פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

להלן החלטה בנושא פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח: החלטה השופט מ. סלוצקי (נשיא בדימוס): 1. בפנינו בקשה לפסילתי כיו"ר ועדת ערר לעניני מס שבח ולפסילתו של חבר הועדה עו"ד א. שניאור מלדון בערר שהגישה הבקשת על החלטת המשיב בהשגה שהגישה. ב"כ המשיב מתנגד לבקשה מהטעם שאינה מגלה עילת פסלות. נשיב על בקשה זו בנפרד. 2. בכהונתי כשופט מחוזי דנתי בתביעה אזרחית בתיק 248/95 שבה נתבעה המבקשת לדין, התובעים בתביעה זו רכשו מהבקשת במושע מגרשים בגדלים שונים בחלקות קרקע שהיו בבעלותה, והם תבעו את אכיפת חוזי הרכישה. בפסק הדין שניתן ב- 20/10/96 הוצהר כי כל אחד מהתובעים זכאים לאכיפת חוזי המכר שנכרתו בינה לבין העוררת בהיקף שנקבע בפסק הדין, וכי על העוררת למלא את החיובים הכספיים המוטלים עליה על פי החוק והחוזים הנ"ל. על פסק הדין הוגש ערעור לבית המפשט העליון בתיק 8658/96 שנתקבל ובית המשפט העליון הורה בפסק דינו מיום 16.9.98 על ביטול פסק הדין והחזרתו לבית המשפט המחוזי. משנתברר כי תלויה ועומדת תביעה נוספת של קבוצת רוכשים שעשוייה להפגע מתוצאות פסק הדין. בית משפט העליון לא התערב בקביעות העובדתיות והמשפטיות שבפסק הדין שניתן על ידי, אלא רק כסעד הסופי של האכיפה, בקבעו כי התובעים זכאים לאכיפה על חוזי המכר בדרך של "אכיפה כקרוב" באופן שנקבע בפסק דינו. התיק הוחזר כאמור לבית המשפט המחוזי והדיון בפרשה המורחבת הזו התקיים בפני כב' השופט עמית שנתן את פסק דינו ביום 16.4.06. 3. ב"כ המבקשת מבססת את טיעוניה על קביעתי בפסק הדין בת.א. 248/95 כי העסקה הוכשלה על ידי הנתבעים (ראה המבקשת) שלא מילאה את חיוביה לתשלום מס שבח ומס רכישה כעולה מעדותו של עו"ד אליעזר שפורטה לעיל המקובלת עלי (ס' 8 לפסק הדין). כב' השופט עמית ראה עצמו כבול לקביעה זו אך הביע ספק אם יש "קשר סיבתי משפטי בין מחדל זה לבין התתוצאה הסופית לפיה קיבלו התובעים קרקע לבניה רוויה" (עמ' 30-35 לפסק דינו). ב"כ המבקשת רואה בקביעתי הנ"ל חשש כי דעתי "ננעלה כנגד המבקשת וכי תוצאותיו של ההליך ידועות מראש" (ס' 18(ג) לבקשת הפסיקלה). אין אני רואה ממש בטיעון זה. אציין בשלב זה כי אין לי כל נטיה או דעה קדומה כלפי המבקשת שאינה מוכרת לי אלא כצד למשפט, שהתברר לפני למעלה מעשר שנים. אין מבחינתי כל חשש לחוסר אובייקטיביות מצידי כלפי המבקשת שלא הצביעה על נסיבה או דבר כלשהו שנעשה ההליך הקודם שמבחינה אובייקטיבית ניתן יסוד לבקשה זו. אין בטיפולי בתביעה הקודמת כדי להשפיע על יכולתי ולא כל שכן על יכולת שני החברים הנוספים בהרכב הועדה לדון בערר שהגישה המבקשת האובייקטיבית הנדרשת. 4. הלכה פסוקה היא ששופט אינו פסול מלדון בהליך אך בשל כך שכבר דן בערר בסוגיה משפטית פולונית שהמבקש היה מעורב בה, והכריע בה בצורה שאינה מטיבה עם המבקש. נפסק בע"א 3778/04 גרופינקל נ' לין ואח', פד"י מ"ט (1) עמ' 309 בעמ' 316 כי: "המבחן המגולם בסעיף 77א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד- 1984 הינו מבחן החשש הממשי למשוא פנים בניהול המשפט. הלכה היא כי לא חששו הסוביקטיבי של מאן דהוא הוא הקובע, אלא שהחשש הממשי צריך להתקיים לדעת בית המשפט לפי מבחן אוביקטיבי. היינו, האם מן הנסיבות החיצוניות מן ההכרח שנגיע לכלל התרשמות שקיימת אפשרות מאוד מסתברת שאכן נבצר מן השופט לשפוט את דינם של בעלי הדין באוביקטיביות הדרושה... רוצה לאמר - אף אם המערער אכן מרגיש כי השופטת אינה יכולה לדון בענינו באוביקטיביות הדרושה, בכך לא סגי. עליו לשכנעני כי השופטת גיבשה את דעתה בדבר סיכויי תביעתו הנוכחית, באופן שאין באפשרותה עוד לקבוע אחרת בשלב בו תדון בתביעה לגופו של ענין". בנטל זה לא עמדה המבקשת. המבקשת לא השכילה להראות כי נתקיימו בענייננו נסיבות המעוררות חששש ממשי למשוא פנים. בחששה הסובייקטיבי של המבקשת לא די כדי להקים עילת פסלות. העובדה שלא פסקתי לטובת המבקשת בפסק דינו בת.