התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע שטר: החלטה בפני התנגדות לביצוע שטר. מנהל המבקשת נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו בעל פה. לאחר שמיעת הבקשה אפשרתי לב"כ המבקשת להודיע לביהמ"ש על עמדתו להפקדת ערובה כתנאי למתן רשות להגן. הצדדים עתרו לארכה וגם לה נעתרתי. הצדדים ביקשו ארכה נוספת ולבקשתם נעתרתי לארכה עד ליום 15.3.05, מועד שחלף מבלי שתוגש לתיק כל הודעה. לפיכך אין מנוס ממתן החלטה בהתנגדות לגופא. טענות המבקשת: המבקשת טוענת כי השיק נשוא דיוננו ניתן במסגרת התקשרות עם חברה בשם מכניקל פייפ בע"מ, (להלן: "מכניקל"). המבקשת טוענת כי מכניקל ביצעה בעבורה עבודות אינסטלציה באתר בניה. לטענת המבקשת מסרה את השיק על חשבון עבודות עתידיות לבקשת מכניקל לאור קשיים כספיים בהם הייתה שרויה. המבקשת טוענת כי מכניקל התחייבה להתנהג עם השיק כאילו הוא "למוטב בלבד". המבקשת טוענת כי מכניקל אישרה לה לבטל את השיק במידה ולא יבוצעו עבודות ו/או לא יתוקנו הליקויים הרבים שבעבודתה של מכניקל. המבקשת טוענת כי אינה חייבת לשלם את השיק הואיל והמדובר בכישלון תמורה מלא, שכן מכניקל לא ביצעה את העבודות באתר העבודה כנדרש, ובפרט לא ביצעה את העבודות באתר כנגד השיק נשוא דיוננו. עוד נטען כי המשיבה אינה אוחזת כשורה משום שהמשיבה ידעה כי השיק בוטל בטרם סוחר לידיה בשל שיחת טלפון בין נציג המבקשת לבין מי מטעם המשיבה. לפיכך עותרת המבקשת להורות על מתן רשות להתגונן. טענות המשיבה: ב"כ המשיבה טען כי המבקשת לא הצליחה להרים את הנטל המוטל עליה להראות ולו לכאורה כי קיים כשלון תמורה מלא ביחס לשיק נשוא דיוננו. על גבי השיק עצמו אין כל הגבלת סחירות, והוא תקין על פי מראהו ולכן גם הטענות האחרות דינן להיכשל. לפיכך, עותרת המשיבה לדחות את הבקשה. דיון: לטעמי הדין הוא עם המשיבה. אציין כי השהות שניתנה לב"כ המבקשת בתיק זה נבעה מכך, ועל מנת לאפשר לצדדים לפתור העניין בדרכי נועם, הדבר לא נסתייע. כאשר עותר מתנגד לביצוע שטר כנגד ביצוע של שטר, עליו להראות כי במסגרת היחסים בין הצדדים הקרובים יש בידיו טענה הראויה להתברר. בשלב זה של הדיון די בכך. אינני דנה בשלב זה לא במהימנות, ולא בשאלה כיצד תוכיח המבקשת את טענתה, שהינה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב, על פיה הצדדים הסכימו להגביל את הסחירות של השיק אך לא רשמו עליו דבר ממנו ניתן ללמוד על כוונה כזו. ביחס לטענה זו בשלב זה של הדיון ביהמ"ש אינו דן בשאלת ההוכחה. מתי הדברים נכונים? כאשר למבקש יש טענה כלפי הצד הקרוב לו, דהיינו הנפרע. בענייננו, המבקשת טוענת באופן כללי כי מכניקל אינה זכאית לתשלום סכום השיק? מדוע? דווקא מתוך המסמכים שצרפה המבקשת עולה כי מכניקל אכן ביצעה עבודות בעבור המבקשת, וטענת המבקשת הייתה כי קיימים ליקויים בעבודות אילו. מעבר לעובדה כי בתצהיר מנהל המבקשת לא פורט ולו ברמז מהם אותם ליקויים, הרי גם מהמסמכים שצורפו לבקשה לא ברור כיצד קשורים הליקויים המפורטים במכתב הקבלן הראשי באתר, למכניקל, מה מתוך הליקויים נוגעים לעבודתה של מכניקל, מה מתוך כל אלה 'קשורים בכלל לתשלום בגין השיק? המבקשת לא הצליחה להראות כי קיים כשלון תמורה מלא או חלקי בלתי קצוב או אפילו לא העלתה טענת קיזוז כלפי הצד הקרוב לה. להיפך, מתוך המסמכים שצורפו עולה כי היו קיימות טענות כלפי המבקשת ביחס לאי הגעת פועלים לאתר, או אי דיוק במיקום צינורות, וכיוצא באלה. כלומר, מתוך המסמכים עולה באופן ברור כי מכניקל ביצעה עבודות בעבור המבקשת. מה היה סכומם? כמה מתוך עבודות אילו בצעה מכניקל? אין כל פירוט ולו מינימאלי שממנו אוכל להגיע למסקנה הלכאורית כי מכניקל אינה זכאית לתשלום סכום השיק. לפיכך, משאין בידי המבקשת כל טענת הגנה הראויה להתברר כלפי הצד הקרוב לה, אין מקום למתן רשות להגן. שקלתי האפשרות להתנות מתן רשות להגן בהפקדה, אולם, בענייננו, הטענות הנטענות הנוגעות לסחירות השיק הינן טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, ולכן לא מצאתי לנכון להורות על הפקדת ערבות. דין הבקשה להידחות. המבקשת תשיא בהוצאות הדיון בסכום של 700 ₪ + מע"מ. המשיבה רשאית להמשיך בהליכי הוצל"פ בתיק מספר 20-11623-04-3. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר