מסירת צ'ק תחת לחץ

להלן החלטה בנושא מסירת צ'ק תחת לחץ: החלטה החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת כתב התנגדות לביצוע שיק מס' 5000917 ע"ס 8,321 ₪ מיום 20/3/04, אשר הוגש על ידי המבקש כנגד המשיבה. מר תומר פלטין, מבעלי השליטה במבקשת ומנהלה, הגיש תצהיר בתמיכה לבקשה ובו הצהיר כדלקמן: השיק ניתן לביטחון בלבד תחת לחץ ומתוך אילוץ. השיק נמסר בשם המבקשת לידי גובה מטעם המשיבה, אשר לא היה מוסמך להיכנס לדירת מגוריו בניגוד לרצונו, ולנקוט בכל הליך כנגד רכושו בדירתו כנגד חובות אשר המשיבה טוענת להם, בהתייחס לדוחות חניה שלו כביכול, שטרם שולמו. על פי ייעוץ משפטי שקיבל, המשיבה אינה מוסמכת לפעול על פי פקודת המסים (גביה) בנוגע לקנסות, ללא פתיחת הליך משפטי כנגדו, אלא מוסמכת לגבות ע"פ הפקודה מיסים בלבד כגון ארנונה. נוסף לכך דו"חות החניה הנזקפים לחובתו, כביכול, התיישנו, מאחר וההתראה בגינם לא נמסרה לידיו אלא עד ה- 19/1/04, אותו יום שהגיעו גובי מס לדירתו. באותו יום הגיע צוות מעקלים, ומאחר ולא היה אף אחד בבית השאירו פתק כי יבואו בשעות הערב בליווי המשטרה על מנת להוציא מיטלטלין מהבית. לאותו פתק צירפו טופס פירוט דו"חות חניה מיום 24/11/03, אשר מפרט את כל דוחות החניה שצבר, כביכול, בין השנים 1995-1997, טופס אשר מעולם לא נשלח אליו הביתה קודם לכן. בשיחה טלפונית עם גובה המס בשם אבי, נאמר לו כי במידה ולא ישלם סכום החוב בתוספת הוצאות העיקול ובסה"כ סך של 8,671 ₪, יבואו לדירתו ויוציאו את התכולה. בשעות הערב התייצב אבי על מנת לבצע את ההליך, הוא הודיע לו כי הוא מתנגד וכי ההליך מנוגד לחוק, ולאחר שהודיע לו כי בכל זאת ימשיך בהליך לפי הנחיותיו נאלץ למסור לו את השיק. הובהר לגובה המס בעת מסירת השיק כי הוא מוסר את השיק תחת אילוץ ובכפוף לכך שהליך בוצע שלא כדין, כאשר השיק מופקד כשיק ביטחון בלבד. כמו כן הוא ציין "ת.ל." על גבי השיק, - "תחת לחץ". לאור בירורים נוספים לרבות בעיריה, הורה על ביטול השיק לפני מועד פרעונו ובעקבות זאת נשלח אליו מכתב התראה מיום 19/4/04. בהמשך לכך ביקשה המשיבה לייחס למבקשת עבירה פלילית בגין העדר הכיסוי לשיק. המצהיר הנ"ל נחקר על תצהירו במסגרת חקירה נגדית ובמהלכה הוא העיד, בין השאר, כי לא היתה לו אופציה לרשום על גבי השיק כי הוא ניתן לביטחון בלבד וכי הכל נעשה תחת לחץ. במהלך החקירה הוצגו למצהיר אישורי מסירה והמצהיר העיד כי הוא לא קיבל את הדוחות הנ"ל קודם לכן. ב"כ המבקשת סיכם את טענותיו וטען כי די בכל אחת מארבע טענות ההגנה על מנת ליתן לו רשות להתגונן, השיק ניתן לביטחון בלבד, השיק נמסר תחת לחץ, אין לרשות כל סמכות לבצע פעולות על פי פקודת מיסים וגביה אלא אך ורק בנוגע למיסים, וטענת ההתיישנות הנ"ל. ב"כ המשיבה סיכם את טענותיו וטען כי המצהיר לא כפר בעבירות שביצע. עוד נטען כי סעיף 70 לפקודה קובע כי קנס שלא שולם במועד דינו כמס אשר לא שולם במועד. בנוסף לכך נטען כי מדובר בהודעות אשר נשלחו בדואר רשום למצהיר בגין עבירות בין השנים 95-97. לענין ההתיישנות נטען כי פעולת העיקול מחדשת את תקופת ההתיישנות, כאשר בחודש 12/98 נעשה ניסיון לבצע עיקול אולם העיקול לא בוצע כי סרבו לפתוח את הדלת. בנוסף לכך נטען כי מאחר והמבקש לא ניצל את ההזדמנות להגיע להסדר להפחתת הקנסות, עם הדרישה החוזרת לתשלום הקנסות, מהווה המשך ביצוע עונש כמשמעותו בסעיף 10 נוסח חדש. בהתייחס לשיק עצמו נטען כי השיק אינו מציין כי מדובר בשיק ביטחון, וכי לא דובר באלימות פיזית. לבסוף נטען כי יש לראות אדם אשר משלם קנס כמודה באשמה בפני בית המשפט, וכל זאת כאשר מתן שיק וביטולו לאחר מכן מהווה סיכול הליכי בית המשפט. דיון נסיבות מסירת השיק אשר תוארו בתצהירו של מנהל המבקשת אכן מספיקות על מנת לקבוע כי השיק נמסר תחת אילוץ ולחץ. גובה המס לא השאיר לידי מוסר השיק כל ברירה, שכן האלטרנטיבה היתה כניסת גובי מס ושוטרים לדירתו על מנת להוציא מיטלטלין מביתו באופן מיידי. אמנם לא צוין על גבי השיק כי מדובר בשיק ביטחון, אולם צויינו האותיות "ת.ל." - תחת לחץ הממחישות כי השיק לא נמסר מרצון ודבר זה יכול לתמוך, בשלב זה, בטענה כי השיק אכן נמסר על תנאי, שההליך אינו הליך תקין וחוקי. ב"כ המשיבה טען כי למעשה אין לקבל את טענת ההתיישנות אשר נטענה על ידי המבקשת מאחר ולאחר סיום המבצע, חודשו ההליכים. טענה זו טעונה הסבר מפורט יותר, כאשר יש מקום להוכיח עובדתית מועדים רלוונטיים לביסוס הטענה הנ"ל. לאור מכלול טענות המבקשת הנ"ל, הנני מוצא לנכון ליתן למבקשת רשות להתגונן, כאשר נושא ההוצאות יילקח בחשבון בתום הדיון בתובענה. על כן הנני נותן למבקשת רשות להתגונן, כאשר התצהיר אשר צורף בתמיכה לבקשה ישמש ככתב הגנה בתיק. הצדדים מתבקשים להגיש תצהירי עדות ראשית בו זמנית תוך 45 ימים החל מיום קבלת העתק מהחלטה זו. הנני קובע את התיק לקדם משפט ליום 11/4/04 לשעה 15:00. תחת לחץשיקים