פירוק שיתוף בין אחים - ירושה

מה הדין בנושא פירוק שיתוף בדירה שהתקבלה בירושה ? להלן פסק דין בנושא פירוק שיתוף בין יורשים (אחים) / פירוק שיתוף צוואה: פסק דין 1. ביום 4.10.99 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבע בגין פירוק שיתוף זכויות בדירה ותשלום דמי שכירות ראויים. 2. ביום 27.10.99 הגיש הנתבע כתב הגנה. 3. ביום 21.1.00 הגיש הנתבע בקשה לשחרר את ב"כ מייצוגו. 4. ביום 22.4.01 ביקש הנתבע לשחרר את ב"כ מייצוגו. 5. ביום 30.4.01 הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת. לא הוגש כל תצהיר מהנתבע, לטענתו אינו יודע את החוק, ואינו יכול לכתוב עקב בעיה רפואית בידו. העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת: 6. התובעת והנתבע הינם אחים. אמם נפטרה ביום 14.6.98 והשאירה צוואה תקפה בה היא חילקה את הדירה המצויה ברח' ז'בוטינסקי 26/15 בעכו הידועה גם כגוש 18001 חלקה 131/15 בחלקים שווים בין שני ילדיה. 7. בסעיף 4 לצוואה נכתב במפורש כי הדירה נשוא הדיון תימכר רק לאחר שנה מיום פטירתה של האם. 8. בבעלות הנתבע דירה ברחוב ראובן 8 בקריית ביאליק. טענות הצדדים: 9. טענות התובעת: א. אין לנתבע זכות כלפי נכס ספציפי טרם חלוקת העיזבון. ב. הנתבע מתגורר בדירה שלא כדין וכן מסרב לשלם דמי שכירות או דמי שימוש ראויים. ג. הנתבע מתעשר שלא כדין, על חשבון התובעת. ד. התובעת תובעת את פירוק השיתוף וחלוקת כספי התמורה, כמו-כן תשלום דמי שכירות או שימוש ראויים מיום פטירת האם. ה. התובעת מבקשת פינוי או סילוק ידו של הנתבע מהדירה. 10. טענות הנתבע: א. התגורר 20 שנה ברציפות עם אימו, הן בדירה הנוכחית והן בדירות אחרות, עובדה זו מקנה לו מעמד של דייר מוגן על-פי חוק הגנת הדייר. ב. קיום סע' 4 לצוואה יגרע מזכויות אשר צבר במהלך חייו. ג. הדירה השייכת לו ברחוב מנחם אינה מתאימה למגורים, ולכן הוא נחשב חסר דיור. ד. אינו חייב בתשלום דמי שכירות מכיוון שהתגורר בדירה "כדת וכדין", ויפנה את הדירה רק כאשר התובעת תמצא לו דיור חלופי. דיון: 11. עולות לדיון 3 סוגיות: האם חוק הגנת הדייר חל על הנתבע. האם חל חוק הירושה. האם צד אחד יכול לדרוש פירוק שיתוף בנכס או בזכויות. 12. הסוגיה הראשונה- חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התל"כ- 1972: "20. דייר של דירה שנפטר (א) דייר של דירה שנפטר, יהיה בן-זוגו לדייר, ובלבד שהשניים היו בני-זוג לפחות ששה חדשים סמוך לפטירת הדייר והיו מתגוררים יחד תקופה זו. (ב) באין בן-זוג כאמור בסעיף קטן (א) - יהיו ילדי הדייר לדיירים, ובאין ילדים - קרוביו האחרים, כל אלה בתנאי שהיו מתגוררים בדירה יחד אתו לפחות ששה חדשים סמוך לפטירתו, ולא היתה להם בזמן פטירתו דירה אחרת למגוריהם". (הדגשה שלי: א.ג.). 12. א. בעניינו אכן הנתבע התגורר יחד עם המנוחה לפני שהיא נפטרה, לגרסתו כ- 20 שנה, אולם אין חולקין כי לנתבע ישנה דירה אחרת. טענתו כי הדירה אינה ראויה למגורים בעקבות היותה סגורה משך שנים והצורך בשיפוצה, אינה משנה את העובדה כי יש לו דירה אחרת העשויה לשמשו למגורים. כאמור בע"א 712/76 צ'רני נ' מורד ואח', פ"ד לא(2) 99, 105-106 "הקושיה היא אם יש דירה אחרת ותו לאו, היינו האם יש לבן-המשפחה חלופה למגורים, בין מועדפת או לאו. אם יש לו קורת גג חילופית - להבדיל ממקום ארעי - אינו יכול להיכנס בנעלי הדייר המנוח..... חוקי הגנת הדייר באו לסייע בידי חסרי מקום מגורים ולא בידי אלה הרשאים לבחור בין חלופות מגורים ומבכרים הדירה האחת שלרשותם על רעותה". להבדיל מהסיטואציה שעלתה ברע"א 2225/91 אחי נאמנות בע"מ נ' אברהם בן חמו, פ"ד מה(4) 14: "הבעלות במבנה איננה הופכת אותו לזמין למגורים, ואם מקום פלוני שבבעלות המשיב הפך כדין למקום המשמש לעסק, אין אפשרות להתגורר בו, היינו אין חלופה למגורים, שהיא נוספת על הדירה אשר בה המשיב מבקש להוסיף ולהתגורר כדייר מוגן". 