תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר: החלטה זוהי בקשת רשות לערער כנגד החלטת בית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופט חגי ברנר) מיום 21.3.05 בש"א 21769/04, לפיה הגביל את תיקון ההתנגדות לביצוע שטר לסכום, שביחס אליו נתנה רשות להגן בטענת כשלון תמורה. העובדות הצריכות לענייננו הן כדלקמן: המבקש התקשר עם קבלן שיפוצים בשם אבינועם סויסה (להלן: "הקבלן") בהסכם לביצוע עבודות שיפוץ בביתו. במסגרתה של ההתקשרות הנ"ל משך המבקש שיק ע"ס 56,640 ₪ לפקודת א.ס. עבודות גמר. לימים, נתגלעו מחלוקות בין הקבלן למבקש אשר טען כי הקבלן עזב את העבודה מבלי שהשלים את המטלות שקיבל עליו. לנוכח טענה זו, ניתנה ע"י המבקש הוראת ביטול, והשיק אשר סוחר בינתיים למשיב חולל באי פרעון. בהתנגדות לבקשה לביצוע שטר טען המבקש שתי טענות. האחת הוגדרה ככשלון תמורה, והשניה שהשיק אינו עביר על שום הכיתוב "למוטב בלבד" המופיע על גביו. על פי האמור בבקשה, עושה השיק לא מחק את ההגבלה, וכוונת הצדדים היתה שהשיק יופקד בחשבונו של הקבלן שלא יסחרנו לאחרים. לפיכך, נטען כי מחיקת המלים "למוטב בלבד" נעשתה בניגוד להרשאה על ידי מאן דהוא לאחר שהשיק נמסר לקבלן. בהחלטתו מיום 12.2.04 איבחן כב' השופט ברנר בין חלקו של השיק המהווה תמורה לעבודת הבניה אשר לגביו נדחתה טענת כשלון התמורה מכיוון שמדובר בכשלון תמורה חלקי בלתי קצוב לבין סכום של 8,640 ₪ אשר לגירסת המבקש הוסף בשלב מאוחר יותר לבקשת הקבלן אשר טען כי יש להוסיף לסכום הבסיסי של 48,000 ₪ מע"מ. ביחס לסכום שהוסף כמתואר לעיל ואשר לגביו נטען כי הוסף בהסתמך על טענה שאינה אמת, ניתנה רשות להגן. באשר לטענת ההגנה השניה לפיה השיק היה בלתי עביר, ניתנה רשות להגן ביחס לכל סכום השיק. על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות לערער. בתאריך 13.2.05, כשנה לאחר שניתנה ההחלטה הראשונה, הגיש המבקש בקשה לתיקון ההתנגדות על ידי הוספת טענה לפיה, עקב שוני בין שם הנפרע על פני השיק לבין ההיסב על גבי השיק, השיק אינו תקין על פניו ולא תתכן בו אחיזה כשורה. מאחר שמבדיקה של השיק עולה כי שם הנפרע על פני השיק הוא א.ס. עבודות גמר ואילו על גבי השיק הוטבעה חותמת "א.ס. עבודות גמר ושיפוצים", נעתר בית המשפט לבקשה בקובעו כי יש להתיר את התיקון - "משום שהדבר משול לתיקון כתב טענות לצורך ברור השאלות השנויות במחלוקת. יחד עם זאת לא ניתנה רשות להגן בטענת כשלון תמורה אלא לגבי סכום של 8,640 ₪ בלבד, ולפיכך התיקון המבוקש יהיה רלבנטי אך ורק לגבי סכום זה...". החלטה זו הינה נשוא הבקשה שבפני. המבקש מלין על כך שהגנתו בטענה הנוספת הוגבלה לסכום של 8,640 ₪ בלבד מאחר שלהשקפתו הפגם של "אי תקינות על פניו" המונע אחיזה כשורה אינו מוגבל לסכום זה בלבד, אלא מתייחס לכל הסכום הנקוב בשיק. המבקש תומך יתדותיו בהלכה שנפסקה ברע"א 6250/98 Nordland Papier AG נ' מפעלי ייצור והוצאה לאור (ירושלים) מ.ס.ל. בע"מ ואח', פ"ד נג(2) 274. שם נקבע כי דיני הקיזוז שבדין הכללי חלים גם בקיזוז חיוב שטרי בין צדדים קרובים. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, החלטתי כי דין הבקשה להדחות. ההלכה היא כי כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב, אינו מהווה טענת הגנה נגד שטר אפילו בין צדדים קרובים (שלום לרנר, דיני שטרות תשנ"ט-1999, עמ' 334). באשר לנסב שאינו אוחז כשורה, טענות ההגנה החוזיות העומדות לנתבע כלפי הנפרע יעמדו גם כנגדו. כך למשל, טענת כשלון תמורה מלא תהא טענת הגנה טובה לא רק כלפי צד קרוב, אלא גם כלפי צד רחוק שאינו אוחז כשורה (שם, עמ' 354-355). מכאן, שלא ניתן לטעון כלפי צד רחוק שאינו אוחז כשורה, טענה שמשמעותה כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב. בענייננו, קבע כב' השופט ברנר בהחלטתו מיום 12.2.04, כי טענת כשלון התמורה דינה להדחות ביחס לסכום של 48,000 ₪ בהיותה טענת כשלום תמורה חלקי בלתי קצוב. על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות לערער, ולא ניתן להתיר הגשת בקשת רשות ערעור בחלוף למעלה משנה תחת האיצטלה של תיקון התנגדות שעילתה שונה. יתרה מכך, בבר"ע 6250/88 הנ"ל מדגיש כב' הנשיא ברק בעמ' 285 כי אין להרחיב את ההלכה שנפסקה לעניין זכות הקיזוז בין צדדים קרובים מעבר לגבולותיה וגם כיום אין להכיר בהגנה של כשלון תמורה חלקי, אלא אם כן התמורה נכשלה בסכום קצוב. "איני בא להרהר אחר הלכה זו, היא מושרשת בדיני השטרות שלנו. כל שמבקש אני הוא שלא להרחיב את הגיונה לעבר דיני הקיזוז". ומוסיף כב' הנשיא (בעמ' 286) : "אין דבר בפסק דיני זה, העוסק ביחסים שבין צדדים קרובים, שיש בו כדי להכריע בפתרון בעיות הקיזוז בין צדדים רחוקים. בעיה זו עומדת על רגליה היא, ונבחן אותה כאשר תועלה". בענייננו, הצדדים אינם צדדים קרובים ולפיכך אין בהלכה שנפסקה ברע"א 6250/98 הנ"ל כדי להרחיב את מסגרת ההגנות שרשאי המבקש להעלות. יתרה מכך, טענת קיזוז כלל לא נטענה על ידו בבקשתו הראשונה וגם לא בבקשת התיקון. כל שביקש הוא הוספת טענת הגנה שעניינה טיב אחיזתו של המשיב. מן המקובץ עולה, כי משנדחתה טענת כשלון התמורה בנסיבות המתוארות בהחלטה הראשונה, לא ניתן להכניסה בדלת האחורית במסגרת בקשה לתיקון ההתנגדות העוסקת בנושא שונה. אשר על כן, החלטתי לדחות את הבקשה. המבקש ישלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר