תיקון שם הזוכה בכתב התביעה

להלן החלטה בנושא תיקון שם הזוכה בכתב התביעה: החלטה החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת בקשת הזוכה לתקן את כתב התביעה וזאת בעקבות כתב התנגדות לביצוע שטר חוב ע"ס 200,000 ₪ מיום 7/9/4 אשר הוגש על ידי המשיב, החייב מס' 4 בתיק ההוצל"פ כנגד הזוכה. המשיב הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות ובו נטען, בין השאר, כדלקמן: הזוכה בתיק אינו הנפרע ו/או הנמשך על פי השטר והשטר הינו בלתי סחיר שכן צוין על פניו "לא סחיר". השטר נמשך אך ורק לדוד בבקוני ולא לפקודת הזוכה. הבקשה לביצוע השטר הוגשה תוך הפרת הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות , התשנ"ג - 1993, שכן לא צורף הסכם הלוואה לבקשה הנ"ל ובו פרטים חיוניים בנוגע לעיסקה. בשטר התייחסות מפורשת לעסקת היסוד - "להבטחת החזר הלוואה מיום 7/9/03 לפירעון בשיק 11/025/63325" והזוכה הסתירה את מערכת היחסים שבין בבקובי שהינו מנהלה ובעל השליטה לבין הלווה ועושה השטר עו"ד רונאל הלר. המשיב חתם כערב במסגרת הלוואה לטובת עו"ד הלר אשר היה זקוק למימון הוצאות גביה לרבות אגרות הוצל"פ בגין תיקים רבים ובבקובי ועו"ד הלר הציגו בפניו מצג שווא כביכול מדובר בהלוואה בודדת וכי מדובר בהטעיה ובתרמית מצדם. בוצעו תשלומים על חשבון ההלוואה ולא פנו אל המשיב בעת שכביכול לא עמדו בתשלומים כאשר ניתן היה לממש רכושו של החייב עו"ד רונאל הלר. המשיב חזר על כך שהמלווה לא גילה לו שהוא ערב יחיד כאשר סבר לכל היותר שישא רק בחלקו היחסי בגין החוב שנותר, אם לא יקבלו טענותיו של המשיב לדחיית התביעה על הסף. מדובר בקנוניה וככל הנראה לא ניתנה כל הלוואה לחייב עו"ד הלר ועל הזוכה להוכיח את תביעתה. המבקשת הגישה בקשה לתיקון כתב התביעה לאחר הגשת כתב ההתנגדות לביצוע השטר, כך שהזוכה יוחלף ובמקום המבקשת יהיה מר דוד בבקוני. במסגרת הבקשה נטען כי מדובר בתיקון טכני בלבד וכי אין בכך כדי לפגוע במשיב אשר אף לא ייאלץ לתקן את כתב ההתנגדות שהוגש על ידו. המבקש הגיש תגובה לבקשה ובה ביקש לדחות את הבקשה. לחילופין נטען כי באם בית המשפט יתיר את התיקון, יש ליתן למבקש רשות להתגונן ולהתיר למשיב להגיש כתב הגנה מתוקן בעקבות תיקון התביעה וכן לחייב את המבקשת בהוצאות. לגופו של עניין נטען כי באם נפלה טעות היה על עו"ד שריזלי להגיש תצהיר כי רק הוא יודע על כך. ב"כ המבקשת הגיש תגובה לתשובת המשיב ובה נטען כי היה על המשיב לצרף תצהיר לתגובתו. עוד נטען כי הבקשה הוגשה עוד בטרם קיום דיון בבקשה למתן רשות להתגונן. נקבע דיון בבקשת התיקון הנ"ל ומר דוד בבקוני נחקר במסגרת חקירה נגדית על תצהירו. ב"כ המשיב טען בתחילת הדיון כי אין להתיר את התיקון, מדובר בעניין מהותי וכי אין גם לעשות כן ללא התייצבותו של "הזוכה החדש" ב"כ המשיב טען כי יש למחוק את התביעה ולהגישה מחדש תוך חיוב המבקשת בהוצאות. מר דוד בבקוני נחקר במסגרת חקירה נגדית על תצהירו כאשר נשאל שאלה אחת בלבד. ב"כ המשיב טען כי בנסיבות העניין לא היה כל מקום לצרף תצהיר בתגובה לבקשת התיקון. לגופו של עניין נטען כי מי שלא היה רשאי לסחר שטר סיחר אותו ועל כן מדובר בטענה מהותית ולא טכנית בלבד. ב"כ המבקשת טען כי בעת שניתן לתקן כתבי טענות אין מקום להורות על דחייה או מחיקת תובענה ובמקביל להגיש תביעה חדשה אשר תסרבל את ההליכים בתיק. לבסוף ב"כ המשיב טען כי החברה הגישה את השטר לאחר שכביכול הייתה הסבה והמצהיר בבקשת התיק לא טרח לפרט פרטים אודות ההסבה הנ"ל וב"כ המבקשת השיב כי ב"כ המבקש התעקש לחקור את מר בבקוני בחקירה נגדית אולם לא שאל שאלה כלשהי בקשר להסבה. הועלו טענות בדבר פגם בהסבת השטר כאשר קיימת חתימת הסבה על גבי השטר אשר הוגש לביצוע בתיק ההוצל"פ. אין גם בתצהיר אשר הוגש בתמיכה לבקשת התיקון התייחסות לעסקת היסוד ופרטים נוספים על מנת לבסס את הטענה כי נפלה טעות והמבקשת צוינה בתור זוכה במקום מר דוד בבקוני. יחד עם זאת בפני בית המשפט בקשה לתיקון הבקשה לביצוע השטר בטרם דיון בבקשה למתן רשות להתגונן. אינני מקבל את טענת המבקשת לפיה אין צורך בתיקון כתב ההתנגדות לביצוע השטר וכי מדובר בתיקון טכני בלבד. בנסיבות העניין הנני מתיר למבקש לתקן את כתב התביעה כנגד תשלום שכר טרחת עו"ד בסך של 4,000 ₪ + מע"מ אשר משקפים שכר טרחת עו"ד ריאלי להגשת כתב התנגדות לביצוע שטר, הגשת תגובה לבקשת התיקון והתייצבות לדיון בבקשה, כאשר יש לשלם את הסכום הנ"ל תוך 30 יום מיום קבלת העתק מהחלטה זו. בכפוף לביצוע התשלום הנ"ל והצגת אישור על כך לתיק, יהיה על ב"כ המבקשת להגיש את הבקשה המתוקנת תוך 45 ימים מהיום. המשיב יהיה רשאי להגיש כתב התנגדות לביצוע השטר תוך 30 יום מיום קבלת העתק מהבקשה המתוקנת לביצוע השטר. בכפוף לביצוע התשלום במועד, יתנהל דיון בכתב ההתנגדות המתוקן בעקבת הבקשה המתוקנת לביצוע השטר ביום 8/2/07 בשעה 15:00. בהעדר ביצוע התשלום במועד, תינתן למשיב רשות להתגונן תוך חיוב המבקשת בהוצאות וזאת בעקבות בקשת המשיב בהתאמה או במסגרת החלטה אחרת. כתב תביעהמסמכים