12. ב. חשוב להדגיש כי במקרה דנן בעל הבית הוא היריב של הנתבע, לא התובעת. מכיוון שבעל הדירה אינו צד לדיון אין ממש בטענת דייר מוגן. לאור המובא לעיל אין לראות את הנתבע כדייר מוגן בנכס, ולאור קביעה זו עולה כי הנתבע לא צבר זכויות בנכס משך שנות מגוריו בו. 13. הסוגייה השנייה - תוקף הצוואה: 13.א. צו קיום הצוואה אשר ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה בחיפה ובצפון ביום 19.10.98 מאשר כי הצוואה היא בת תוקף. אין מקום לחלוק על-כך, כיוון לא הוגשה התנגדות לבקשה ולא בקשה לביטול צו קיום צוואה. 13. ב. לאור הצוואה יש לבחון את סעיף 115 לחוק הירושה, התשכ"ה - 1965 "115. דירת המגורים (א) דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, ובאין הסכם ביניהם - על-ידי בית-המשפט. (ב) בית-המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת היורשים האמורים: (1) שיוסיפו לגור בדירה רק אלה שאין להם דירה אחרת למגורים; (2) שהנשארים בדירה יוסיפו לגור רק בחלק מן הדירה, ובלבד שחלק זה יכלול את המטבח וחדרי-השירות, אם ישנם. 13. ג. הסעיף הנ"ל חל בענייננו ולאורו לכאורה על הנתבע לשלם לתובעת דמי שכירות עבור חלקה בדירה, או שיערך הסכם בין הצדדים. מכיוון שאין התובעת מעונינת בהשכרת הדירה לנתבע ומבקשת פירוק שיתוף, יש לבחון את הסוגיה לגופה. 14. הסוגיה השלישית - פירוק שיתוף: 14.א. סעיף 37 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, קובע את: "הזכות לתבוע פירוק השיתוף": (א) כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף. (ב) היתה בהסכם-שיתוף תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלוש שנים, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין. 14. ב. החוק מציין בשפה אשר אינה משתמעת לשני פנים כי כל אחד מן השותפים רשאי לפרק את השותפות בינם בכל עת. אין כאן כלל מקום לשיקול דעת בית המשפט. בעניינו רשאית התובעת לדרוש את הפירוק באופן חד צדדי. אמנם בהסכם השיתוף הייתה תניה המגבילה את הזכות לדרוש פירוק אולם התקופה הייתה לשנה (ולכן עדיין אין לבית המשפט שיקול-דעת בנסיבות העניין). יתרה מכך תקופת ההגבלה עברה ונסתיימה. פירוק השיתוף מתבצע בדרך של חלוקה בעין ואם לא ניתן לחלק, אז בדרך של מכירה. 14. ג. במקרה הנדון מכיוון שמדובר בדירה אין יכולת לחלקה בין שני הצדדים אלא יש צורך למכרה ולחלק את התמורה. לא זו אף זו כי זהו רצונה של המנוחה כפי שכתבה ופירטה בסעיף 4 לצוואתה: "... הנני מצווה כי הדירה המצווה בזאת תימכר רק בתום שנה מיום פטירתי". 15. החלטה: דין התביעה להתקבל. אני מורה על פירוק השיתוף בדירה בדרך של מכירה. הנני מורה לעו"ד סגל למכור את הדירה בהקדם האפשרי, בתפקידו ככונס הנכסים בתיק. עדיפות לרכישה תינתן לאחד הצדדים, באם איש מן הצדדים אינו מעוניין לרכוש את מחצית הדירה של הצד השני יש למכור את הדירה לצד ג' בהקדם האפשרי. על הנתבע לפנות את הדירה מיד עם מכירת הדירה, כפי שיקבע בהסכם המכר, אם הוא לא יהיה הקונה. הנני מורה לנתבע לשלם לתובעת דמי שכירות עבור התקופה שבין נובמבר 1998 - יוני 2001, 150 דולר ארה"ב לחודש, לאור דברי ב"כ התובע בפרוטוקול בית המשפט מיום 11.1.01, המסתכם לסך של 4,500 דולר ארה"ב + ריבית והצמדה מיום 1.11.98. הנתבע ישלם לתובעת סכום של 200 דולר ארה"ב מדי חודש מיום 1.7.01 מדי ראשון לחודש עבור השכירות, עד מועד פינוי הדירה על ידו. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ש"ח בצירוף מע"מ.פירוק שיתוףירושה