת במכונת השטיפה נשוא כתב התביעה ועם גמר העבודה, שכחו העובדים לסגור את ברז המים, הצינור שחיבר את מכונת השטיפה לברז הכיור וחוזק בחבל מתכת השתחרר ממקומו, והמים זרמו בזרם חזק מהברז הפתוח. כפי שעולה בעמ' 4 לחוות דעת, השמאי משה נועם צילם את המכונה, "את הצינור ואת חבק המתכת שהידק את הצינור למכונה, ושהוא שהשתחרר". (כך במקור. א.ד.). עוד עולה מחוות הדעת, והדברים זוכים לאישוש גם מתצהירי התשובות של מר עיסא מנצארה, כי זה האחרון סגר את הברז עם גילוי הנזק ביום הגילוי, ללא כל מיומנות מיוחדת והמים הפסיקו לזרום. ודוק - אין בחוות דעתו של מר משה נועם, שהוא היחיד אשר התייחס לנסיבות האירוע, כל רמז לבקיעתו של הצינור. בעניין זה ראה גם חקירתו של מר מאיר אלקובי בעמ' 5 לפרוטוקול בשורה 24 ובעמ' 7 לפרוטוקול שורות 6 עד 12. בעניין זה חשוב להפנות לעדותו של מר אלקובי, אשר עבד בזמנים הרלבנטיים אצל המבוטחת, לפיה, הצינור הירוק הוא הצינור שממנו נזלו המים (שם, בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 14-15), וזאת נוכח העובדה שב"כ התובעת ניסה לטעון בסיכומיו, כי הצינור הירוק הוחלף בשלב מאוחר יותר שבין קרות הנזק לבין בדיקתו וצילומו ע"י השמאי נועם. וזאת יודגש- המכונה והצנרת המחוברת לה, בין בחיבור של קבע ובין בחיבור שנעשה מאוחר יותר, לא נשמרו (ראה סעיף 7 לתצהירו של מר עיסא מנצארה) ואף לא הוגשה כל ראייה שהיא, ולרבות חוות דעת, כדי לתמוך בטענתה של התובעת לכל פגם שהוא במכונה ו/או בצנרת שסופקה בצוותא חדא עימה. לא זו אף זו. בתצהיר עדותו הראשית של עיסא מנצארה, שהוא המוציא והמביא בענייננו, נטען בסעיף 5 לתצהירו, כי המכונה הנדונה נמסרה ביחד עם שני צינורות שחורים, וזאת האחד לצורך חיבור ברז המים למכונה והשני - לחיבור המכונה לאקדח המים. רק לאחר שהוגש תצהירו של מר מנצארה והוגש התצהיר המשלים ולרבות צילומי המכונה שבוצעו ע"י השמאי משה נועם, התברר, כי למכונה חובר צינור בצבע ירוק. כשאנו מצרפים עובדה זו לעדותו של מר אלקובי, אשר העיד, כאמור לעיל, כי המים פרצו מהצינור הירוק, לא נוכל אלא להגיע למסקנה, כי עדותם של עדי הנתבעת באשר לנסיבות האירוע מתיישבת יותר עם ההגיון, עם הראיות שהוצגו ועם הדבק הדברים. למסקנה זו הגעתי חרף ההכחשה שהובעה מצד עדי התובעת בדבר אי קבלת כל הסבר או הוראה להכנת צינור מים מיוחד עובר להספקת המכונה והתקנתה (ראה סעיף 7 של מר בני יעקובסון) וחרף העובדה שלא הוצגו לעיוני הוראות הכנה כתובות לקראת התקנת המכונה. ויוזכר, כי הנתבעת כופרת מכל וכל, כי סיפקה את הצינור הירוק, ממנו פרצו המים, וזאת כפי שעולה מסעיף 8 לתצהירו של מר יהודה מורן ומתצהירו המשלים וכן מסעיפים 5 ו-8 לתצהירו של מר אורן חמרה, כאשר זה האחרון הינו עובד לשעבר של הנתבעת ונעדר הוא, ככל הנראה, כל אינטרס אישי בתיק. כאמור לעיל, התובעת ניסתה ליישב את הדברים בסיכומיה בטענה, כי הצינור הירוק הוחלף ע"י מר עיסא מנצארה לאחר שנגרם הנזק, ואולם אין לכך כל רמז וזאת לא בתצהיריו של מר עיסא מנצארה (ולרבות תצהירי תשובותיו לשאלונים) וגם לא בחוות הדעת של השמאי נועם. מכאן שמדובר בגירסה כבושה, שיש לדחותה. יודגש שכבר בכתב הגנתה המתוקן טענה הנתבעת, כי לא סיפקה את הצינור הירוק, ממנו פרצו וזרמו המים (ראה סעיף 3 לכתב ההגנה המתוקן), ומכאן שניתן היה לצפות שהתובעת תתייחס לכך בצורה פוזיטיבית בתצהיריה, ולא היא. לסיכום נקודה זו, ניתן היה, כבר בשלב זה, לחתום את פסק הדין במסקנה בדבר העדר כל קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין התקלה שארעה בצינור הירוק, ממנו פרצו המים, כשזה לא סופק על ידי הנתבעת. ואולם, לא אותיר אבן בלתי הפוכה, ואומר מילים מעט גם לגבי שאר טענותיה של התובעת. 