בדיקת איכות מוצר - מומחה מטעם בית המשפט

להלן החלטה בנושא בדיקת איכות מוצר - מומחה מטעם בית המשפט: החלטה 1. התובעים הזמינו אצל הנתבעת פריטי ריהוט שונים לדירתם, ולטענתם לא יוצרו במועד שנקבע וגם לאחר הייצור כאשר נבדקו בנגרייה נמצא כי יוצרו באיכות גרועה ולא על פי ההזמנה. התובעים בטלו את העסקה ותבעו מהנתבעת השבת המקדמה וסכומים נוספים, לרבות פיצוי בגין עוגמת נפש ואיחור באספקת הריהוט. 2. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת את הטענות בציינה כי התובע הרבה לבקר בנגרייה במהלך ביצוע העבודות ולדרוש שינויים ותוספות, אשר הנתבעת הסכימה להן כדי לרצותו. בשל המחלוקת הציעה הנתבעת למנות מומחה ניטרלי שיבדוק את הריהוט והצהירה כי היא מוכנה לקבל את פסיקתו. 3. בעקבות עמדתה של הנתבעת מסר ב"כ התובעים הודעה כי אף התובעים מוכנים כי ביהמ"ש ימנה מומחה ניטרלי, אשר יבדוק את הריהוט ויחווה דעתו באשר לטיבה של העבודה ובאשר להתאמתה להזמנת התובעים. 4. בדיון מתאריך 13.7.04, חזרו ב"כ הצדדים על ההסכמה למינוי מומחה, ובהתאם להסכמה זו מיניתי את מר עמנואל אורנבוך. בתאריך 15.8.04, המציא המומחה את חוות דעתו, חוות דעת המפרטת את הליקויים ואי ההתאמות להם טענו התובעים, והתייחסותו לטענות וציין כי בדיקת הריהוט בנוכחות הצדדים נעשתה בנגרייה של הנתבעת. בחוות הדעת מתייחס המומחה לליקויים שטען התובע ומסקנתו היא כי הריהוט תואם את ההזמנה, למעט 1.5 ס"מ ברוחב שולחן הכתיבה שאין בו פגם או משמעות. הבדיקה נעשתה בנגרייה וטרם אספקת הריהוט והרכבתו בדירתם של התובעים. כמו כן ציין המומחה כי מצא אי דיוקים קטנים בבצוע הפורמייקה, לאחר שרובם של הליקויים להם טענו התובעים, תוקנו על ידי הנתבעת. המומחה ממליץ לפצות את התובעים בשל אותם אי דיוקים קלים בפורמייקות ב- 5% מעלות הריהוט. 5. בדיון מיום 28.9.04, הודיע ב"כ התובעים על הסכמה לקבל את הריהוט שיורכב בדירתם של התובעים, ובתנאי שלאחר ביצוע ההרכבה במידה ותהיה לתובעים הסתייגות מאיכות ההרכבה, אזי יבצע המומחה בדיקה נוספת ויחווה את דעתו. כמו כן ביקש ב"כ התובעים כי המומחה יבדוק אם כל התיקונים שהיו אמורים להיות מבוצעים על פי בדיקתו הראשונה, אכן בוצעו. ב"כ הנתבעת הסכים לתנאים האמורים. 6. לאחר שבוצעה ההרכבה טען ב"כ התובעים כי עדיין קיימים ליקויים רבים בריהוט ובהתקנה ועל כן פנה למומחה על מנת שיכריע במחלוקת. לפניה למומחה צורפה רשימה ארוכה של ליקויים נטענים על ידי התובעים על מנת שיתייחס אליהם. המומחה הגיש חוות דעת משלימה מתאריך 23.12.04, לאחר ביקור בדירת התובעים בנוכחות הצדדים ובדיקת הליקויים, על פי הרשימה שהוגשה לו. בחוות הדעת הנוספת מציין המומחה כי להערכתו מדובר בליקויים שוליים, שאין בהם כדי לפסול את העבודה אלא להסתפק בפיצוי בגין ירידת ערך ובחלק מהרשימה כלל לא מצא ליקויים של ממש. אותם ליקויים שוליים שמצא לא יכול היה לראות בנגרייה אלא רק לאחר הרכבת הריהוט. באשר לליקויים הקשורים להרכבת הרהיטים בנוסף לליקויי היצור, מעריך המומחה את ירידת הערך והנזק הכספי בסכום כולל של 2,300 ₪. 6. התובעים לא הסתפקו בחוות הדעת המשלימה פנו פעם נוספת למומחה וביקשו את התייחסותו הפרטנית לכל ליקויי נטען, וכן האם להערכתו יש לצפות מן התובעים להשלים עם הליקויים ולקבל את הריהוט לאור האיכות הירודה של העבודה, גם לאחר התיקונים וכן בשל הכמות המרובה של הליקויים. בתשובה לפנייה מסר המומחה תגובה מיום 27.1.05, ומציין כי בעת הביקור בדק את הרהיטים על פי כל סעיף וסעיף שברשימת הליקויים שנמסרו לו, וחוות דעתו המשלימה הייתה בהתייחס לכלל הליקויים שנטענו לעומת מה שמצא בפועל. מאחר ומדובר בליקויים מזעריים אשר לא ניתן להעריך כל אחד מהם בנפרד אלא באופן כללי בלבד, לרבות ליקויים במקומות נסתרים שלעיתים יש צורך להפוך את הריהוט בכדי לראותם, לא התייחס באופן נפרד לכל ליקויי שנטען. באשר לפסילת העבודה לאור הליקויים, מציין המומחה כי מסקנתו החד משמעית היא כי אין לפסול את העבודה אלא להעריך את עלות התיקונים, או את ירידת הערך וכך עשה. 7. עתה הוגשה הודעה מטעם ב"כ התובעים ולפיה אין הוא מקבל את חוות דעתו של המומחה ועדיין סבור כי הליקויים נותרו בעינם. התובעים מבקשים לחקור את המומחה בחקירה נגדית בביהמ"ש ומבקשים לקבוע מועד לדיון. נראה כי הבקשה מבוססת על העובדה כי המומחה לא התייחס לכל ליקויי נטען בנפרד, אלא חיווה דעתו באופן כללי תוך התעלמות מהסברו של המומחה לאופן הגשת חוות הדעת. 8. הצדדים מסרו בהסכמה את ההכרעה במחלוקת המקצועית שבניהם למומחה שימנה בית המשפט וכך נעשה. המומחה המציא חוות דעת ראשונית וכן שתי חוות דעת משלימות ולטעמי ביצע את תפקידו ביושר ובמקצועיות ולא מצאתי כי יש צורך לזמנו לחקירה נגדית על מנת שייחקר על 106 !!! ליקויים נטענים. אני מאמץ את חוות דעתו של המומחה, לרבות ההשלמות, ואין בכוונתי לאפשר דיון נוסף בשאלת איכות הריהוט שסופק לתובעים, והתאמתו להזמנה. הריהוט יישאר רכושם של התובעים אשר זכאים לפיצוי בסכום שקבע המומחה. 9. בדיון מיום 28.9.04, השאירו הצדדים את טענותיהם לגבי התביעות הכספיות ההדדיות והוצאות המשפט לשלב הסופי של הדיון אליו הגענו עתה. על מנת למנוע הצורך בדיון נוסף ישקלו ב"כ הצדדים הגשת טיעונים בכתב לעניין התביעות הכספיות ובמידה ולא תושג הסכמה דיונית כאמור, ייקבע מועד לדיון בטענות אלו. מומחה מטעם בית המשפטמומחהמוצר