פסק דין על דרך הפשרה בתביעת מזונות

להלן פסק דין בנושא פסק דין על דרך הפשרה בתביעת מזונות: פסק דין תביעה למזונות שתי קטינות בגילאי 5 ו-6 כנגד האב. האם אינה תובעת מזונות לאור השתכרותה. האב הינו חסר דת והאם הינה יהודיה (ראו עמ' 5 שורה 6). חיוב המזונות נשלט עפ"י חוק המזונות האזרחי. ההורים נשואים זל"ז אולם חיים בנפרד. הצדדים הסכימו שבית המשפט יתן פסק דין על דרך הפשרה. הנתונים שהובאו בפני בית המשפט : (א) האם השתכרה נטו בינואר 99 - 4,093 ש"ח, בפב' 99 - 4,495 ש"ח ובמרץ 99 - 4,240 ש"ח. (ב) האב השתכר נטו ביוני 99 - 3,200 ש"ח, ביולי 99 - 4,000 ש"ח. (ג) החזר המשכנתא החודשית 2,500 ש"ח, ובמישור ההוני חל הוא על שני בני הזוג בחלקים שווים. גם במישור של דיני המזונות ניתן לחייב בחלק משיעור המשכנתא, באשר רעיונית תשלום זה מאפשר סיפוק רכיב מדור לקטינים במקום תחליף של דירה שכורה, שבמסגרתו היה מחוייב האב בחלק מעלות שכר - הדירה הנופל על חלקן של הקטינות. קל וחומר, שניתן לקבוע חיוב בגין רכיב זה במסגרת מתן פסק על דרך פשרה. (ד) האם מחזירה הלוואה בסך 1,000 ש"ח לחוש למעביד בגין שיפוצים ונותרו כ- 9 תשלומים לסיום ההלוואה. (ה) הנתבע חי בנפרד עקב צו הרחקה ומטבע הדברים יש לו הוצאות מחיה גדולות מאשר בתקופה בה התגורר בדירה המשותפת. (ו) הנתבע החזיר חוב לבנק בסך 600 ש"ח, וחוב לאדם פרטי בסך 4,000 ש"ח. יתרת חוב זו למלווה עומדת על סך 2,000 ש"ח. 5. מפתח המזונות עפ"י החוק האזרחי הוא עפ"י הכנסות ההורים. אין חלה חבות מוגברת על האב, כפי שמורה המשפט העברי. 6. על דרך הפשרה ניתן פסק דין כדלקמן: (א) הנני מחייב את הנתבע לשלם למזונות התובעת 2-3, לידי האם, החל מיום הגשת התביעה (13.5.99), מדי חודש בחודשו, 1,600 ש"ח לחודש צמוד למדד יוקר המחיה של חודש אוגוסט 99 ויעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלומים למפרע. הסכום נקבע בערכים של יום מתן הפסק. (ב) קיצבת הילדים תיווסף לסכום המזונות ותשולם לידי האם. (ג) בנוסף ישלם האב לידי האם מיום הגשת התביעה, מדי חודש בחודשו, מחצית החזר המשכנתא החודשית. תשלום זה יאפשר סיפוק מדור לקטינות. (ד) סכום שלא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק. (ה) הפרשי מזונות העבר מיום הגשת התביעה (13.5.99) ועד 12.10.99 ישולמו ב- 15 תשלומים חודשיים החל מ- 13.10.99 ואילך. הפרשי הצמדה וריבית יווספו להפרשי העבר מהמועד שנקבע לתשלומם בסעיף קטן זה. (ו) לאור ההסכמה ליתן פסק דין על דרך הפשרה אין צו להוצאות. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')מזונות