צו תפיסת רכב בהוצאה לפועל | עו"ד רונן פרידמן

##סמכות תפיסת רכב - הוצאה לפועל:## סעיף 20ה(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 מציין "עיקול כלי רכב של החייב", מבלי לציין במפורש את תפיסתו, אך מנגד גם לא מצוין כי עסקינן בעיקול ברישום בלבד. לא קיימת בחוק הגדרת עיקול, אך להבדיל מעיקול זמני, עיקול על פי חוק ההוצאה לפועל, כולל גם את מימושו של הנכס המעוקל. ואכן, פרק ב' לחוק שכותרתו "עיקול מיטלטלין" כולל גם את תפיסת ומכירת הנכס המעוקל. זאת ועוד, כוונתו של המחוקק נלמדת גם מסעיף 20ו(1) לחוק המאפשר לרשם ההוצאה לפועל להאריך את תקופת המסלול המקוצר אם קיימים נכסים מעוקלים של החייב, "אם מצא שיהיה ניתן לממש נכסים אלה". גם תכליתו של תיקון מס' 29 לחוק בהתקנת המסלול המקוצר מחייבת פרשנות זו, שכן מטרתו מימוש יעיל ומהיר (ראו: בג"צ 6804/12 ‏ לשכת עורכי הדין בישראל נ' שר המשפטים [ניתן ביום 25.6.2013]). מובן הוא כי פרשנות שמשמעותה היא כי לא ניתן יהא לממש את העיקול במסגרת ההליך המקוצר, מעקרת מתוכן את מטרתו. מהליכי הצעת החוק ניתן לראות שכוונת המחוקק היתה כי ניתן יהא גם לתפוס רכב ולא רק לעקלו ברישום (ראו את דברי ההסבר להצעת החוק: ה"ח 260 מיום 30.10.06, בעמ' 97, וראו את הדיון בועדת חוקה חוק ומשפט מיום 8.7.08 בעמ' 37 ו- 52). סעיף 20ה(א) לחוק ההוצאה לפועל מורה כדלהלן: "בחר הזוכה בביצוע חיוב במסלול מקוצר כאמור בסעיף 20ד, זכאי הוא כי יינקטו אך ורק ההליכים המפורטים להלן: (1) עיקול כספים של החייב וזכויות החייב לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישי; (2) עיקול כלי רכב של החייב". ##להלן החלטה בנושא צו תפיסת רכב - הוצל"פ:## החלטה הבקשה למתן סעד זמני המונחת לפניי כולל בחובה פרט של מתן צו תפיסה, איסור עריכת דיספוזציה מכל סוג ורישום עיקול לרכב מסוג טויוטה לנדקרוזר מ.ר 5878816 שנת ייצור 2004 (להלן: "הטויוטה") הרשום על שם חברת בינלאומי ליסינג בע"מ (להלן: "בינלאומי ליסינג"). הבקשה מציינת כי הרכב נתפס ונרשם עליו עיקול בצו ארעי שניתן ביום 2.5.07 (להלן: "הצו הארעי". משבאתי אתמול לקיים דיון בבקשה במעמד בעלי הדין הטוענים לזכויות קניין בטויוטה ומתנגדים לבקשה, ביקשה עו"ד מאירוביץ, באת כוחה של יוכבד סאסי, הטוענת לזכות בטויוטה, שהדיון יידחה. הטעם שנמסר הוא שבינתיים יזמה בינלאומי ליסינג הליך בלשכת ההוצאה לפועל של בית משפט השלום חיפה-הקריות ובו ביקשה מינוי כונסת נכסים לטויוטה ומימוש משכון רכב. ביום 6.6.07 ניתנה החלטת יו"ר ההוצאה לפועל ובה מונתה עו"ד עדינה וייל לכונסת נכסים והיא הוסמכה לפעול לתפוס את הטויוטה ולפעול למימוש המשכון (ע"י מכירת הטויוטה). גב' סאסי חולקת על ההליך ומבקשת להתנגד לו. באת כוחה סבורה שאין מקום לדון בבקשה