ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל: החלטה לפני התנגדות לבצוע מספר שטרות שנמסרו למשיבה בגין תשלום דמי שכירות לשנה ומראש. ביום 2.11.04 הודיעה המבקשת למשיבה כי החל מיום 1.1.05 תסתיים תקופת השכירות והדירה תעמוד לרשותה של המשיבה. לכן ביטלה המבקשת את השיקים ליתרת תקופת השכירות שאמורה היתה להסתיים ביולי 2005. המשיבה מנגד התנגדה לסיום מוקדם של תקופת השכירות ולכן הגישה את השיקים נשוא ההתנגדות לביצוע ללשכת ההוצל"פ. בין הצדדים נשלחו מכתבים שבאו לידי ביטוי במוצגים מב/1 ומב/2 ומש/2 ומש/3. אין מחלוקת כי המבקשת שכרה מהמשיבה את הדירה נשוא תיק זה בחודש יוני 1995. בהתאם לתקופות האופציה הוארך ההסכם מעת לעת ומשנת 2000 הוארך ההסכם בהתאם למכתב שהמבקשת שלחה למשיבה בנוסח "ברצוננו להמשיך בשכירות לשנה הקרובה 2001-2002 בהתאם לחוזה שנחתם ביננו בכפוף לתנאיו". אין מחלוקת כי מאז שנת 2002 לא הוארך ההסכם בדרך של בקשה מטעם המבקשת כפי נוסח המכתב לעיל (מש/1) אלא השכירות הוארכה על פי הסכמה בעל פה. בשנת השכירות נשוא המחלוקת טוענת המבקשת כי נוצר הסכם שכירות חדש לפיו היא רשאית לעזוב את המושכר בכל עת על ידי מתן הודעה מראש ומנגד טוענת המשיבה כי הסכם השכירות המחייב בין הצדדים הוא ההסכם המקורי אשר הוארך בעל פה ולראייה היא מצביעה על כך שהמבקשת מסרה לה 12 שיקים על חשבון דמי השכירות החודשיים מראש לכל השנה. המבקשת טוענת כי אין במסירת השיקים כדי ללמד ולהצביע על תקופת השכירות, כי כך נהגו הצדדים לקיים את הסדר התשלומים ביניהם. דיון: המבקשת שכרה את הדירה מהמשיבה כשבין הצדדים לא קיים הסכם שכירות בכתב לשנת השכירות נשוא המחלוקת. השאלה היא האם חוזה השכירות המקורי הוארך או נוצר הסכם שכירות חדש בעל פה אשר לכאורה יש בו תנאים שונים מההסכם המקורי צריכה להילמד מהנסיבות והעובדות שיוכיחו הצדדים לבית המשפט. במכתבו של ב"כ המשיבה מיום 2.1.05 מש/3 נכתב בסעיף 1 - "בין הצדדים נכרת הסכם בעל פה לפיו השכירה מרשתי למרשתך את הדירה לשנה עד ליום 31.7.05 וזאת כפי שהיה בשנים קודמות". ובהמשך באותו סעיף נכתב - "תשומת ליבך לעובדה כי חוק השכירות והשאילה אינו מחייב הסכם בכתב". ממכתב זה עולה שגם ב"כ המשיבה נוקט בלשון של כריתת הסכם בעל פה ולא בלשון של הארכת ההסכם המקורי. על כן, אם נכרת הסכם חדש הרי גירסתה של המבקשת לפיה "היה ברור כי הסכם השכירות מתחדש מדי חודש וכי לצדדים הזכות לבטלו בהתאם לחוק", לא נסתרה בחקירה הנגדית. המשיבה לא הצליחה להציג בפני המבקשת מכתבים או ראיות שבהם הסכימה המבקשת להארכת תקופת השכירות בהתאם לתנאי החוזה המקורי. לפיכך, משלא נסתרה גירסתה לגבי הסכם השכירות שנכרת לשנת 2004-2005 ולגבי האופן בו הוא אמור להסתיים, הרי שדין ההתנגדות להתקבל באופן חלקי לגבי השיקים לתקופת השכירות מינואר 2005 ואילך. המבקשת מודה כי תקופת השכירות עתידה היתה להסתיים בחודש דצמבר 2004 כעולה ממכתבה שנשלח בדואר רשום ביום 2.11.04, ולכן המבקשת חייבת בדמי השכירות לחודש דצמבר 2004 והתנגדותה לגבי השיק שמועד פרעונו 12.12.04 נדחית. אוסיף עוד כי לאור ההלכה הקיימת לפיה בין צדדים קרובים שולט גם המשטר החוזי לצד דיני השטרות, הרי לא ניתן להתעלם מהפרשנות המתבקשת למהות הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים כשהשיקים נשוא ההתנגדות הם חלק מהתמורה בגין דמי השכירות החודשיים כפי שלא ניתן להתעלם מכך כי המבקשת אינה מתגוררת בדירה והעמידה את הדירה לרשות המשכירה. בנסיבות אלה, ולאור הוראות סעיף 19 לחוק השכירות והשאילה בדבר המועד בו מסתיימת תקופת השכירות בהעדר חוזה בכתב, אני מקבל את ההתנגדות לגבי השיקים שמועד פרעונם 12.1.05 ו-12.2.05. המבקשת תשלם למשיבה את סכום השיק הראשון שמועד פרעונו 12.12.04 בצירוף חלק יחסי (שליש) מאגרת ההוצל"פ ושליש משכ"ט א' כפי שמופיע בתדפיסי ההוצל"פ. התשלום יבוצע תוך 20 יום מהיום שאם לא כן תהיה רשאית המשיבה לפעול לגבי שיק זה בלשכת ההוצל"פ במסגרת התיק הקיים. לגבי השיקים האחרים כאמור, התיק יועבר לדיון מהיר. שכירותהוצאה לפועלשיקיםביצוע שטרדמי שכירות