עיכוב גביית קנס מע''מ

להלן החלטה בנושא עיכוב גביית קנס מע"מ: החלטה בפני בקשת המבקש לעכב את הליכי גביית הקנס אשר הוטל עליו על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, בגין פסילת ספריו לשנים 2001-2003 וזאת עד למתן החלטה בערעור. ספריו של המבקש נפסלו על ידי המשיב במסגרת שומה שהוצאה לו. בגין השומות שהוצאו הוגשה על ידי המבקש השגה, שטרם נדונה על ידי המשיב. לטענת המבקש, כל עוד קיימת מחלוקת בין החברה לבין המשיב לעניין עצם פסילת הספרים, מחלוקת האמורה להתברר בערעור בפני בית המשפט, הרי שכפי שלא ניתן לגבות מס השנוי במחלוקת בערעור כך גם לא ניתן להטיל ו/או לגבות קנסות מכל סוג בגין פסילת ספרים השנויה במחלוקת. עוד טוען המבקש כי גישת המחוקק היא הגנה אוטומטית על קניינו של הנישום כנגד פעולות גביה וזאת ללא כל קשר לסיכויי הערעור או לתוכן טענותיו ולו רק משום שהוגשה השגה או ערעור. לכן כל עוד לא הוכרע הדין, לפקיד השומה או למנהל מע"מ אין כל זכות ברת גביה מעצם הוצאת השומה. המבקש טוען כי גישה זו של המחוקק עולה בקנה אחד עם זכות הקניין ועם הרציונאל והחשיבות של זכות הערעור המוקנית לנישומים כזכות על. עוד טוען המבקש כי לעניין שומות מס מהווה ערעור המס את הערכאה הראשונה שבה מתבררת המחלוקת לאחר הליכי שימוע מנהלי בפני המשיב וזהו השלב הראשון שבו יכול הנישום להביא את טיעוניו כנגד הרשות לגורם חיצוני אובייקטיבי. בנוסף, ערעור על פסילת ספרים לפי סעיף 95 הנ"ל מהווה גם ההזדמנות הראשונה שבה ניתנת לנישום האפשרות להשמיע ולחלוק על הטענות המועלות כנגד בהודעת הפסילה. כלומר, הערעור על פסילת הספרים הוא המקום הראשון בו יש לנישום אפשרות להגיב לטענות כנגדו במסגרת הפסילה. המבקש טוען כי אין להעדיף את גביית הקנס מיד, עובר לבירור מהותי של טענות המבקש. על פי סעיף 95(ג) לחוק לבית המשפט מסורה הסמכות להורות על דחיית תשלום הקנס על פי שיקול דעתו. לטענתו, על ביהמ"ש להורות על דחיית תשלום הקנס ועיכוב הליכי וגבייתו וזאת משום שגביית הקנס עלולה לפגוע במבקש ואף להביא לקריסת עסקו וזאת עוד לפני שהתבררו טענותיו לגופן. מאחר והעוסק/המבקש הינו אדם פרטי, הליכי הגביה פירושם למעשה ירידה לנכסיו האישיים ולכן החשש הגבייתי של רשויות המס חייב לסגת בפני גרימת נזק אישי למבקש. עוד טוען המבקש כי בידיו נימוקים כבדים וטענות טובות כנגד פסילת ספריו וכנגד הטלת הקנס והוא מפנה בעניין זה להודעת הערעור שצורפה לבקשה. לטענתו, פסילת הספרים נעשתה כלאחר יד, באופן סתמי ביותר, בהתבסס על טענות שווא, שכלל אינן מהוות עילה לפסילת ספרים. בנוסף, לטענת המבקש, בידיו טענות טובות כנגד השומה שהוצאה לו על ידי המשיב. לכן מבקש המבקש כי כל עוד לא ניתנה הכרעה בערעור, ומאחר ולטענתו החלטת המשיב הינה החלטה בלתי מנומקת וסתמית, ללא כל ביסוס וראיה כלשהם, יעכב בית משפט זה את ביצוע הליכי גביית הקנס. המשיב טוען בתשובתו לבקשה כי יש לדחות את הבקשה לעיכוב הליכי גביית הקנס או לחילופין לאזן בין האינטרסים הנוגדים ולהתנות את עיכוב הליכי גביית הקנס כנגד המצאת ערבויות ובטוחות טובות בגובה מלוא הקנס. המשיב טוען כי על פי סעיף 95 לחוק אין למבקש זכות עיכוב אוטומטית לגביית הקנס, אלא ההיפך - הכלל הוא כי הקנס יגבה ועיכוב גביית הקנס נתון לשיקול דעתו של ביהמ"ש. המשיב מציין