התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

להלן החלטה בנושא התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב: החלטה בפניי התנגדות לבקשת ביצוע שטר חוב בסך של 50,490 ש"ח שהמבקש ערב לו (להלן - הבקשה). טענות המבקש המבקש שהוא מנהלה של חברת הכל משלו בע"מ (החייבת 1) הוחתם על השטר כערב. שטר החוב ניתן כביטחון בלבד להבטיח את התשלום עבור הסחורה שהמשיבה תספק לחברת הכל משלו בע"מ. במועד החתימה על שטר החוב, סכום שטר החוב הושאר פתוח. המבקש נתן הרשאה למשיבה למלא בסכום השטר אך ורק את סכום חובה של חברת הכל משלו בע"מ כלפי המשיבה עבור סחורה שחברת הכל משלו בע"מ תרכוש מהמשיבה ולא תשלם עליה. המבקש לא נתן למשיבה כל הרשאה למלא בשטר החוב סכום הכולל גם הוצאות גבייה ו/או הפרשי הצמדה וריבית. המבקש מודה כי סכום חובה של חברת הכל משלו כלפי המשיבה בגין סחורה אשר נרכשה ולא נפרעה היה בסך 43,904 ש"ח נכון ליום 31/10/06. המשיבה מילאה בניגוד לדין, וללא הרשאה סכום מופרז של 50,490 ש"ח. לפי מסמכי המשיבה, סכום השטר מורכב מהקרן בסך 43,904 ש"ח בתוספת 15% הוצאות גבייה. לטענת המבקש, הסכום האמור נרשם ללא הרשאה מאחר ולפי האמור בשטר החוב, רק אם שטר החוב לא ייפרע במועד, יתווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות גבייה. לטענת המבקש, לא נאמר בשטר החוב שניתן להוסיף את הוצאות הגבייה לסכום השטר. לפיכך, מאחר והמשיבה לא קיבלה כל הרשאה למלא בשטר את הוצאות הגבייה, אזי סכום השטר מולא בניגוד להרשאה והמשיבה אינה יכולה לגבות באמצעות השטר מאומה ולפיכך, יש לדחות את התביעה נגד המבקש. למבקש טענה נוספת, כי סכום חובה של חברת הכל משלו כלפי המשיבה נמוך מסך של 43,904 ש"ח מאחר ולרשת שאול זול הגיע זיכוי בסכום של 23,000 ש"ח מהמשיבה. לפי מכתבה של המשיבה מיום 28/7/06, אם חובה של חברת הכל משלו לא ישולם עד ליום 31/7/06, יקוזז סכום הזיכוי הנ"ל מסכום חובה של חברת הכל משלו בע"מ. לפי הכרטסת של המשיבה, הסכום לא קוזז ולכן, החוב בגין רכישת הסחורה נמוך יותר מהסך של 43,904 ש"ח. די בכך שהמשיבה לא קיבלה הרשאה למלא בשטר החוב את הסכום בסך של 50,490 ש"ח כדי לתת למבקש רשות להתגונן. טענות המשיבה המבקש מודה בקרן החוב בסך של 43,904 ש"ח ועל בית המשפט ליתן לכל הפחות פסק דין חלקי על סכום זה. פרשנות המבקש, כי הוספת הוצאות גבייה לשטר החוב מפקיעה את שטר החוב, היא פרשנות מלאכותית. טענת המבקש כי לא נתן הרשאה, היא טענה בעל פה כנגד הרשאה מפורשת בשטר החוב. המבקש לא הוכיח במאומה את טענתו הכופרת במתן הרשאה למשיבה, למלא את סכום שטר החוב הכולל הוצאות גבייה בשיעור 15%. המשיבה פעלה על פי הרשאה ומילאה את סכום שטר החוב, הכולל את קרן החוב בצירוף הוצאות הגבייה בשיעור של 15%. פרשנות המבקש נוגדת את אומד דעת הצדדים, שכן תנאי לקיום התחייבויות המבקש כלפי המשיבה, היה פירעון התחייבויות החברה שבשליטתו כלפי המשיבה. דיון לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ונוכח כך שבשלב זה די בהגנה בדוחק לצורך מתן רשות להתגונן, אני סבור שיש מקום למתן רשות להתגונן למבקש. השאלה העיקרית במחלוקת, האם כאשר המשיבה מילאה את סכום שטר החוב הכולל את קרן החוב בצירוף הוצאות הגביה בשיעור 15% מסכום קרן החוב, היא פעלה על פי ההרשאה או בחריגה מההרשאה. מעיון בנוסח שטר החוב אין אפשרות לדחות בשלב מקדמי זה, את פרשנות המבקש לנוסח שטר החוב. בשלב מקדמי זה, ובטרם נשמעו הראיות, אין מקום לקבל את טענת המשיבה כי פרשנות המבקש נוגדת את אומד דעת הצדדים. כדי לבחון את אומד דעת הצדדים ולקבוע את הפרשנות שיש לתת לנוסח שטר החוב, על בית המשפט לשמוע את עדויות שני הצדדים ולהתרשם מאומד דעתם במועד החתימה על שטר החוב. מאחר ואין מקום לדחות בשלב מקדמי זה את טענת המבקש, כי שטר החוב מולא בחריגה מהרשאה, אזי אין מקום לדחיית ההתנגדות ו/או למתן פסק דין חלקי בגובה סכום החוב שאינו במחלוקת. בהקשר זה, קובע סעיף 19 (ב) לפקודת השטרות כי חותם המסמך הלא שלם חייב כאשר המסמך הושלם בדיוק לפי ההרשאה שניתנה. לפיכך, ככל שיוכיח המבקש שהשטר לא הושלם בדיוק על פי הרשאתו, הוא יהיה פטור (ד"ר י. זוסמן, דיני שטרות, מהדורה שישית, עמ' 169). לאור כל האמור לעיל, ניתנת למבקש רשות להתגונן על מלוא סכום התביעה. התצהיר התומך בהתנגדות ישמש ככתב הגנה. התיק נקבע לקדם משפט ליום 3/6/07 שעה 15:00. הוצאות בקשה זו בסך של 1500 ש"ח ישולמו על פי תוצאות ההליך העיקרי. שטר חובערבים (ערבות)חובשטרביצוע שטר