4. האם תודרכו עובדי המבוטחת באשר לאופן הפעלת המכונה ולרבות בדבר החובה לנתק אספקת המים? ב"כ התובעת טען בסיכומיו בעל פה, כי עובדי המבוטחת לא קיבלו כל הדרכה - בכלל, ובדבר החובה לנתק את אספקת המים עם תום השימוש במכונה - בפרט. גם מר עיסא מנצארה התייחס לכך בסעיף 5 לתצהירו, אם כי סייג את דבריו בדבר היעדר כל הדרכה או אזהרה במילותיו "למיטב ידיעתי". מר בני יעקובסון, אשר שימש מנהל התפעול במבוטחת, הצהיר בסעיף 5 לתצהירו, כי לא קיבל כל הסבר או הדרכה ואף לא חוברת הדרכה. דא עקא, כי בתעודת האחריות שהוצגה ע"י התובעת (נספח א3 לתצהיר עיסא מנצארה), ואשר עליה חתם מר יעקובסון, נרשם ב"רחל בתך הקטנה", כי הלקוח "קיבל הדרכה והוראות הפעלה והבין את תוכנם". מר אורן חמרה הצהיר פוזיטיבית וחד משמעית בסעיף 7 לתצהירו, כי נתן הסבר לגבי אופן הפעלת המכונה, מסר חוברות הוראות להפעלה וכי החתים על תעודת המשלוח ועל תעודת האחריות. משלא שמעתי את העדים ולא התרשמתי מאותות האמת שבפניהם, קשה לקבוע מסמרות ובנסיבות אלו, יש להעדיף את החזקה, לפיה - חזקה על אדם, כי הוא מתכוון ויודע על מה חתם. בנסיבות אלו פועלת החזקה לחובתה של התובעת. 5. האם מסר נציג הנתבעת למבוטחת חוברת הדרכה והוראות הפעלה כתובות? גם בשאלה זו חלוקים הצדדים, כאמור לעיל. יחד עם זאת, מתצהיר תשובותיו לשאלון של מר עיסא מנצארה (אשר סומן באות ב' ע"י ב"כ הנתבעת) עולה, כי עובדי המבוטחת ממשיכים להשתמש במכונה, הנחשבת פשוטה למדי, ואין הם נדרשים לקרוא הוראות שימוש. מכאן ניתן להסיק, שגם כיום לא הוצב כל שילוט על המכונה או בסביבתה, וגם מחוות דעתו של השמאי נועם ניתן להבין, שגם לאחר האירוע לא הוצב כל שילוט שהוא. כל זאת בניגוד לנטען בסעיף 6 לתצהירו של מר יעקובסון ובניגוד מוחלט למתבקש מעצם קרות האירוע ומתוצאותיו. מכל אלו ניתן להסיק, כי עובדי המבוטחת לא שתו ליבם להוראות ההפעלה, וזאת הן עובר לקרות הנזק, כמו גם לאחריו. 6. האם הוראות ההפעלה תורגמו לעברית בצורה מוטעית והאם לא ניתנה הוראה לנתק את זרם המים? עוד ולחלופין טען ב"כ התובעת בסיכומיו, כי חוברת ההוראות בעברית תורגמה באופן שגוי ובעיקר נעדרת היא את ההוראה לנתק את זרם המים עם תום השימוש במכונה. בעניין זה יש להפנות להוראות החוברת בעברית (ראה נספח ד' לתצהירו של מר אורן חמרה), אשר נושאת את הכותרת "מדריך למשתמש - לשימוש במקביל עם חוברת ההפעלה באנגלית", ומכאן שאין לנתק אותה מהוראות החוברת באנגלית של היצרן, וכאשר אלו האחרונות כוללות הוראה מפורשת בדבר ניתוק זרם המים עם תום השימוש, ועל עובדה אחרונה זו אין חולק. זאת ועוד. בעמוד החמישי לחוברת בעברית נרשם, בין היתר, כי - " - בסיום העבודה, נתק את המכונה. - החזק את האקדח במצב פתוח למשך מספר שניות כדי לאפשר את - שחרור הלחץ מהצינור...". למותר לציין, כי לו נותקה המכונה מן החשמל ומזרם המים עם סיום השימוש, ולו הוחזק אקדח המים במצב פתוח למשך מספר שניות, כדי לשחרר את כל לחץ המים מהצינור, היה האירוע נמנע. 7. סעיף הפטור מעבר לכל האמור לעיל, אין להתעלם מתניית הפטור, המופיעה בתעודת האחריות, ולפיה- אין הנתבעת אחראית "על כל נזק שייגרם לרוכש או לצד שלישי, בגין פעולות הכלי או השבתתו". 8. סיכום סופו של יום ולאור כל האמור לעיל, אני קובעת, כי לא עלה בידי התובעת להרים את הנטל המוטל על כתפיה ולהוכיח את תביעתה. לפיכך, דין התביעה להידחות, וכך אני מורה. יחד עם זאת, משהסכימו הצדדים כי יינתן פסק דין של פשרה וכי תיחסך שמיעת העדים , ישא כל צד בהוצאותיו. כמו כן אני מורה על השבת האגרה בהתאם לתקנות. נזקי מיםהצפהביטוח הצפה