כי פס"ד שגיא, עליו מסתמך המבקש בבקשתו, עוסק בקנסות הנלווים לשומה ואינו רלוונטי ביחס לקנס המנהלי. לטענת המשיב סיכויי המבקש בערעור קלושים הואיל ובין השאר ספריו של המבקש אינם קיימים כלל מאחר שנשרפו, לטענת המבקש. המשיב מציין כי העדר ספרים לכשעצמו משול לספרים פסולים ואין בטענה בדבר שריפת הספרים להעלות או להוריד מכך דבר. לכן סיכויי הערעור קלושים ואין ליתן למבקש עיכוב ביצוע. בכל מקרה, לטענת המשיב, גם לגופו של עניין דין ספריו של המבקש להיפסל מטעמים רבים ומגוונים המצויים בכתב האישום שהוגש נגדו. עוד טוען המשיב כי אין כל סתירה בין הזכות לקניין ובין הליכי הגביה הבאים להגן על קניינה של המדינה והאינטרס הציבורי. לטענת המשיב, פטור מלא מתשלום או מהמצאת בטחונות עלול לגרום לניצול לרעה של הליכי ערעור נטולי כל סיכוי וזאת על מנת לדחות את הקץ. כמו כן, טוען המשיב, כי בתי המשפט נוהגים ברוב המקרים לדחות בקשות דומות לעיכוב ביצוע גביה וכי עיכוב הביצוע במצב שבו החייב נמצא בקשיים כספיים עלול לגרום לכך שאם יעוכב התשלום, לא יהיה עוד ממי להיפרע. לעניין טענת המבקש לפגיעה בזכותו החוקתית לקניין טוען המשיב כי זכות זו איננה מוגבלת ואם הזכות לגביית הקנס המנהלי הינה למטרה ראויה ומידתית, יש להעדיף את האינטרס הציבורי על פני האינטרס הצר של הפרט. בתגובת המבקש לתשובת המשיב טוען המבקש כי יש לקבל את בקשתו ולו רק מהטעם של זהות הנימוקים בין שומת התשומות לבין הודעת הקנס. מאחר ומדובר בעניין אחד, אין זה ראוי כי הליכי הגבייה בסכומים בהם חויב המבקש בשומת התשומות יעוכבו מכוח החוק והודעת הקנס לא תעוכב. כן טוען המבקש כי אין בשריפת הספרים על ידי כוח עליון כדי להפחית מסיכויו בערעור על פסילת ספריו. לטענת המבקש, אין בעיכוב גביית הקנס בשלב זה כדי להביא לניצול לרעה של הליכי הערעור. לטענתו, הנזק שיגרם לו אם יגבה ממנו הקנס היום גדול עשרות מונים מן הנזק שיגרם למשיב אם לא יגבה הקנס כיום, בטרם הסתיים הדיון בעניינו של המבקש. לאחר ששקלתי את האינטרסים הנוגדים והשלכות הליך גבית הקנס על שני הצדדים שבפני הגעתי לכלל דיעה שיש לקבל את בקשת המבקש ולעכב את הליכי גביית הקנס עד להכרעה בערעור שהוגש על ידו. להלן אנמק. בבג"ץ 9909/01 יגאל שגיא נ' מנהל אגף המכס ומע''מ ו-2 אח', פ"ד נז(6), 193, הותוו העקרונות לפיהם אין להטיל קנס בתקופת הליכי ההשגה והערעור ועקרונות אלה יפים גם לעניין הגשת ערעור בשל הטלת קנס בגין אי ניהול ספרים. הטעמים שהועלו בבג"צ שגיא הנ"ל, ביניהם מעמדה וחשיבותה של זכות ההתדיינות גם בערעור והצורך להסיר מכשולים מדרכם של אזרחים החפצים לממש זכות זו וכן ההנמקה לפיה אין בידי החייב להשפיע על משך זמן הבירור או ההשגה או הערעור שבמהלכו הולך ומצטבר קנס הפיגורים, עקרונות וטעמים אלה חלים גם לעניין בקשה לעיכוב ביצוע בגין אי ניהול ספרים. ראה: ע"ש (חיפה) 687/01 ראש ארם יזמות ובניה בע"מ, ח"פ 5123069660 נ' ממונה אזורי מע"מ חיפה, תק-מח 2004(3), 3842, עמ' 3854 - 3855. חשיבות רבה נודעה לזכות הערעור על החלטה שיפוטית ועל כן, יש ליתן למבקש הזדמנות לממש את זכותו לערעור ולא להציב מכשולים בדרכו בדרך של יצירת קושי כלכלי שענינו נתון למחלוקת והוא לב הערעור. לעניין חשיבותה של זכות הערעור ראה: בג"צ 1520/94 יהושע שלם נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מח(3), 227, עמ' 233-234; בג"ץ 5580/98 אליהו סופר נ' שר העבודה והרווחה - מר אלי, תק-על 2000(3), 1143, עמ' 1147; בר"מ 3186/03 מדינת ישראל נ' שולמית עין דור, פ"ד נח(4), 754, עמ' 764-765; בש"פ 2708/95 מרדכי שפיגל ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(3), 221, עמ' 233-234. בענייננו, העילה להטלת הקנס היתה ניכוי מס תשומות בהתבסס על חשבוניות פיקטיביות ובהתבסס על כך שהחומר החשבונאי לא הומצא לחוקרים פיזית במהלך החקירה. כלומר, אותן חשבוניות פיקטיביות נטענות והחומר החשבונאי החסר, הם שעומדים ביסוד שומת התשומות וכן ביסוד החלטת הקנס. עם זאת, בעוד הליכי הגבייה בסכומים בהם חויב המבקש בשומת התשומות מעוכבים על פי החוק עד לפסק הדין שבערעור שהגיש המבקש על אותן שומות, הרי שהחלטת הקנס שעילתה גם היא (כטענת המבקש בתגובתו הנ"ל) באותן חשבוניות פיקטיביות אינה מעוכבת מאליה מכוח החוק. עיכוב הגביה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט על פי סעיף 95 לחוק. על פניו, נראה כי תוצאה זו אינה רצויה, שכן עניינם המהותי של שומת התשומות והחלטת הקנס אחד הוא - החשבוניות הפיקטיביות הנטענות. משקבע המחוקק כי הגשת ערעור ע"י עוסק כנגד דחיית השגתו את השומה מעכבת את גביית המס שנקבע בה, יש גם טעם, במקרים המתאימים, לעכב גם גביית הקנס שהוטל על העוסק ע"י המשיב מכח סעיף 95 לחוק בשל אותה עילה ובשל אותן חשבוניות פיקטיביות נטענות. ראה: בש"א (באר-שבע) 6152/04 פ.מ.י חברה לבניין וכח אדם בע"מ נ' מע"מ אשדוד, תק-מח 2005(1), 6754, עמ' 6755. אוסיף עוד כי אני ער להלכה שנקבעה בפסיקה לפיה כאשר המדינה היא הניצבת מן העבר השני של המתרס, אין מקום לחשש שהכסף שיתקבל על ידה לא יושב למבקש אם יזכה בערעור. עם זאת, באיזון שבין זכויות הצדדים שבפני, ולאור מצבו הכלכלי הרעוע של המבקש, כפי שהוכח על ידו בדיון שבפני ואשר לא נסתר על ידי המשיב, סבורני כי יש משקל רב יותר לטענתו של המבקש, כי אם יאלץ לשלם את הקנס בטרם נשמע ערעורו, הדבר עלול להוביל לקריסה כלכלית שלו ושל כל בני משפחתו. לטענתו, שלא נסתרה, יגרום הליך גביית הקנס לנזק בלתי הפיך בעוד שעיכוב גבית הקנס ע"י המשיב לא יגרום למדינה לנזק שאינו בר תיקון. באיזון שבין הסיכון שיגרם לאוצר המדינה נזק ובין הסיכון שגבית הקנס קודם לשמיעת הערעור תגרום להתמוטטות כלכלית של המבקש, הרס משפחתו ועסקו, ויגרם לו נזק בלתי הפיך, גובר ענינו של המשיב אשר גבית הקנס קודם לבירור טענותיו עלולה ליגרום לו נזק בלתי הפיך. אוסיף עוד כי למשיב גם עומדת זכותו להבטיח את גבית הקנס בעתיד, אם ידחה הערעור, בדרך של הטלת עיקולים על נכסי המבקש, הכל לשם הבטחת תשלומו של הקנס בסופו של יום, באם יקבע כי יש לשלמו על ידי ביהמ"ש הדן בערעור. מכאן, שעצם דחית מועד התשלום עד לבירור טענות המבקש לגופן לא יגרום למשיב נזק של ממש. על זאת אוסיף כי המשיב יכול לפנות לבית המשפט ולבקש כי הדיון בערעורו של המבקש יוקדם ככל שניתן, באופן שבו בירור הטענות יסתיים בהקדם ובהתאם לא ימשך זמן רב העיכוב בגבית המס והקנס. אשר על כן, ובשים לב לכל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ומורה על עיכוב הליכי גביית הקנס עד למתן החלטה בערעור שהגיש המבקש. מיסיםקנסמע"מ (מס ערך מוסף)