א. 248/95 אינה מהווה עילה לפסלות (ראה ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השתיים עשרה, פס"ד מ"כ(4) עמ' 177 בעמ' 182(ד), ע"א 2730/98 תנופה שירותי כח אדם בע"מ ואח' נ' ג'אורג' דינאו ואח' פס"ד נ"ב(2) עמ' 427, ע"פ 8799/06 חברת יגעת ומצאת בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, מיסים כ"א/1 ע' ה- 99). מסקנתי היא שיש לדחות את הבקשה לספילתי מלדון בערר שהגישה המבקשת. מ. סלוצקי נשיא בדימוס חבר הועדה א. שניאור: 1. נימוקי גב' בהאי לפסילה הם כי קיים סכסוך רב שנים בינה לבין המרכז הבהאי העולמי, כי משטמה עזה שוררת ביניהם, וכי כיועץ המשפטי של המרכז הבהאים העולמי במשך שנים רבות היתה לי נגיעה ביחסים שבינה לבין המרכז הבהאי העולמי, ולכן לא אוכל להיות אובייקטיבי והוגן כלפיה. 2. אני סבור שאין כל יסוד לבקשתה של גב' בהאי. 3. ידוע לי כי גב' בהאי משתייכת לקבוצה שהתפלגה או פרשה לפני הרבה שנים מהקהילה הבהאית, שבראשה עומד המרכז הבהאי העולמי, אשר מוכרת בארץ על ידי הממשלה כעדה דתית. שמשתי כיועץ משפטי של המרכז הבהאי העולמי שנים רבות. ואני עדיין מבצע עבודות משפטיות עבורו, אך מעולם לא נתבקשתי לייעץ או לטפל בענינים הנוגעים למחלוקת שבין המרכז הבהאי העולמי לקבוצה שלה משתייכת גב' בהאי, ומעולם גם לא נמסרו לי פרטים בענין זה. 4. א. ומן הכלל אל הפרט, היינו, ליחסי עם גב' בהאי. ב. בשטח עיריית נהריה, ליד עין שרה, ישנו מקום קדוש לבהאים הנקרא "גני ג'ונאין" העומד על חלקה 5 בגוש 18134. למרכז הבהאי העולמי ולאחרים, לרבות גב' בהאי, היו חלקים באותו נכס. המרכז הבהאי העולמי היה מעוניין לרכוש את חלקיהם של כל יתר הבעלים בנכס, לרבות את חלקיה של גב' בהאי, שעמדו על 768/3072 חלקים. ג. בגלל היחסים שבין המרכז הבהאי העולמי לבין גב' בהאי, הסכימה היא בשנת 1991 למכור את חלקיה למרכז הבהאי, אך לא במישרין, אלא באמצעות איש ביניים בשם ג'אן בחוס. ואמנם, המרכז הבהאי העולמי, באמצעות הזרוע המשפטית שלו, הכנס הלאומי רוחני של הבהאים של ארצות הברית, סניף ישראל, רכש את חלקי גב' בהאי כאמור לעיל. הכנס הבהאי ומר בחוס הגישו למשרד מיסוי מקרקעין הצהרות נאמנות באשר לרכישת חלקי גב' בהאי בנאמנות על ידי מר בחוס. 5. טיפלתי בשם הכנס הבהאי ובשם גב' בהאי במכירת החלקים לכנס הבהאי באמצעות מר ג'אן בחוס, וגב' בהאי היתה מודעת לזהותו של הקונה האמיתי. סרתי אליה לביתה ברח' הגפן לצורך החתמתה על המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לרכישת הנכס על ידי ג'אן בחוס. יתר על כן, החלקים אשר היא מכרה לכנס הבהאי כללו חלקים אשר היא ירשה או רכשה מאחותה, אשר דומני התגוררה באוסטרליה. טיפלתי בשם גב' בהאי בהעברת החלקים מאחותה לשמה, ואותם חלקים נכללו בין החלקים אשר נמכרו על ידה למר ג'אן בחוס. 6. גם טיפלתי בשם גב' בהאי בכל הנוגע למס שבח מקרקעין אשר חל על המכירה שלה למר ג'אן בחוס, וכן במחיקת הערת אזהרה בענין חוב למס עזבון. המגעים בין גב' בהאי לביני התנהלו באווירה לחלוטין ענינית וידידותית, ובביקורנו בביתה ברח' הגפן היא אף כיבדה את מר בחוס ואותי בקפה משובח. עו"ד א. שניאור חבר ועדה מר בועז ברזילי: לאור מה שכתבו חברי, אני מסכים לדחיית הבקשה לפסילה. אנו מחליטים לדחות את בקשת הפסילה. מיסיםמס שבחעררועדת ערר