שלפניי קודם שתתקבל החלטה סופית בהתנגדותה של גב' סאסי להליכי מימוש המשכון. עו"ד מאירוביץ הסבירה שששולחתה רכשה את הטויוטה מכספי זכייה בפיס וכי היא עומדת כראוי בהסכם התשלומים שנכרת בינה לבין בינלאומי ליסינג. על כן ללא הייתה עילה להפסקת ההסכם ולמימוש המשכון זולת הוראה מסוימת בהסכם הליסינג המאפשרת לבינלאומי ליסינג לבטל את החוזה ולממש את משכון הרכב בנסיבות של הוצאת צו עיקול או צו תפיסה על הרכב. הצו הארעי פתח פתח לבחרת הליסינג ליזום את ההליך בהוצאה לפועל. ביטול הצו צריך להוליך לביטול ההליך בהוצאה לפועל. בהנחה שהפרופוזיציה שעו"ד מאירוביץ הציגה נכונה קשה להין את טעמה של דחיית הדיון לפניי. כל עוד לא יתקיים הדיון ולא יבוטל הצו הארעי לא תוכל גב' סאסי להסיג אחור את הליכי ההוצל"פ. דחיית הדיון בבקשה דנן עד לקבלת החלטה בהליכי ההוצל"פ איננה יכולה להועיל לקבלת החלטה המבטלת את מימוש המשכון. על כן היה עליי לסרב לבקשת הדחיייה. באת כוח המדינה, עו"ד קורנהויזר, הודיעה כי היא אינה חולקת, הלכה למעשה על זכויות בינלאומי ליסינג בטויוטה ולכן אינה מתנגדת לקיום ההליך בהוצל"פ. אלא שהיא מבקשת שסך של 80,000 ש"ח מן התמורה שתתקבל ממכירת הטויוטה יועברו מידי כונסת הנכסים לקופת בית המשפט ובית המשפט יתבקש לקבוע מה ייעשה בכסף זה. הסכום הנזכר הוא הסכום המצרפי שכבר שולם על חשבון רכישת הטויוטה והמדינה תבקש לחלט אותו בהתאם להוראות הדין. עו"ד גב, באת כוח בינלאומי ליסינג, הסכימה לבקשת המדינה אך ציינה שתדרוש השתתפות המדינה בהוצאות ההליך בהוצל"פ. בנסיבות המתוארות אני מורה כדלקמן: א. הטויוטה תועבר מן התפיסה ביד המדינה לתפיסה בידי עו"ד וייל כונסת הנכסים. זה אם יתקבל מן הכונסת מכתב התחייבות להעביר סך 80,000 ש"ח מתמורת מכירת הטויוטה לקופת בית המשפט המחוזי בתל אביב (לתיק ב"ש דנן) או שתתקבל החלטה של יו"ר ההוצל"פ בבית משפט הקריות המנחה את הכונסת לבצע את ההעברת הסכום האמורה. העברת הטויוטה כאמור לעיל תתבצע מייד לאחר קבלת מכתב ההתחייבות או החלטה כאמור. ב. עם העברת הטויוטה לתפיסה בידי כונסת הנכסים ניתן, תוסר המגבלה שהטיל בית משפט זה בצו הארעי על מכירת הטויוטה. ניתן יהיה למכור את הטויוטה במסגרת מימוש המשכון בלבד ובהתאם לאישור המימוש בידי יו"ר ההוצאה לפועל. פרט להליכי ההוצל"פ הנזכרים לא יהיה ניתן לבצע בטויוטה כל דיספוזיציה שהיא. ג. אם המשכון ימומש יועבר סך של 80,000 ₪ מן התמורה מידי הכונסת (המממשת של המשכון) לקופת בית המשפט המחוזי ת"א (תיק ב"ש 1623/07). במסגרת ההחלטות בב"ש דנן תתקבל גם החלטה על גורל הסכום הזה. ד. אם מטעם כלשהו תבוטל ההחלטה בדבר מימוש המשכון תחזיר הכונסת את הטויוטה לתפיסה בידי המבקשת (מדינת ישראל) והצו הארעי ישוב ויחול על הטויוטה. רכבתפיסת רכבצוויםהוצאה לפועל