חישוב תגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים

להלן החלטה בנושא חישוב תגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים: החלטה 1. במסגרת בש"א 1994/06, שהוגשה ביום 2.6.05, עתר עו"ד יצחק מולכו - נאמן על נכסי החייב אבי פרומר, מפרק החברות גמביט המלך בע"מ ואפשר השקעות בע"מ ונאמן לביצוע הסדרים I ו-II (להלן: "המפרק", "החייב" ו- "גמביט" בהתאמה), להכריע בשניים: האחד, זהות הזכאי לכספי התגמולים הצבורים בפוליסות מסוג "ביטוח מנהלים" שהוציאה גמביט למי מעובדיה; השני, אופן חישוב התגמולים שנצברו בפוליסות עד ליום הגשת הבקשה, וכפועל יוצא - גובה התגמולים. משלמרות החלטה שניתנה עוד באותו יום לא הוגשה תגובת המשיבים - לרבות הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשת" או "חברת הביטוח"), הגיש המפרק, ביום 29.8.05 בקשה למתן החלטה, בה ציין כי הסכים לבקשת חברת הביטוח להאריך המועד למתן תגובתה עד ליום 28.6.05, ואולם אף מועד זה חלף. 2. לפיכך, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר, ניתנה, ביום 7.9.05, החלטה בה נעתרה חלקית בקשת המפרק, כלדקמן: ”א. לגבי פוליסה מספר 513005 שבבעלות החברה [גמביט - ח'ב'] אשר המבוטח בה הוא פושט הרגל, שלגביה נתקבל תשלום חלקי מחברת הביטוח בסכום 4,575 ₪ (לפני ניכוי מס), כאמור בסעיף 33 לבקשה: על חברת הביטוח לשלם למבקש את ערך הסילוק במלואו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (כשהסכום יהא צמוד ממועד ההפקדה, והריבית תחול ממועד הפיכת הפוליסה למסולקת), אשר יחושבו עד למועד התשלום בפועל (להלן: "מועד תום החישוב"). מסכום זה יופחת התשלום שנתקבל, שהיינו 4,575 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מהיום בו נתקבל בידי המפרק ועד למועד תום החישוב. ב. לגבי יתר הפוליסות נשוא הבקשה כמפורט בסעיף 4(א) עד 4(ד) לבקשה (פוליסות מס' 2- 16345984, 5-52345985, 9-52345983, 6-16345982): על חברת הביטוח לשלם למבקש ולמשיבים 1 או 2 (לפי הענין), בחלקים שווים כאמור בהסכם הפשרה, את ערך הסילוק של הפוליסות במלואו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (כשהסכום יהא צמוד ממועד ההפקדה, והריבית תחול ממועד הפיכת הפוליסה למסולקת), אשר יחושבו עד למועד התשלום בפועל". 3. בבקשה דנן, שהוגשה ביום 4.10.06 - לה צורפה בקשה להארכת מועד -עותרת חברת הביטוח לבטל ההחלטה דנן, שניתנה כאמור בהעדר תגובה. בבקשה נטען, כי החל מיום המצאת ההחלטה לידיה (12.9.05) ועד ליום הגשת הבקשה לביטולה, ניהלה חברת הביטוח מו"מ עם המפרק על מנת להגיע להסכמה באשר לגובה התגמולים, ואף שילמה (ביוני 2006), את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת. לטענתה, משנוכחה כי המפרק עומד על קבלת מלוא סכום התגמולים, העומד לשיטתו על 141,342.61 (נכון ליום 9.11.05), נאלצה לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ההחלטה. לגופו של עניין נטען ע"י המבקשת, כי סיכוייה להתגונן בפני הבקשה המקורית למתן הוראות - טובים. לטענתה, החישוב שהוצג על ידי המפרק בבקשה למתן הוראות, ושאושר בהחלטה, נעשה בניגוד לתנאי הפוליסה, לפיהם יש לחשב את "ערך הפדיון" ועליו להוסיף הצמדה וריבית מיום הסילוק, ולא את "ערך הסילוק", כפי שנעשה. על פי חישוב זה, מגיעים לטעמה למפרק, לכל היותר, הסכומים דלקמן: בפוליסה מס' 513005 ע"ש אבי פרומר - 2,834 ₪. בפוליסה מס' 459826 ע"ש יהודה רפאלי - 3,714 ₪. בפוליסה מס' 459842 ע"ש גבריאל רפאלי - 2,086 ₪. בפוליסה מס' 459839 ע"ש יהודה רפאלי - 738 ₪. משכך טוענת המבקשת, כי אין בעובדה שלא הגיבה לבקשה כדי ליתן בידי המפרק יותר מהסכומים שנצברו בפועל. לענין האחור בהגשת הבקשה לביטול נטען כי ניהול המו"מ עם המפרק, כמו גם תקלה משרדית, שעניינה בכך שהבקשה למתן הוראות הועברה בטעות למחלקת רישום עיקולים ולא למחלקת ביטוח חיים, מהווים טעם מיוחד להארכת מועד. 4. בתגובת המפרק נטען, כי אין בפי המבקשת כל טעם לאיחור המופלג בהגשת בקשת הביטול, וודאי שלא טעם מיוחד כנדרש בתקנה 528 לתקנות סדר הדין, וכי טענותיה בדבר הטעות המשרדית שגרמה לאי הגשת התגובה לבקשה למתן הוראות אינן רלוונטיות לבקשת ההארכה, מה גם שבטעות משרדית כאמור אין כדי להצדיק הארכת מועד לבעל דין פרטי בכלל ולחברה בפרט. בתשובה לטענות המבקשת בדבר ניהול מו"מ טען המפרק להד"ם, שכן מעולם לא הסכים להתפשר על סכום כלשהו פחות מהחוב הפסוק. מכל מקום, נטען על-ידו כי אין בניהול מו"מ משום טעם מיוחד להארכת מועד. לגופה של בקשת הביטול טען המפרק, כי דינה להידחות על הסף, הן מאחר שהתצהיר שצורף לה אינו תומך בטענותיה העובדתיות של המבקשת והן לגופו של עניין: לטענתו, שיטת החישוב, כפי שהובאה בבקשת הביטול, אינה נתמכת במאומה, שכן הפוליסה או כל מסמך רלוונטי אחר לא צורפו לבקשה (ואף לא הומצאו למפרק, על אף דרישותיו החוזרות), והיא אף עומדת בסתירה למסמכים קודמים מטעם המבקשת (מכתב מיום 4.6.01, נספח ד1 לתגובת המפרק, מכתב מיום 16.10.05, נספח ה' לבקשת להארכת המועד) ביחס לשיעור הריבית המגיע על הכספים הצבורים בפוליסה, ערך הפדיון וערך הסילוק. עוד מלין המפרק על כי המבקשת צירפה את ה"ה גבריאל ויהודה רפאלי כמשיבים פורמליים בלבד, בעוד שעניינן של הבקשות נוגע לפוליסות אשר מחצית מהסכום הצבור בהן מגיע לה"ה רפאלי, ומשכך היה צורך לצרפם כמשיבים רגילים. 5. הכנ"ר תומך בעמדת המפרק, מהנימוקים שפורטו בה. ד י ו ן 6. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, העוסקת בביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, קובעת כדלקמן: "ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם". בדונו בבקשת ביטול על בית המשפט לבחון השאלות הבאות: ראשית, הסיבה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא התייצב במועד הקובע לבירור המשפט. שנית, מהם סיכויי ההצלחה של המבקש, אם יבוטל פסק הדין (או ההחלטה) ויורשה לו להתגונן בתובענה העיקרית, כאשר עיקר המשקל נתון לשאלה השנייה ולשאלה הראשונה חשיבות משנית בלבד (ר' י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית-1995, בעמ' 738, להלן: "זוסמן"). במקרה דנן, כאמור, הוגשה בקשת הביטול כשנה לאחר מתן ההחלטה, כשהנימוק היחיד למעשה לאחור הרב נעוץ בטענה לענין ניהול מו"מ עם המפרק בדבר גובה החוב הפסוק. טענה זו אין בידי לקבל משני טעמים: ראשית, עיון במסמכים שצירפה המבקשת לבקשה להארכת מועד מעלה, כי לא נוהל מו"מ בינה לבין המפרק, אלא הוגשו לה דרישות לתשלום שסורבו מטעמים שונים, ובניגוד לקיומו של החוב הפסוק. שנית, אף אם היה מנוהל מו"מ כאמור, אין בכך כדי להצדיק שיהוי, לא כל שכן שיהוי רב כל כך (ר’ זוסמן, בעמ' 895, 897-898). 7. גם לגוף הענין דין הבקשה להידחות: טענתה היחידה של המבקשת, המצדיקה ביטול ההחלטה הינה, לשיטתה, הטעות שנפלה בידי המפרק בחישוב סכומי הפוליסות המסולקות. דא עקא, המבקשת לא צירפה את הפוליסה עליה היא מבססת את החישובים מטעמה, או כל מסמך רלוונטי אחר לביסוס טענותיה. משלא צורפו המסמכים כאמור, וטענתה לא הוכחה, אפילו באופן לכאורי, אין מקום לקבל הבקשה לגופו של עניין. אשר על כן נדחית הבקשה. המבקשת תשלם הוצאות המפרק בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ מהיום.פוליסהביטוח מנהלים